26.07.2013 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2013: Caverion Oyj perustettu – Painopiste toiminnan tehostamisessa

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2013: Caverion Oyj perustettu – Painopiste toiminnan tehostamisessa

1.4.–30.6.2013

  • Huhti–kesäkuun liikevaihto laski 9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 652,8 milj. euroa (4–6/2012: 717,6 milj. e). Pohjois-Euroopassa liikevaihto laski asiakkaiden lykätessä edelleen huollon ja kunnossapidon lisätöitä sekä projektien tarkemman valinnan seurauksena Norjan projektiliiketoiminnassa. Keski-Euroopan liikevaihdon laskuun vaikuttivat pääasiassa tilauskannan lasku vuoden 2012 lopulla ja lykkääntyneet projektit Saksassa. 
  • Käyttökate (EBITDA) laski selvästi huhti–kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 12,9 milj. euroa (4–6/2012: 25,6 milj. e) tai 16,0 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä (4–6/2012: 28,4 milj. e). Pohjois-Euroopassa projektiliiketoiminnan heikko kannattavuus, kova hintakilpailu ja liiketoiminnan alhainen volyymi laskivat käyttökatetta. Syynä käyttökatteen heikkenemiseen on ollut myös alhainen kapasiteetin käyttöaste huollossa ja kunnossapidossa. Keski-Euroopassa käyttökate laski Saksan toimintojen volyymin laskun ja projektialoitusten lykkääntymisten vuoksi. Huhti–kesäkuun käyttökatetta heikensivät yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin liittyvät 1,4 milj. euron projektikustannukset sekä uudelleenjärjestelyihin liittyvät 1,4 milj. euron muut kertaluonteiset erät. Jakautumiseen liittyvät kulut olivat huhti–kesäkuussa 0,3 milj. euroa.
  • Tilauskanta pysyi maaliskuun lopun tasolla ja oli 1 274,2 milj. euroa (3/2013: 1 315,2 milj. e). Tilauskanta kasvoi 6 prosenttia edellisvuoden lopusta.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen laski edellisvuodesta ja oli -35,3 milj. euroa (4–6/2012: -18,4 milj. e).
  • Nettovelka oli 194,0 milj. euroa osittaisjakautumisen seurauksena.

1.1.–30.6.2013

  • Liikevaihto laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 1 260,6 milj. euroa (1–6/2012: 1 390,1 milj. e).
  • Tammi–kesäkuussa käyttökate (EBITDA) laski 55 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 22,3 milj. euroa (1–6/2012: 49,2 milj. e). Tammi–kesäkuun käyttökatetta heikensivät yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin liittyvät 1,4 milj. euron projektikustannukset sekä uudelleenjärjestelyihin liittyvät 4,2 milj. euron muut kertaluonteiset erät. Jakautumiseen liittyvät kulut olivat tammi–kesäkuussa 0,3 milj. euroa.

AVAINLUKUJA

Caverion ei ole ennen 30.6.2013 muodostanut erillistä juridista konsernia. Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät taloudelliset carve-out tiedot kuvaavat niiden yhtiöiden taloudellisia tietoja, jotka ovat aikaisemmin muodostaneet YIT-konsernin kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan. Tase ja siihen liittyvät avainluvut 30.6.2013 perustuvat toteutuneisiin lukuihin, kun taas tuloslaskelma, kassavirta ja vertailuluvut perustuvat taloudellisiin carve-out tietoihin.

Milj. e 4–6/13 4–6/121) Muutos 1–6/13 1–6/121) Muutos 1–12/121)
Liikevaihto 652,8 717,6 -9 % 1 260,6 1 390,1 -9 % 2 803,2
Käyttökate 12,9 25,6 -50 % 22,3 49,2 -55 % 85,3
Käyttökateprosentti, % 2,0 3,6   1,8 3,5   3,0
Liikevoitto 7,8 20,1 -61 % 12,1 37,9 -68 % 61,1
Liikevoittoprosentti, % 1,2 2,8   1,0 2,7   2,2
Rahoitustuotot ja -kulut, netto2) -2,1 -1,7   -2,4 -2,7   -3,6
Katsauskauden voitto 4,2 12,4 -66 % 7,0 24,1 -71 % 40,8
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -35,3 -18,4   -37,5 -13,3   40,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa3) 194,0 -11,1   194,0 -11,1   -9,8
Velkaantumisaste kauden lopussa, %3) 85,5 -2,6   85,5 -2,6   -2,5
Osakekohtainen tulos, e2) 0,03 0,10 -66 % 0,06 0,19 -71 % 0,32
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 18 106 19 185 -6 % 18 229 19 258 -5 % 18 592
Liikevaihto, milj. e 4–6/13 4–6/12 Muutos 1–6/13 1–6/12 Muutos 1–12/12
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 501,0 538,1 -7 % 969,6 1 051,2 -8 % 2 089,2
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 152,1 179,5 -15 % 291,4 339,0 -14 % 714,2
Eliminoinnit -0,3 0,0   -0,3 -0,1   -0,2
Konserni yhteensä 652,8 717,6 -9 % 1 260,6 1 390,1 -9 % 2 803,2
Käyttökate, milj. e 4–6/13 4–6/121) Muutos 1–6/13 1–6/121) Muutos 1–12/121)
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 10,0 19,5 -49 % 16,2 38,5 -58 % 59,5
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 4,4 7,9 -44 % 8,9 14,3 -38 % 33,2
Konsernipalvelut ja muut erät -1,5 -1,7   -2,8 -3,6   -7,4
Konserni yhteensä 12,9 25,6 -50 % 22,3 49,2 -55 % 85,3
Käyttökateprosentti, % 4–6/13 4–6/121)   1–6/13 1–6/121)   1–12/121)
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 2,0 3,6   1,7 3,7   2,8
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 2,9 4,4   3,0 4,2   4,7
Konserni yhteensä 2,0 3,6   1,8 3,5   3,0
Liikevoitto, milj. e 4–6/13 4–6/121) Muutos 1–6/13 1–6/121) Muutos 1–12/121)
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 6,1 15,2 -60 % 8,3 29,7 -72 % 41,1
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3,2 6,6 -52 % 6,6 11,8 -44 % 27,4
Konsernipalvelut ja muut erät -1,5 -1,7   -2,8 -3,6   -7,4
Konserni yhteensä 7,8 20,1 -61 % 12,1 37,9 -68 % 61,1
Liikevoittoprosentti, % 4–6/13 4–6/121)   1–6/13 1–6/121)   1–12/121)
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 1,2 2,8   0,9 2,8   2,0
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 2,1 3,7   2,3 3,5   3,8
Konserni yhteensä 1,2 2,8   1,0 2,7   2,2
Tilauskanta, milj. e 6/13 3/13 Muutos   6/13 12/12 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 829,2 844,7 -2 %   829,2 819,0 1 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 444,9 470,5 -5 %   444,9 380,1 17 %
Konserni yhteensä 1 274,2 1 315,2 -3 %   1 274,2 1 199,1 6 %

1) Uudistettu IAS 19 -standardi on vaikuttanut konsernin tuloslaskelmaan 1–12/2012 seuraavasti: henkilöstökulut kasvoivat 0,1 milj. euroa ja käyttökate, liikevoitto ja tulos ennen veroja laskivat vastaavasti 0,1 milj. euroa. Uudistettu IAS 19 -standardi on vaikuttanut konsernin tuloslaskelmaan 1–6/2012 seuraavasti: henkilöstökulut kasvoivat 0,3 milj. euroa ja käyttökate, liikevoitto ja tulos ennen veroja laskivat vastaavasti 0,3 milj. euroa. Uudistettu IAS 19 -standardi on vaikuttanut konsernin tuloslaskelmaan 4–6/2012 seuraavasti: henkilöstökulut kasvoivat 0,2 milj. euroa ja käyttökate, liikevoitto ja tulos ennen veroja laskivat vastaavasti 0,2 milj. euroa.

2) Ei sisällä osittaisjakautumisen seurauksena Caverion Oyj:lle siirtyneen uuden pankkirahoitussopimuksen kustannusvaikutusta. Jos uuden lainasopimuksen mukainen uudelleenrahoitus olisi toteutettu tilikauden alussa, tammi–kesäkuun nettorahoituskulut olisivat olleet noin 3,6 milj. euroa.

3) Korollinen nettovelka ja velkaantumisaste vuonna 2012 ei ole vertailukelpoinen vuoden 2013 lukuihin, sillä Caverion Oyj:lle siirtyi uusi pankkirahoitussopimus jakautumisen yhteydessä 30.6.2013.

TULOSOHJEISTUS VUODEN 2013 TOISELLE PUOLISKOLLE: Caverion toistaa 4.6.2013 antamansa arvion, jonka mukaan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto on yli 1,3 miljardia euroa ja käyttökate yli 50 milj. euroa.

Tulosohjeistuksessa ei ole huomioitu jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, eikä mahdollisiin yritysjärjestelyihin tai -kauppoihin liittyviä kustannuksia.

Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski: Kaupankäynti Caverion Oyj:n osakkeella käynnistyi Helsingin Pörssissä 1.7.2013.

Caverion Oyj muodostettiin YIT Oyj:n osittaisjakautumisessa 30.6.2013, kun YIT:n kiinteistöteknisten palvelujen ja teollisuuden palvelujen toiminnot siirrettiin erilliseen yhtiöön. Kaupankäynti Caverion Oyj:n osakkeella käynnistyi Helsingin Pörssissä 1.7.2013. YIT:n jakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden Caverionin osakkeen jokaista omistamaansa YIT:n osaketta kohti. Siten Caverionilla oli noin 39 000 osakkeenomistajaa kaupankäynnin käynnistyessä. Toivotan kaikki uudet osakkeenomistajamme lämpimästi tervetulleiksi.

Tavoitteenamme on olla markkinoiden johtava ja tehokkain kiinteistöteknisten palveluiden tarjoaja Euroopassa. Strategiallamme on kolme päätavoitetta:

Ensinnäkin jatkamme panostuksiamme Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palvelujen kannattavuuden parantamiseen. Toimialalla on käynnissä laajat tehostamistoimenpiteet ja odotamme niiden vaikutusten näkyvän vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Jakautumisen seurauksena meillä on nyt tiukempi ote liiketoiminnan johtamiseen. Aikaisemmin ilmoitetut toimenpiteet 40 milj. euron kustannussäästöjen toteuttamiseksi on tehty ja 800 henkilön vähennykset on toteutettu vuoden 2012 loppuun mennessä. Tämän seurauksena tavoitellut kustannussäästöt on saavutettu. Kuitenkin säästötoimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Lisäksi tavoitteena on noin 600 henkilön vähentäminen vuonna 2013, mistä noin 400 henkilön vähennykset toteutettiin vuoden 2013 tammikesäkuussa. Ruotsissa on suljettu kannattamattomia yksiköitä ja organisaation uudelleenjärjestelyt Pohjois-Ruotsissa ja Tukholman alueella ovat loppusuoralla. Näiden toimien myönteinen vaikutus Ruotsin toimintojen kannattavuuteen alkoi näkyä toisella vuosineljänneksellä. Keskitymme myös Norjan projektiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen erityisesti pääkaupunkiseudulla. Palvelujen tehostamisohjelmamme on käynnissä kaikissa toimintamaissamme. Nyt toteutettavien toimenpiteiden tuloksena odotamme Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palvelujen kannattavuuden paranevan loppuvuonna.

Lisäksi tavoitteenamme on edelleen vahva kasvu erityisesti Saksassa ja saksankielisissä maissa sekä orgaanisesti että yritysostoin. Caverionin markkinaosuudet Keski-Euroopan maissa ovat pienemmät kuin Pohjois-Euroopassa, mikä antaa hyvän mahdollisuuden kasvuun näillä hajanaisilla markkinoilla.

Haemme kasvua ja kannattavuutta panostamalla myös huollon ja kunnossapidon pitkiin palvelusopimuksiin, Design & Build -hankkeisiin sekä energiansäästöön liittyviin toimituksiin.

Caverionin palvelujen markkinanäkymät

Caverionin toimintaympäristö vaihtelee liiketoiminnoittain ja maittain. Caverion toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Saksassa, Itävallassa, Tanskassa, Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tšekissä ja Romaniassa. Laaja alueellinen toiminta ja kokonaisvaltainen tarjonta tasoittavat taloustilanteen muutosten vaikutusta, sillä muutokset vaikuttavat liiketoimintoihin eri aikaan ja erilaisella voimakkuudella.

Kiinteistöteknisten palveluiden markkinatilanteen arvioidaan myös vuonna 2013 vaihtelevan maittain erityisesti projektiliiketoiminnassa. Huolto- ja kunnossapitomarkkinoiden arvioidaan säilyvän määrällisesti vakaina tai jopa kasvavan hieman Caverionin merkittävimmissä toimintamaissa vuonna 2013. Tekniikan lisääntyminen rakennuksissa kasvattaa uusien palvelujen kysyntää, ja energiatehokkuuspalvelujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kasvulle on edelleen suotuisat edellytykset kaikilla Caverionin toiminta-alueilla. Puolassa kiinteistöteknisten palveluiden markkinat kasvavat edelleen, mutta kärsivät ylitarjonnasta, mikä heikentää hintatasoa. Kiinteistöteknisten palveluiden markkinat muualla keskisessä Itä-Euroopassa (Tšekki ja Romania) kehittyvät hitaasti ja aktiivisuus on vähäistä.

Uusinvestoinneissa päätöksenteko on edelleen hidasta, mutta positiivisia merkkejä on näkyvissä. Vuoden 2012 stagnaation jälkeen taloteknisten uusinvestointien odotetaan kasvavan hieman Norjassa ja Saksassa. Lisääntyneitä julkisia investointeja sekä kasvavia kunnostus- ja peruskorjaustarpeita pidetään merkittävimpinä kasvuun vaikuttavina tekijöinä. Erityisesti Ruotsissa ja Suomessa markkinoilla näkyy kuitenkin edelleen merkkejä uusinvestointien lykkäämisestä. Näissä maissa asiakkaiden arvioidaan lähiaikoina toteuttavan vain ydinliiketoiminnan ylläpidon ja toiminnan turvallisuuden kannalta välttämättömät toimet. Projektimarkkinoiden kysynnän odotetaan heikkenevän edelleen vuonna 2013 Suomessa ja Ruotsissa sekä laskevan hieman tai pysyvän nykyisellä tasollaan keskisessä Itä-Euroopassa. Ruotsin projektimarkkinoiden arvioidaan pienentyvän vuoden 2013 aikana noin seitsemän prosenttia, pääasiassa heikentyvän kysynnän vuoksi. Norjan projektimarkkinat ovat kehittyneet hyvin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja hyvän kehityksen arvioidaan jatkuvan vuoden 2013 aikana. Myös Tanskan projektimarkkinoiden odotetaan kääntyvän lievään kasvuun vuonna 2013. Baltian maissa sekä projekti- että palvelumarkkinoiden kysynnän arvioidaan pysyvän matalalla tasolla. Venäjällä palvelumarkkinoiden odotetaan parantuvan edelleen.

Energiatehokkuuspalveluiden kysynnän kasvulle on lähivuosina edellytyksiä tiukentuvan ympäristölainsäädännön myötä. Energiatehokkuuden ja ympäristösertifikaattien merkitys lisääntyy tulevaisuudessa entisestään. Niiden avulla kiinteistöjen omistajat voivat nostaa kiinteistöjensä arvoa, mikä edelleen tukee kasvumahdollisuuksia. Myös liikenneinfrastruktuurin ylläpitoon liittyvän palvelu- ja projektitoiminnan arvioidaan kehittyvän myönteisesti.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 26.7.2013 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään Caverionin pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Tilaisuus on Caverion Oyj:n ja YIT Oyj:n yhteinen. Se alkaa YIT:n toimitusjohtajan Kari Kauniskankaan esityksellä, jonka jälkeen Caverionin toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski esittelee Caverionin osavuosikatsauksen.

Tiedotustilaisuutta ja molempia esityksiä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Caverionin kotisivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Suora lähetys alkaa klo 10.00. Tallenne Caverionin osuudesta on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 14.00 mennessä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua (klo 9.55) numeroon (0)9 2313 9202. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero 934550. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

  Osavuosikatsauksen julkistaminen Tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EEST (Helsinki) 8.00 10.00 14.00
CEST (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 13.00
BST (Lontoo) 6.00 8.00 12.00
US EDT (New York) 1.00 3.00 7.00

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavana Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Aineistoja voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

Kutsu Caverionin pääomamarkkinapäivään

Caverion järjestää sijoittajille, sijoitusanalyytikoille ja pääomamarkkinoiden edustajille pääomamarkkinapäivän Frankfurtissa Saksassa tiistaina 19.11.2013. Tilaisuudessa kerrotaan Caverionin strategiasta ja liiketoiminnasta. Päivän ohjelma koostuu ylimmän johdon esityksistä. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa. Caverionin pääomamarkkinapäivään voi ilmoittautua Tarja Albrechtille sähköpostitse osoitteeseen tarja.albrecht@caverion.fi. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 15.10.2013 mennessä.

Caverion Oyj

Juhani Pitkäkoski
toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: