01.11.2013 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013: Käyttökate parani suunnitelmien mukaisesti jo toisella neljänneksellä peräkkäin

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2013

Käyttökate parani suunnitelmien mukaisesti jo toisella neljänneksellä peräkkäin

1.7.–30.9.2013

  • Käyttökate (EBITDA) ilman jakautumiseen liittyviä kuluja oli 26,8 milj. euroa (7–9/2012: 26,3 milj. e). Käyttökate (EBITDA), jossa on otettu huomioon jakautumiseen liittyvät 3,5 miljoonan euron kulut, oli 23,3 milj. euroa (7–9/2012: 26,3 milj. e). Ruotsissa tehostamisohjelma etenee hyvin ja kannattavuus paranee suunnitelmien mukaisesti. Norjassa projektiliiketoiminnan kannattavuus oli heikko.
  • Heinä–syyskuun liikevaihto oli 594,8 milj. euroa (7–9/2012: 664,7 milj. e). Liikevaihto laski pääasiassa projektiliiketoiminnan projektien tarkemman valinnan takia.
  • Tilauskanta kasvoi kesäkuun lopun tasosta ja oli 1 296,0 milj. euroa (6/2013: 1 274,2 milj. e). Tilauskanta kasvoi erityisesti Saksassa, minkä odotetaan vaikuttavan liikevaihdon kehitykseen suotuisasti ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen (pois lukien jakautumiseen liittyvät 5,7 milj. euron investoinnit tietotekniikkaan) kasvoi edellisvuodesta ja oli 11,0 milj. euroa (7-9/2012: -25,5 milj. e).

1.1.–30.9.2013

  • Käyttökate (EBITDA) oli 45,6 milj. euroa (1–9/2012: 75,4 milj. e). Tammi–syyskuun käyttökatetta heikensivät HOCHTIEF Service Solutions -yrityskauppaan liittyvät 1,4 milj. euron projektikustannukset, uudelleenjärjestelyihin liittyvät 4,2 milj. euron kertaluonteiset erät sekä jakautumiseen liittyvät 3,8 milj. euron kulut.
  • Liikevaihto oli 1 855,5 milj. euroa (1–9/2012: 2 054,8 milj. e).

AVAINLUKUJA

Milj. e 7–9/13 4–6/13 1–3/13 10–12/12
Liikevaihto 594,8 652,8 607,9 748,4
Käyttökate 23,3 12,9 9,4 9,8
Käyttökateprosentti, % 3,9 2,0 1,5 1,3
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 5,3 -35,3 -2,2 79,3
Milj. e 7–9/13 7–9/121) Muutos 1–9/13 1–9/121) Muutos 1–12/121)
Liikevaihto 594,8 664,7 -11 % 1 855,5 2 054,8 -10 % 2 803,2
Käyttökate 23,3 26,3 -11 % 45,6 75,4 -39 % 85,3
Käyttökateprosentti, % 3,9 4,0   2,5 3,7   3,0
Liikevoitto 17,8 18,9 -6 % 29,9 56,8 -47 % 61,1
Liikevoittoprosentti, % 3,0 2,9   1,6 2,8   2,2
Katsauskauden voitto 11,4 14,1 -19 % 18,4 38,2 -52 % 40,8
Käyttöpääoma 119,9 128,3 -7 % 119,9 128,3 -7 % 94,0
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 5,3 -25,5   -32,2 -38,7   40,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa2) 190,1 1,4   190,1 1,4   -9,8
Velkaantumisaste kauden lopussa, %2) 79,7 0,3   79,7 0,3   -2,5
Osakekohtainen tulos, e3) 0,09 0,11 -19 % 0,15 0,30 -52 % 0,32
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 18 016 19 172 -6 % 18 174 19 254 -6 % 18 592

1) Uudistettu IAS 19 -standardi on vaikuttanut konsernin tuloslaskelmaan 1–12/2012 seuraavasti: henkilöstökulut kasvoivat 0,1 milj. euroa ja käyttökate, liikevoitto ja tulos ennen veroja laskivat vastaavasti 0,1 milj. euroa. Uudistettu IAS 19 -standardi on vaikuttanut konsernin tuloslaskelmaan 1–9/2012 seuraavasti: henkilöstökulut kasvoivat 0,5 milj. euroa ja käyttökate, liikevoitto ja tulos ennen veroja laskivat vastaavasti 0,5 milj. euroa. Uudistettu IAS 19 -standardi on vaikuttanut konsernin tuloslaskelmaan 7–9/2012 seuraavasti: henkilöstökulut kasvoivat 0,2 milj. euroa ja käyttökate, liikevoitto ja tulos ennen veroja laskivat vastaavasti 0,2 milj. euroa.

2) Korollinen nettovelka ja velkaantumisaste vuonna 2012 eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuihin, sillä Caverion Oyj:lle siirtyi uusi pankkirahoitussopimus osittaisjakautumisen yhteydessä 30.6.2013.

3) Ei sisällä osittaisjakautumisen seurauksena Caverion Oyj:lle siirtyneen uuden pankkirahoitussopimuksen kustannusvaikutusta tammi–kesäkuulta 2013. Jos uuden lainasopimuksen mukainen uudelleenrahoitus olisi toteutettu tilikauden alussa, tammi–syyskuun nettorahoituskulut olisivat olleet noin 6,1 milj. euroa.

Caverion on toiminut erillisenä juridisena konsernina 30.6.2013 lähtien. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot perustuvat itsenäisen konsernin toteutuneisiin lukuihin jakautumisen voimaantulopäivästä lähtien sekä carve-out taloudellisiin tietoihin voimaantuloa edeltävältä ajanjaksolta. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt carve-out taloudelliset tiedot kuvaavat niiden yhtiöiden tulosta ja taloudellista asemaa, jotka aikaisemmin muodostivat YIT-konsernin kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan. Konsernitase 30.9.2013, konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma sekä konsernin rahavirtalaskelma ajalta 1.7–30.9.2013 sekä edellisiin liittyvät tunnusluvut perustuvat itsenäisen konsernin toteutuneisiin lukuihin. Tuloslaskelmat, rahavirtalaskelmat, taseet sekä vertailutiedot 30.6.2013 edeltäviltä ajanjaksoilta perustuvat YIT-konsernin kiinteistötekniset palvelut - liiketoiminnan carve-out taloudellisiin tietoihin. 

Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkosken kommentti: Kannattavuus parani suunnitelmien mukaisesti

”Tämä osavuosikatsaus on historiallinen: se on ensimmäinen Caverion Oyj:n osavuosikatsaus YIT Oyj:stä jakautumisen jälkeen ja meillä on ilo raportoida ensimmäiset neljännesvuosittaiset lukumme itsenäisenä yhtiönä.

Olemme tyytyväisiä siihen, miten kannattavuus on parantunut kolmannella neljänneksellä. Meillä on ollut käynnissä laajat tehostamistoimenpiteet, ja niiden vaikutukset näkyvät jo nyt. Kolmannella neljänneksellä saatettiin päätökseen aikaisemmin ilmoitetut toimenpiteet, joilla saadaan kustannussäästöjä 600 työntekijän henkilövähennyksen kautta vuonna 2013.

Ruotsissa tehostamisohjelma etenee hyvin ja kannattavuus paranee suunnitelmien mukaisesti. Uudelleenjärjestelytoimenpiteet ovat vaikuttaneet myönteisesti Ruotsin toimintojen kannattavuuteen myös kolmannella neljänneksellä. Norjassa keskitymme edelleen projektiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen erityisesti pääkaupunkiseudulla. Painopisteinä on ollut kannattamattomien yksiköiden sulkeminen ja projektien tarkempi valinta projektiliiketoiminnassa. Tehostamisohjelman toteutus on viivästynyt, ja odotamme uusien toimenpiteiden vaikutusten näkyvän Norjassa ensi vuonna. Palvelujen tehostamisohjelmamme on käynnissä kaikissa toimintamaissamme.

Tähän asti olemme keskittyneet liiketoimintamme kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseen. Nyt olemme lisänneet painopistealueisiimme myös pääoman entistä tehokkaamman käytön. Olemme tämän vuoksi ottaneet käyttöön uuden taloudellisen tavoitteen: käyttöpääoman, tavoitteena saavuttaa negatiivinen käyttöpääoma vuoden 2016 loppuun mennessä. Tähän keskittymällä pystymme vapauttamaan toimintoihimme sidottua pääomaa ja parantamaan kassavirtaamme jatkossa.”

TULOSOHJEISTUS VUODEN 2013 TOISELLE PUOLISKOLLE

Caverion toistaa 4.6.2013 antamansa arvion, jonka mukaan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto on yli 1,3 miljardia euroa ja käyttökate yli 50 milj. euroa.

Tulosohjeistuksessa ei ole huomioitu jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia eikä mahdollisiin yritysjärjestelyihin tai -kauppoihin liittyviä kustannuksia.

Suomen toimintojen heinä–syyskuun tulos oli hyvä ja vakaa. Ruotsissa tehostamisohjelma etenee hyvin ja toiminta kehittyy nyt suunnitelmien mukaisesti, minkä odotetaan vaikuttavan kannattavuuden kehitykseen suotuisasti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Norjassa kannattavuus on erittäin heikko. Saksassa tilauskertymä oli alhaisella tasolla vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla, mikä näkyi liikevaihdon laskuna tammi–syyskuussa edellisvuoteen verrattuna. Tilauskannan kohentuminen vuoden kolmannella neljänneksellä oli merkki paremmasta, mutta sen ei odoteta vaikuttavan liikevaihtoon ennen ensi vuoden ensimmäistä vuosipuoliskoa.

SEGMENTTIEN TULOSTIEDOT

Liikevaihto, milj. e 7–9/13 7–9/12 Muutos 1–9/13 1–9/12 Muutos 1–12/12
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 434,0 485,3 -11 % 1 403,6 1 536,5 -9 % 2 089,2
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 160,7 179,5 -10 % 452,1 518,4 -13 % 714,2
Eliminoinnit 0,0 -0,1   -0,2 -0,1   -0,2
Konserni yhteensä 594,8 664,7 -11 % 1 855,5 2 054,8 -10 % 2 803,2
Käyttökate, milj. e 7–9/13 7–9/121) Muutos 1–9/13 1–9/121) Muutos 1–12/121)
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 17,5 20,7 -15 % 33,8 59,2 -43 % 59,5
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 6,9 6,8 1 % 15,7 21,2 -26 % 33,2
Konsernipalvelut ja muut erät -1,1 -1,3   -3,9 -4,9   -7,4
Konserni yhteensä 23,3 26,3 -11 % 45,6 75,4 -39 % 85,3
Käyttökateprosentti, % 7–9/13 7–9/121)   1–9/13 1–9/121)   1–12/121)
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 4,0 4,3   2,4 3,8   2,8
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 4,3 3,8   3,5 4,1   4,7
Konserni yhteensä 3,9 4,0   2,5 3,7   3,0
Liikevoitto, milj. e 7–9/13 7–9/121) Muutos 1–9/13 1–9/121) Muutos 1–12/121)
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 13,5 15,4 -12 % 21,8 45,1 -52 % 41,1
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 5,6 4,8 18 % 12,2 16,6 -26 % 27,4
Konsernipalvelut ja muut erät -1,4 -1,3   -4,2 -4,9   -7,4
Konserni yhteensä 17,8 18,9 -6 % 29,9 56,8 -47 % 61,1
Liikevoittoprosentti, % 7–9/13 7–9/121)   1–9/13 1–9/121)   1–12/121)
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3,1 3,2   1,6 2,9   2,0
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3,5 2,6   2,7 3,2   3,8
Konserni yhteensä 3,0 2,9   1,6 2,8   2,2
Tilauskanta, milj. e 9/13 6/13 Muutos   9/13 12/12 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 797,1 829,2 -4 %   797,1 819,0 -3 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 498,9 444,9 12 %   498,9 380,1 31 %
Konserni yhteensä 1 296,0 1 274,2 2 %   1 296,0 1 199,1 8 %

1) Uudistettu IAS 19 -standardi on vaikuttanut konsernin tuloslaskelmaan 1–12/2012 seuraavasti: henkilöstökulut kasvoivat 0,1 milj. euroa ja käyttökate, liikevoitto ja tulos ennen veroja laskivat vastaavasti 0,1 milj. euroa. Uudistettu IAS 19 -standardi on vaikuttanut konsernin tuloslaskelmaan 1–9/2012 seuraavasti: henkilöstökulut kasvoivat 0,5 milj. euroa ja käyttökate, liikevoitto ja tulos ennen veroja laskivat vastaavasti 0,5 milj. euroa. Uudistettu IAS 19 -standardi on vaikuttanut konsernin tuloslaskelmaan 7–9/2012 seuraavasti: henkilöstökulut kasvoivat 0,2 milj. euroa ja käyttökate, liikevoitto ja tulos ennen veroja laskivat vastaavasti 0,2 milj. euroa.

Caverionin palvelujen markkinanäkymät

Caverion toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Saksassa, Itävallassa, Tanskassa, Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tšekissä ja Romaniassa. Laaja alueellinen toiminta ja kokonaisvaltainen tarjonta tasoittavat taloustilanteen muutosten vaikutusta.

Tekniikan lisääntyminen rakennuksissa kasvattaa uusien palvelujen kysyntää, ja energiatehokkuuspalvelujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kasvulle on edelleen suotuisat edellytykset kaikilla Caverionin toiminta-alueilla.

Uusinvestoinneissa päätöksenteko on edelleen hidasta, mutta positiivisia merkkejä on näkyvissä. Taloteknisten uusinvestointien odotetaan kasvavan hieman. Lisääntyneitä julkisia investointeja sekä kasvavia kunnostus- ja peruskorjaustarpeita pidetään merkittävimpinä kasvuun vaikuttavina tekijöinä.

Energiatehokkuuspalveluiden kysynnän kasvulle on lähivuosina edellytyksiä tiukentuvan ympäristölainsäädännön myötä. Ympäristösertifikaattien ja energiatehokkuuden merkitys lisääntyy tulevaisuudessa entisestään. Niiden avulla kiinteistöjen omistajat voivat nostaa kiinteistöjensä arvoa, mikä edelleen tukee kasvumahdollisuuksia. Lisäksi yhä useammat kiinteistöt varustetaan etävalvontayhteyksillä, jolloin niitä voidaan tarkkailla keskitetysti valvomoista. Myös liikenneinfrastruktuurin ylläpitoon liittyvän palvelu- ja projektitoiminnan arvioidaan kehittyvän myönteisesti.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 1.11.2013 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään Ravintola Bankissa, osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Tilaisuus on yhteinen sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Tiedotustilaisuutta ja Caverionin toimitusjohtajan Juhani Pitkäkosken esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Caverionin kotisivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Suora lähetys alkaa klo 10.00. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua (klo 9.55) numeroon +358 98171 0461 (konferenssipuhelun ID-numeroa tai PIN-koodia ei tarvita). Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

  Osavuosikatsauksen julkistaminen Tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EET (Helsinki) 8.00 10.00 12.00
CET (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 11.00
GMT (Lontoo) 6.00 8.00 10.00
US EDT (New York) 2.00 4.00 6.00

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavana Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Aineistoja voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

Caverion Oyj

Juhani Pitkäkoski
toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: