Yhtiökokous 2022

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2022 Helsingissä niin sanotun väliaikaisen lain (375/2021) mukaisesti ilman osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti myös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi ottamiseen ja päättämään osakeanneista.

Osingonjako

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2021 osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.4.2022.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi (5) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mats Paulsson, varapuheenjohtajaksi Markus Ehrnrooth sekä hallituksen jäseniksi Jussi Aho, Joachim Hallengren, Thomas Hinnerskov, Kristina Jahn ja Jasmin Soravia toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pysyvät ennallaan ja että maksettavat vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  • puheenjohtajalle 79 200 euroa,
  • varapuheenjohtajalle 60 000 euroa sekä
  • jäsenille 46 800 euroa.

Vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan Caverion Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenen lukuun säännellyltä markkinalta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu. Hankittavia osakkeita koskee myynti- ja omistuksen luovutuskielto, jota varmistamaan niille kirjataan luovutusrajoitus kahdeksi (2) vuodeksi osakkeiden hankintapäivästä lukien. Jos jäsenyys hallituksessa lakkaa tätä aiemmin, raukeaa luovutusrajoitus jäsenyyden lakatessa.

Hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 900 euroa kokoukselta. Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen tai pantiksi ottaminen).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa 28.9.2023 asti.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2021 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen päätökset valiokuntiensa kokoonpanosta

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa keskuudestaan valiokuntiinsa seuraavat jäsenet:

  • Henkilöstövaliokunta: puheenjohtaja Mats Paulsson, Jussi Aho, Thomas Hinnerskov
  • Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Markus Ehrnrooth, Joachim Hallengren, Kristina Jahn, Jasmin Soravia

Kokousmateriaali

Kokouskutsu (pdf)
(sisältää esityslistan, ehdotetut hallituksen jäsenet ja päätösehdotukset)

Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely (pdf)
Henkilö- ja luottamustehtävätiedot »

Tilinpäätöstiedote 2021 »

Vuosikatsaus 2021, sisätäen tilinpäätöksen »

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 »

Palkitsemisraportti 2021 »

Kysymys: Saavuttaako Caverion saman tason kannattavuudessa kuin Bravida?

Kannattavuuden osalta Caverionin keskipitkän aikavälin taloudellinen tavoite on oikaistu EBITA > 5,5 % liikevaihdosta. Vuonna 2021 oikaistu EBITA-prosentti oli 4,1 %. Tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 10.2.2022 julkaisemamme tulosohjeistuksen mukaan vuonna 2022 Caverion-konsernin liikevaihto (2021: 2 139,5 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2021: 87,7 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2021 verrattuna. Emme kommentoi muiden yhtiöiden lukuja, ne ovat aina yhtiökohtaisia. Tavoittelemme jatkossa kestävää, kannattavaa kasvua. Uskomme vahvasti toimintamme tarkoitukseen mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.

 

Webcast ja esitysmateriaali

Yhtiökokous webcast
Hallituksen puheenjohtajan tervehdys (tekstitetty suomeksi)
Toimitusjohtajan katsaus (tekstitetty suomeksi)
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)

Pörssitiedote

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset »

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja