10.02.2022 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

Vuosi 2021: Kannattavuuden parantuminen jatkui ja vahvaa kasvua tilauskannassa

1.10.–31.12.2021

 • Liikevaihto: 585,3 (579,3) milj. euroa, kasvua 1,0 prosenttia, 0,5 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli -1,1 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia, 1,2 prosenttia paikallisvaluutoissa. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 2,7 prosenttia, 3,7 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu käyttökate: 44,5 (36,9) milj. euroa, eli 7,6 (6,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 30,1 (22,5) milj. euroa, eli 5,1 (3,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • EBITA: 8,6 (6,3) milj. euroa, eli 1,5 (1,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto: 5,1 (1,9) milj. euroa, eli 0,9 (0,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 76,7 (81,3) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,01 (-0,03) euroa osakkeelta.

1.1.–31.12.2021

 • Tilauskanta: 1 863,8 (1 609,1) milj. euroa, kasvua 15,8 prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 14,1 prosenttia. Projektien tilauskanta kasvoi 18,0 prosenttia.
 • Liikevaihto: 2 139,5 (2 154,9) milj. euroa, laskua 0,7 prosenttia, 2,2 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli -2,0 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia, 1,0 prosenttia paikallisvaluutoissa. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 6,7 prosenttia, 7,7 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu käyttökate: 142,1 (116,5) milj. euroa, eli 6,6 (5,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 87,7 (60,6) milj. euroa, eli 4,1 (2,8) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 44,6 prosenttia.
 • EBITA: 59,4 (42,4) milj. euroa, eli 2,8 (2,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto: 43,5 (27,2) milj. euroa, eli 2,0 (1,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 103,8 (157,6) milj. euroa.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 91,2 (158,5) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,17 (0,05) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Käyttökate*: 1,1x (-0,2x).
 • Hallituksen osingonjakoehdotus 28.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle: 0,17 euroa osakkeelta tiikaudelta 2021

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

*Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti, sisältäen tiettyjä sovittuja oikaisuja. Laskentaperiaatteet huomioivat Q4/2021 lähtien IFRS 16 -standardin vaikutukset, kun taas ennen tätä IFRS 16-standardin vaikutukset eivät olleet sovellettavissa.

Tulosohjeistus vuodelle 2022: Vuonna 2022 Caverion-konsernin liikevaihto (2021: 2 139,5 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2021: 87,7 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2021 verrattuna.

AVAINLUVUT

Milj. e 10-12/21 10-12/20 Muutos 1-12/21 1-12/20 Muutos
Tilauskanta 1 863,8 1 609,1 15,8 % 1 863,8 1 609,1 15,8 %
Liikevaihto 585,3 579,3 1,0 % 2 139,5 2 154,9 -0,7 %
Orgaaninen kasvu, % -1,1 -5,6 -2,0 -4,1
Oikaistu käyttö-
kate
44,5 36,9 20,4 % 142,1 116,5 21,9 %
Oikaistu käyttö-
kateprosentti, %
7,6 6,4 6,6 5,4
Käyttökate 23,0 21,8 5,8 % 113,8 99,4 14,4 %
Käyttökate-
prosentti, %
3,9 3,8 5,3 4,6
Oikaistu EBITA 30,1 22,5 33,6 % 87,7 60,6 44,6 %
Oikaistu EBITA-
prosentti, %
5,1 3,9 4,1 2,8
EBITA 8,6 6,3 36,9 % 59,4 42,4 40,1 %
EBITA-prosentti, % 1,5 1,1 2,8 2,0
Liikevoitto 5,1 1,9 171,0 % 43,5 27,2 59,9 %
Liikevoitto-
prosentti, %
0,9 0,3 2,0 1,3
Katsauskauden tulos 1,6 -3,6 143,9 % 25,1 8,6 190,8 %
Osakekohtainen
tulos,
laimentamaton, e
0,01 -0,03 126,8 % 0,17 0,05 265,2 %
Operatiivinen
rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
76,7 81,3 -5,7 % 103,8 157,6 -34,2 %
Kassakonversio
(rullaava 12 kk), %
91,2 158,5
Käyttöpääoma -144,7 -160,4 9,8 %
Korollinen netto-
velka
140,7 118,6 18,6 %
Nettovelat/Käyttö-
kate*
1,1 -0,2
Velkaantumisaste, % 69,8 60,4
Omavaraisuusaste, % 19,0 18,9
Henkilöstö kauden
lopussa
14 298 15 163 -5,7 %

*Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti, sisältäen tiettyjä sovittuja oikaisuja. Laskentaperiaatteet
huomioivat Q4/2021 lähtien IFRS 16-standardin vaikutukset, kun taas ennen tätä IFRS 16-standardin vaikutukset eivät olleet
sovellettavissa.

 

Jacob Götzsche, toimitusjohtaja:

“Olen tyytyväinen, että läpi vuoden näkynyt kannattavuutemme parantuminen jatkui vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä. Toisen vuosipuoliskon kohokohta oli, että tilauskantamme kasvoi vahvasti sekä Palveluissa että Projekteissa viime vuoteen verrattuna. Tämä tarjoaa vakaan pohjan kannattavalle kasvulle vuonna 2022. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kääntyi jälleen kasvuun. Myös rahavirtamme elpyi taas vahvasti.

Koronapandemia vaikutti edelleen jonkin verran toimintoihimme läpi vuoden. Olen kuitenkin kiitollinen ja ylpeä 14 000 työntekijästämme, jotka ovat edelleen kyenneet toimittamaan korkealaatuisia ratkaisuja ja palveluita asiakkaillemme haastavasta ympäristöstä huolimatta.

Tilauskantamme kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 15,8 prosenttia 1 863,8 (1 609,1) milj. euroon viime vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi Palveluissa 14,1 prosenttia ja Projekteissa 18,0 prosenttia. Odotamme, että kasvu tilauskannassamme näkyy liikevaihdon kasvuna vuonna 2022. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 585,3 (579,3) milj. euroa, kasvua 1,0 prosenttia tai -0,5 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia, kun Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 3,7 prosenttia, neljännellä vuosineljänneksellä. Viime vuosina nähty liiketoimintajakauman muutos jatkui: Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 65,5 (63,3) prosenttia vuonna 2021.

Paransimme edelleen kannattavuuttamme neljännellä vuosineljänneksellä. Oikaistu EBITA:mme parani 30,1 (22,5) milj. euroon eli 5,1 (3,9) prosenttiin liikevaihdosta. EBITA oli 8,6 (6,3) milj. euroa eli 1,5 (1,1) prosenttia liikevaihdosta. Kaudella oli myös muutamia huomattavia kertaluonteisia eriä. Divestoimme ydinliiketoimintaan kuulumattoman Venäjän tytäryhtiömme vuoden lopussa, josta syntyi 10,0 milj. euron luovutustappio. Suurin osa tappiosta selittyy muuntoeroilla, jotka eivät vaikuta kassavirtaan eikä omaan pääomaan. Transaktiolla oli vain vähäinen kassavirtavaikutus. Lisäksi sovimme tiettyjä siviilioikeudellisia vaateita neljännellä vuosineljänneksellä liittyen vanhaan kartelliasiaamme Saksassa, yhteismäärältään 6,4 milj. euroa. Arvioimme myös kriittisesti viimeistä jäljellä olevaa riskiprojektiamme vuoden lopulla, ja teimme uuden 2,0 milj. euron varauksen neljännellä vuosineljänneksellä. Projekti on nyt luovutettu asiakkaalle, kuitenkin lopulliset keskustelut osapuolten välillä ovat yhä käynnissä.

Olen erityisen tyytyväinen Ruotsin, Saksan, Norjan, Teollisuuden ja Itävallan divisioonissamme läpi vuoden jatkuneeseen myönteiseen edistymiseen. Suomen divisioona jatkoi jo ennestään vahvaa suoritustaan. Palveluiden suoritus jatkui yleisesti vahvalla tasolla koko vuonna. Näimme edelleen lisääntynyttä kysyntää elinkaaritarjoomaamme kohtaan alueilla, jotka helpottavat asiakkaita tekemään toiminnastaan tehokasta ja kestävää. Projekteissa markkinakysyntä kasvoi kolmannelta vuosineljännekseltä alkaen, ja paransimme edelleen kannattavuuttamme neljännellä vuosineljänneksellä. Projektiportfoliomme on nyt tasapainoisempi ja paremmassa kunnossa riskinäkökulmasta, mikä antaa hyvän alun vuodelle 2022. Luotan kaiken kaikkiaan siihen, että ammattitaitoiset työntekijämme sekä keskittymisemme kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon auttavat edelleen parantamaan suoritustamme vuonna 2022.

Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 76,7 (81,3) milj. euroa neljännellä vuosineljänneksellä. Koko vuoden operatiivinen rahavirtamme oli 103,8 (157,6) milj. euroa ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 91,2 (158,5) prosenttia. Likviditeettiasemamme on edelleen vahva, ja velkaantuneisuutemme on matalalla tasolla. Korollinen nettovelkamme oli 140,7 (118,6) milj. euroa tai 5,0 (-10,6) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja neljännen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli 1,1x (-0,2x). Saimme päätökseen kolme pienehköä yritysostoa neljännen vuosineljänneksen aikana, ja etsimme edelleen aktiivisesti sopivia yritysostokohteita. Raportointikauden jälkeen saatoimme päätökseen yhden pienehkön yritysoston tammikuussa.

Olemme jatkaneet töitä uuden strategiamme parissa, joka ohjaa meitä vuoteen 2025 saakka, ja odotamme saavamme tämän työn päätökseen vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tärkeimmät strategiset teemamme ovat henkilöstö, asiakaskokemus, kestävä kehitys ja digitalisaatio. Tavoittelemme jatkossa kestävää, kannattavaa kasvua. Uskomme vahvasti toimintamme tarkoitukseen mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Aiomme kertoa lisää tästä työstä pääomamarkkinapäivämme yhteydessä Helsingissä 10.5.2022.”

EU-taksonomiaan liittyvä raportointi tilikaudella 2021

Kiinteistöjen, infrastruktuurin sekä teollisuuslaitosten ja -prosessien teknisiä palveluita ja projekteja toteuttavana yhtiönä Caverion edistää osaltaan vihreää siirtymää ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. Vuonna 2021 Caverion-konsernin liikevaihdosta 33,0 prosenttia katsottiin EU-taksonomiakriteerit täyttäväksi. EU-taksonomiakriteerit täyttämättömien toimintojen osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2021 oli 67,0 prosenttia ja koostui kiinteistöteknisistä palveluista, jotka eivät edistäneet hiilipäästöjen vähentämistä, sekä uusiutuvan energian sektorin ulkopuolisista teollisuuden palveluista. Caverionin EU-taksonomiakelpoisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen osuus bruttoinvestoinneista oli 13,8 prosenttia ja operatiivisista kuluista 3,1 prosenttia vuoden 2021 vastaavista bruttoinvestointien ja operatiivisten kulujen avainlukujen nimittäjistä. Caverionin liiketoimintamalli on vähän pääomia sitovaa ja ei vaadi suuria investointeja ollakseen EU-taksonomiakelpoista. Suurin osa Caverioin investoinneista on yritysostoja tai IT-investointeja. Näillä kelpoisuustasoilla Caverion osoittaa kuitenkin vahvan asemansa ympäristön- ja ilmastonsuojelussa. Lisätietoa Caverionin EU-taksonomiakriteerit täyttäviin lukuihin liittyvistä laskentaperiaatteista löytyy Caverionin verkkosivuilta.

Caverion ei luokitellut mitään toimintoja luokkiin ”Uusien rakennusten rakentaminen” ja ”Olemassa olevien rakennusten peruskorjaaminen”, koska yhtiö tulkitsee näiden luokkien kuuluvan rakentamis- ja peruskorjaustoimintoihin eikä taloteknisiin järjestelmiin liittyviin asennuksiin ja palveluihin. Jos tällaista lähestymistapaa olisi kuitenkin käytetty, Caverion olisi voinut ilmoittaa merkittävän lisäosuuden talotekniikkaan liittyvästä liikevaihdostaan taksonomiakelpoisena.

EU-taksonomian avainluvut, milj. euroa Yhteensä Kelpoisuus-
vaatimukset
 täyttävä, %
Kelpoisuus-
vaatimukset
 täyttämätön, %
Liikevaihto 2 139,5 33,0 67,0
Bruttoinvestoinnit* 80,7 13,8 86,2
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
päivittäiseen huoltoon ja kunnossapitoon
liittyvät operatiiviset kulut
76,4 3,1 96,9

*80,7 milj. euroa sisältää 54,7 milj. euroa investointeja vuokrattuihin omaisuuseriin.

Kestävä kehitys on Caverion-konsernin kasvustrategian ytimessä. Kestävä kehitys on myös megatrendi, joka tukee Caverionin markkinakysyntää tulevina vuosina. Caverionin järjestelmät auttavat asiakkaita parantamaan energiatehokkuuttaan ja siten vähentämään hiilijalanjälkeään. Caverion on sitoutunut kestävään kehitykseen yhdessä asiakkaidensa kanssa strategiansa ja liiketoimintansa tarkoituksen mukaisesti: mahdollistaen suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Caverion on hyväksynyt oman kestävän kehityksen strategiansa. Caverion vahvistaa myös edelleen vastuullisuustavoitteensa, jonka mukaan sen positiivinen hiilikädenjälki on viisi kertaa suurempi kuin sen oma hiilijalanjälki (Scope 1-2) vuoteen 2025 mennessä. Pidemmällä aikavälillä vuoteen 2030 mennessä Caverionin tavoitteena on luoda ratkaisuillaan kestävää vaikutusta siten, että sen positiivinen hiilikädenjälki on 10 kertaa suurempi kuin oma hiilijalanjälki (Scope 1-2).

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät vuodelle 2022 ja toimialaan vaikuttavat megatrendit

Caverion odottaa, että markkinakysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa ja että kysyntä paranee myös Projekteissa vuoden 2022 aikana. Tässä skenaariossa oletetaan, että käynnissä olevat koronarokotusohjelmat toteutetaan onnistuneesti ja koronapandemian vaikutukset ovat riittävässä hallinnassa ilman merkittäviä, ennakoimattomia takaiskuja vuonna 2022. Kohonneilla materiaalihinnoilla ja pidemmillä toimitusajoilla voi yhä olla vaikutusta Caverionin toimintaan jatkossa, vaikkakin inflaatiopaineiden odotetaan olevan maltillisempia vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Mahdollisia riskejä voi kuitenkin ilmetä toimituspuolella, ei pelkästään seurauksena materiaalihintojen inflaatiosta, vaan myös työvoimapulasta, jota sairaspoissaolojen lisääntyminen tai karanteenit voivat kasvattaa entisestään.

Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuonna 2022. Ei voida sulkea pois negatiivista skenaariota, jonka mukaan koronapandemia jatkuu ja alkaa vaikuttaa negatiivisesti markkinakysyntään. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä myös kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta kaikkina aikoina.

Vallitseva raha- ja finanssipolitiikka tukee selvästi talouden elpymistä. Kansallisten hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan esimerkiksi lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella lähivuosina. EU:n tukipakettien pääteemoina ovat vihreä kasvu ja digitalisaatio. Caverion olettaa kansallisten ja EU:n ohjelmien lisäävän kysyntää myös Caverionin toiminta-alueilla vuonna 2022. EKP päätti joulukuussa 2021 vähentää omaisuuserien ostojaan asteittain tulevien vuosineljännesten aikana tavoitteenaan vakiinnuttaa inflaatio tavoitetasolleen keskipitkällä aikavälillä säilyttäen silti rahapolitiikan joustavuuden.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Lisääntynyt teknologian käyttö rakennetussa ympäristössä, energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen säilyvät vahvoina ja niiden odotetaan luovan edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana.

Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Tätä tukee myös yhteiskunnan loppukäyttäjien yleinen toive ympäristöystävällisestä rakennetusta ympäristöstä. EU:n hyväksymän rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaan kaikkien uusien rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia vuodesta 2021 alkaen. Muita aloitteita ovat esimerkiksi 55-valmiuspaketti (“Fit for 55”) ja Renovation Wave -strategia. 55-valmiuspaketti sisältää joukon ehdotuksia, joilla EU:n
ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan niin, että ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Euroopan komission Renovation Wave -strategian tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa asuin- sekä liike- ja toimitilarakennusten vuotuinen energian korjausrakentamisaste vuoteen 2030 mennessä. Voimien yhdistämisen kaikilla tasoilla näiden tavoitteiden saavuttamiseksi odotetaan johtavan 35 miljoonan rakennusyksikön kunnostamiseen vuoteen 2030 mennessä. Korjausrakentamisastetta ja -vauhtia on ylläpidettävä ja nostettava myös vuoden 2030 jälkeen, jotta EU:n laajuinen ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) ehdotettu uudistus on esimerkki tulevista EU-direktiiveistä, jotka korostavat rakennusten kestävyyden ja energiatehokkuuden merkitystä. Sen tavoitteena on muiden toimenpiteiden ohella vahvistaa uudet EU-tason energiatehokkuuden vähimmäisstandardit (MEPS), joissa on tiukennettuja vaatimuksia sekä olemassa oleville että uusille rakennuksille. Caverion on panostanut tarjoomansa ja ratkaisuidensa kehittämiseen vastatakseen tähän kysyntään ja on hyvässä asemassa yli 14 000 osaavan työntekijänsä kanssa.

Palvelut

Caverion odottaa, että markkinakysyntä on yleisesti ottaen positiivista vuoden 2022 aikana. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on yleisesti ottaen luonteeltaan vakaampaa ja suhdanteista riippumattomampaa kuin Projektit-liiketoiminta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Caverionin erityisenä painopisteenä jo useiden vuosien ajan on ollut niin sanotut älykkäät teknologiat sekä digitaalisten ratkaisuiden kehitys. Näiden uskotaan kasvavan peruspalveluita keskimääräistä nopeammin ja ne mahdollistavat datalähtöistä toimintaa sekä toistuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Jäähdytysliiketoiminnassa on esimerkiksi meneillään tekninen muutos ympäristölle haitallisten F-kaasujen käyttämisestä kohti CO2-pohjaisia kylmäteknisiä järjestelmiä, mikä lisää päivitysten ja modernisointien tarvetta. Kestävän kehityksen trendi lisää myös rakennusautomaatioon liittyvien päivitysten kysyntää.

Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa avaa Caverionille myös edelleen mahdollisuuksia teollisuuden käytön ja kunnossapidon, kiinteistöjen ylläpidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa.

Projektit

Projektit-liiketoiminnan jälkisyklisen luonteen vuoksi kestää yleensä jonkin aikaa jopa talousympäristön elvyttyä ennen kuin Projektit-liiketoiminta kääntyy jälleen kasvuun. Tukipakettien odotetaan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään myös Projektit-liiketoiminnassa. Caverion odottaa, että markkinakysyntä paranee myös Projekteissa vuoden 2022 aikana.

Euroconstructin marraskuussa 2021 julkaistujen raporttien mukaan Euroopan rakennusteollisuus on jo täysin elpynyt koronan negatiivisista vaikutuksista, sillä Länsi-Euroopan rakentamisen kokonaismäärän odotettiin kasvavan 5,6 prosenttia vuonna 2021 vuoden 2020 4,7 prosentin pudotuksen jälkeen. Euroconstructilla on positiivinen näkymä vuodelle 2022, ja se odottaa tervettä kasvua (3,6 %) Länsi-Euroopan maissa vuonna 2022. Euroconstructin mukaan liike- ja toimistorakentamismarkkinan odotetaan suoriutuvan asuntomarkkinaan verraten paremmin lähitulevaisuudessa.

Trendien näkökulmasta katsottuna digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit tukevat kysyntää myös Projekteissa, sillä Caverionin tavoitteena on tarjota pitkäaikaisia ratkaisuja, joissa Projektit ja Palvelut yhdistyvät. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen trendeinä kysyntää tulevina vuosina.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää tilinpäätöstiedotteesta englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 10.2.2022 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 8171 0310 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”21251507# ”. Tilaisuudesta on lisätietoa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022

Vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2021 tilinpäätöksen, julkaistaan Caverionin verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi viimeistään 4. maaliskuuta 2022. Osa-/puolivuosikatsaukset vuodelta 2022 julkaistaan 28.4., 4.8. ja 3.11.2022.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 10.5.2022 klo 12.00 alkaen. Lisätietoja ohjelmasta julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: