Toimintaympäristö

 • Lue viimeisin toimintaympäristö-kuvaus (ote osavuosikatsauksesta):

Koronapandemian puhkeamisella oli merkittävä vaikutus toimintaympäristöön vuonna 2020. Yleinen markkina- ja kysyntätilanne alkoi heikentyä maaliskuun puolivälissä. Tämän jälkeen Caverionin työvoiman poissaolojen määrä kasvoi ja työmailla oli enemmän viiveitä ja sulkemisia erityisesti huhti-toukokuussa. Useimmat Caverionin toimintamaista olivat myös suljettuja toisen vuosineljänneksen alkupuolella, jonka jälkeen hallitusten asettamat rajoitukset ja vaikutukset Caverionin liiketoimintaan alkoivat selvästi vähentyä kesäkuussa. Kolmannen vuosineljänneksen alussa koronapandemia oli hyvin hallinnassa useimmissa Caverionin toimintamaissa, minkä jälkeen koronan toinen aalto tuli enemmän näkyville kolmannen vuosineljänneksen lopulla, mikä jälleen lisäsi riskitasoa. Neljännellä vuosineljänneksellä tilanne oli vakaampi toiseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta koronapandemia vaikutti toimintoihin kolmatta vuosineljännestä enemmän. Tämä näkyi erityisesti Projektit-liiketoiminnassa, kun taas Palvelut-liiketoiminta säilyi vakaampana. Positiivista oli, ettei Caverion kokenut merkittäviä rajoitteita hankintaketjuissaan vuoden aikana.

Minimoidakseen pandemian negatiiviset taloudelliset vaikutukset liiketoimintaansa Caverion toteutti kulusäästötoimenpiteitä ja sopeutti resurssejaan. Useimmissa toimintamaissa tärkeinä joustokeinoina olivat lomautusten käyttö sekä alihankinnan vähentäminen. Caverion toteutti lisäksi viimeisellä vuosineljänneksellä toimintojensa ennakoivaa tehostamista ja sopeuttamista pitkittyneen koronakriisin ja sitä seuranneen taloudellisen taantuman vuoksi. Nämä toimenpiteet käsittivät henkilöstövähennyksiä, uudelleenorganisoitumista ja toimintamallien kehittämistä. Koronapandemian seurauksena lisääntyneen markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi Caverionin toimitusjohtaja ja ylin johto päättivät vapaaehtoisesti alentaa omaa palkkaustaan vuodelta 2020 keväällä 2020.

Palvelut

Koronapandemian ensimmäisen aallon vaikutukset olivat enemmän näkyvillä maaliskuun puolivälin ja toukokuun lopun välillä, jolloin oli rajoituksia työmaille pääsyssä ja vähemmän pienempiä lisätöitä, mikä vaikutti liikevaihtoa ja kannattavuutta heikentävästi. Hallitusten asettamat rajoitukset ja vaikutukset Caverionin liiketoimintaan alkoivat selvästi vähentyä kesäkuussa. Kolmannen vuosineljänneksen alussa koronapandemia oli hyvin hallinnassa useimmissa Caverionin toimintamaissa, minkä jälkeen koronan toinen aalto tuli enemmän näkyville kolmannen vuosineljänneksen lopulla. Neljännellä vuosineljänneksellä tilanne oli kuitenkin melko vakaa ja kolmanteen vuosineljännekseen verrattavissa. Teollisuuden divisioonassa koronatilanne lykkäsi edelleen joitakin vuosittaisia seisokkeja Suomessa vuoteen 2021 asti neljännellä vuosineljänneksellä lisääntyneestä aktiviteetista huolimatta. Palveluiden yleinen hinnoitteluympäristö kiristyi jonkin verran toisesta vuosineljänneksestä lähtien.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut.

Projektit

Koronapandemian ensimmäisen aallon vaikutukset olivat enemmän näkyvillä maaliskuun puolivälin ja toukokuun lopun välillä. Työvoiman poissaolojen määrä kasvoi ja työmailla oli enemmän viiveitä ja sulkemisia. Aikaisempi tilauskanta tuki kuitenkin Projektit-liiketoiminnan liikevaihtoa toisella vuosineljänneksellä.

Kolmannen vuosineljänneksen alussa koronapandemia oli hyvin hallinnassa useimmissa Caverionin toimintamaissa, minkä jälkeen koronan toinen aalto tuli enemmän näkyville kolmannen vuosineljänneksen lopulla. Projekteissa liiketoiminnan aktiivisuus väheni edelleen jonkin verran neljännellä vuosineljänneksellä.

Koronapandemia vaikutti negatiivisesti uusien rakennusprojektien kysyntään, kuitenkin vähemmän korjausrakentamiseen. Hinnoitteluympäristö kiristyi yleisesti Projekteissa toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Tukipaketit eivät vielä vaikuttaneet yleiseen kysyntään vuonna 2020.Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat pääteemojamme 

Rakennetut ympäristöt ovat suurin yksittäinen hiilipäästöjen lähde tällä hetkellä:

 • 30 prosenttia ihmisten hiilijalanjäljestä on peräisin rakennuksista.
 • Rakennuksien osuus EU:n loppuenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia.
 • Digitaalisten ratkaisujen avulla hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää 20 prosenttia.

Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat avainteemojamme tulevan kasvumme edistämiseksi. Erityisesti kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset kasvavat nopeasti. Myös muut megatrendit, kuten lisääntyvä teknologian käyttö ja kaupungistuminen, tukevat Caverionin kasvua.

Suuntautuminen kestävää kehitystä tukeviin investointeihin

EU-lainsäädännön uudistukset (kuten rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EBPD), joiden painopisteinä ovat kestävä kehitys ja hiilineutraalius, tukevat toimialamme kasvua. Hallitusten ja EU:n koronaelvytyspaketit keskittyvät tukemaan tulevien vuosien vastuullisuusinvestointeja. Asiakkaat odottavat vihreämpiä ratkaisuja, ja vastuullisuudesta on tulossa päätöksentekokriteeri.

Uudet konsultointipalvelut (kuten SRI, energiatehokkuus) ja uudet digitaaliset palvelut tarjoavat asiakkaillemme seuraavat hyödyt:

 • kustannusten pienentäminen (parantamalla tehokkuutta ja tuottavuutta)
 • energiasäästöt
 • kestävän kehityksen ja lakisääteisten vaatimusten mukaiset palvelut
 • kestävän elvytyksen edistäminen koronapandemian jälkeen
 • kiinteistöjen kiinnostavuuden parantaminen.

Olemme huomioineet EU:n listayhtiöille asettamat taksonomiavaatimukset vuoden 2022 alusta lähtien. Seuraavaksi tavoitteenamme on sopeuttaa raportointia ja tavoitteita EU:n taksonomian suositusten mukaisiksi. Julkaisemme ensimmäisen EU-taksonomian mukaisen, vuotta 2021 koskevan raportin vuonna 2022.

Digitalisaatio mullistaa toimialaamme

Uusi dataan perustuva analytiikka ja kehitteillä olevat uudet teknologiat mahdollistavat älykkäiden ja muutoksia kestävien rakennusten ja kaupunkiympäristöjen rakentamisen siten, että tulevaisuuden rakennetusta ympäristöstä tulee teknologiaa hyödyntävä, verkottunut ja ketterästi muuntuva. Uudet teknologiat parantavat rakennusten ja kaupunkiympäristöjen toimintatehokkuutta ja asukkaiden elämänlaatua.

Lisääntyvä digitalisaatio hyödyttää meitä useilla eri tavoilla kaikissa ratkaisuissamme:

 • elinkaariajattelun mukaiset kokonaisvaltaiset ja älykkäät ratkaisut ja palvelut
 • uudet digitaaliset ratkaisut (etäpalvelut, alustat jne.), älyteknologiat (rakennusautomaatio, turvallisuus, jäähdytys ja ilmastointi, telematiikka jne.), IoT- ja AI-pohjaiset ratkaisut, teollisuuden kunnossapidon konsultointi, hallinta ja kehitys tehokkuuden parantamiseksi
 • digitaalisen palveluvalikoiman uudistaminen ja uusien digitaalisten työkalujen tarjoaminen asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Caverion sijoituskohteena Tuloskeskus Fact sheet Strategia Liiketoimintayksiköt Tarjooma Vastuullinen sijoituskohde Asiakkaat Kilpailutilanne Yrityskaupat