11.02.2021 Pörssitiedote

KORJAUS: Kutsu Caverion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Caverion Oyj:n 11.2.2021 klo 8.30 julkistaman varsinaisen yhtiökokouksen kutsun esityslistan kohdassa 12 (Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen) tietyt hallituspalkkioiden maksamiseen osittain osakkeina liittyvät päivämäärät oli esitetty virheellisesti.

Kohta, jossa päivämäärät oli esitetty virheellisesti, kuului seuraavasti: "Osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.4.–30.6.2021 on julkistettu. Hankittavia osakkeita koskee myynti- ja omistuksen luovutuskielto, jota varmistamaan niille kirjataan luovutusrajoitus 31.7.2022 saakka."

Kohta, jossa päivämäärät on korjattu, kuuluu seuraavasti: "Osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu. Hankittavia osakkeita koskee myynti- ja omistuksen luovutuskielto, jota varmistamaan niille kirjataan luovutusrajoitus 30.4.2023 saakka."

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

Caverion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24. päivänä maaliskuuta 2021 klo 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, vaan osallistuminen tapahtuu ennakkoon tässä kutsussa esitetyn mukaisesti.

Koronaviruspandemian vuoksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä (ns. väliaikainen laki), säännöksiä noudattaen. Yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun kohdasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, mutta osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkossa webcast-lähetyksen kautta. Ohjeet webcast-lähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 17.3.2021. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen verkossa webcast-lähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, muu johto tai tilintarkastaja eivät ole läsnä kokouspaikalla yhtiökokouksen aikana. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan etukäteen nauhoitetut puheenvuorot lisätään yhtiön internetsivuille kokouksen jälkeen.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 38,94 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 8.2.2021, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa tähän yhtiökokouskutsuun sisältyviä, yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevia ehdotuksia.

Yhtiö järjestää heti yhtiökokouksen jälkeen verkossa webcast-tilaisuuden yhtiön johdon kanssa käytävää keskustelua varten. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Osakkeenomistajilla on tilaisuudessa mahdollisuus esittää johdolle kysymyksiä liittyen vuoden 2020 vuosikatsaukseen. Tilaisuus pidetään vain suomeksi. Tilaisuudessa esitettävät kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisen kyselyoikeuden perusteella esitettävät kysymykset on tehtävä jäljempänä tarkemmin kuvattavalla tavalla ennakkoon. Lisätietoja tästä erillisestä tilaisuudesta, joka ei ole osa varsinaista yhtiökokousta, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 17.3.2021.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Pekka Jaatinen. Mikäli Pekka Jaatisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, puheenjohtajana toimii asianajaja Pauliina Tenhunen. Mikäli kummallakaan heistä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Teresa Kauppila. Mikäli Teresa Kauppilalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii oikeustieteen maisteri Oskari Jokinen. Mikäli kummallakaan heistä ei painavasta syystä ole mahdollisuutta toimia kyseisessä tehtävässä, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkistetaan viimeistään 3.3.2021 ja on saatavilla julkistamisesta alkaen yhtiön internetsivuilla.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, vuoden 2020 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2020 osinkoa 0,10 euroa osakkeelta sekä ylimääräisenä osinkona 0,10 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.4.2021.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka julkistetaan viimeistään 3.3.2021 ja joka on julkistamisesta alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa hyväksymistä varten.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan alkavalta toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:
 

- puheenjohtajalle 79 200 euroa,
- varapuheenjohtajalle 60 000 euroa sekä
- jäsenille 46 800 euroa.

Hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 50 % maksetaan Caverion Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenen lukuun säännellyltä markkinalta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu. Hankittavia osakkeita koskee myynti- ja omistuksen luovutuskielto, jota varmistamaan niille kirjataan luovutusrajoitus 30.4.2023 saakka. Jos jäsenyys hallituksessa lakkaa tätä aiemmin, raukeaa luovutusrajoitus jäsenyyden lakatessa.

Hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa myös, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 550 euroa jäsenen kotimaassa tai sähköisesti pidettävältä kokoukselta ja 900 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävältä kokoukselta. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Jussi Aho, Markus Ehrnrooth, Joachim Hallengren, Thomas Hinnerskov, Kristina Jahn, Mats Paulsson ja Jasmin Soravia.

Hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa edelleen, että Mats Paulsson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Markus Ehrnrooth valitaan varapuheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen tai pantiksi ottaminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.5.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa 24.9.2022 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.5.2020 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 31.3.2022 asti.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä hallituksen päätösehdotukset kokonaisuudessaan sisältävä kokouskutsu on osakkeenomistajien saatavilla 11.2.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous. Caverion Oyj:n vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja palkitsemisraportti ovat osakkeenomistajien saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 3.3.2021. Kokouskutsusta ja muista edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiö ei julkaise painettua vuosikatsausta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivuilla viimeistään 7.4.2021.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla.

1. Osallistumisoikeus sekä ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon joko itse tai asiamiehen välityksellä.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 8.3.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 17.3.2021 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Caverion Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja sen jälkeen järjestettävän erillisen tilaisuuden tai niihin liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 8.3.2021 klo 12.00–17.3.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

- Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous

Ennakkoäänestäminen yhtiön internetsivujen kautta edellyttää henkilöomistajien tapauksessa vahvaa sähköistä tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajat voivat äänestää ennakkoon yhtiön internetsivujen kautta y-tunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käyttämällä.

- Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuille lisättävän ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Caverion Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä 17.3.2021 klo 10.00 katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaaditut tiedot.

Äänestyksen ohjeet ja ennakkoäänestyslomake ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa 8.3.2021 klo 12.00. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta 020 770 6882 klo 9–16 maanantaista perjantaihin.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 19.3.2021 klo 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistaja, joka ei äänestä ennakkoon itse, voi nimetä asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on asianajaja Teresa Kauppila Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai tämän määräämä.

Valtakirjamalli äänestysohjeineen yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamiseksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa 8.3.2021 klo 12.00. Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajille kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisätietoja yhtiön osoittamasta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta https://www.castren.fi/fi/ihmiset/teresa-kauppila/.

Osakkeenomistaja saa halutessaan nimetä myös muun asiamiehen. Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa 8.3.2021 klo 12.00.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteeseen agm@caverion.com ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä 17.3.2021 klo 10.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjan toimittaminen edellä kuvatulla tavalla ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan valtakirjasta ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Äänestysohjeet sisältävän, yhtiön osoittamalle asiamiehelle annetun valtakirjan toimittaminen edellä kuvatulla tavalla ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestämiseksi, kunhan valtakirjasta ilmenevät lain edellyttämällä tavalla edellä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

4. Muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@caverion.com viimeistään 5.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 8.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 11.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@caverion.com tai postitse osoitteeseen Caverion Oyj / Lakiasiat, PL 71, 01601 Vantaa. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 15.3.2021. Kysymysten esittämisen ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Yhtiö järjestää osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa webcast-lähetyksen kautta. Ohjeet webcast-lähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 17.3.2021. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen verkossa webcast-lähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Caverion Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.2.2021 yhteensä 138 920 092 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa on 2 807 991 omaa osaketta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osakeyhtiölain mukaan osallistua yhtiökokoukseen.

Helsingissä helmikuun 11. päivänä 2021

Caverion Oyj

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: