14.12.2021 Pörssitiedote

Uusi ohjelmajakso Caverionin avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Caverionin hallitus on hyväksynyt uuden ohjelmajakson vuosille 2022–2024 osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä on rakenteeltaan suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (Performance Share Plan, PSP), joka on suunnattu Caverionin johdolle ja avainhenkilöille. Hallitus on samalla päättänyt uuden jakson alkamisesta yhtiön ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa (Restricted Share Plan, RSP), joka toimii täydentävänä osakepalkkiojärjestelmänä erityistilanteita varten. Mahdolliset osakepalkkiot PSP 2022-2024 ja RSP 2022-2024 -ohjelmista suoritetaan keväällä 2025.

Molemmat ohjelmat perustuvat rullaavaan rakenteeseen, jonka puitteissa kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Caverion tiedotti PSP-ohjelman rakenteesta pörssitiedotteella 18.12.2018 ja RSP-ohjelman rakenteesta pörssitiedotteella 18.12.2015.

Osakepohjaiset kannustinohjelmat ovat osa Caverion-konsernin avainhenkilöiden palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Niiden tavoitteena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön omistaja-arvon luomiseksi ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkio-ohjelma.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 20222024

PSP 2022–2024 -ohjelman piiriin voi kuulua enintään noin 90 Caverion-konsernin avainhenkilöä. Se sisältää kolmivuotisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen suoritusjakson päätyttyä. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022–2024 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys sekä osakekohtainen tulos. Jos kaikki suoritustavoitteet saavutetaan, PSP 2022–2024 -ohjelman nojalla voidaan suorittaa palkkiona enintään noin 1,6 miljoonaa Caverionin osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvien verojen vähentämistä). Lopulliset osallistujavalinnat ja osallistujakohtaiset enimmäisosakemäärät päätetään alkuvuodesta 2022.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma sisältää hallituksen määrittämän enimmäisarvon yksittäisen osallistujan osakepalkkiolle. Ohjelman osallistujalla on mahdollisuus saada osakepalkkio ainoastaan, jos hänen työsuhteensa jatkuu palkkion suorittamisajankohtaan saakka.

PSP 2022–2024 -ohjelman kokonaisarvo on Caverionin osakkeen päätöskurssilla 13.12.2021 laskettuna noin 9,7 miljoonaa euroa.

Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma 2022–2024

RSP 2022–2024 -ohjelmassa luvataan kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille yksittäisille avainhenkilöille erityistilanteissa. RSP 2022–2024 -ohjelma sisältää kolmivuotisen rajoitusjakson, jonka jälkeen ohjelmassa luvatut osakepalkkiot suoritetaan sen osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Caverioniin jatkuu osakepalkkion suorittamisajankohtaan saakka. RSP 2022–2024 -ohjelmassa luvattavien ja suoritettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on yhteensä noin 85 000 Caverionin osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvien verojen vähentämistä).

RSP 2022–2024 -ohjelman kokonaisarvo on Caverionin osakkeen päätöskurssilla 13.12.2021 laskettuna noin 0,5 miljoonaa euroa.

Muita tietoja

Hallitus arvioi, ettei osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeeseen uusia osakkeita ja ettei järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään. Hallituksella on kaikissa olosuhteissa oikeus sopeuttaa ja muuttaa yllä mainittujen ohjelmien ehtoja siten kuin ohjelmien ehdoissa on määrätty.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Minna Schrey-Hyppänen, henkilöstöjohtaja, puh.  040 556 8144, minna.schrey@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: