29.04.2021 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021Selvä parannus kannattavuudessa – myönteinen alku vuodelle 2021

1.1.–31.3.2021

  • Tilauskanta: 1 626,7 (1 768,3) milj. euroa, laskua 8,0 prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 0,7 prosenttia.
  • Liikevaihto: 515,3 (541,6) milj. euroa, laskua 4,9 prosenttia, 6,0 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli -5,4 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 1,8 prosenttia, 3,1 prosenttia paikallisvaluutoissa.
  • Oikaistu käyttökate: 29,4 (26,3) milj. euroa, eli 5,7 (4,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Oikaistu EBITA: 16,4 (12,1) milj. euroa, eli 3,2 (2,2) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 35,1 prosenttia.
  • EBITA: 15,1 (10,0) milj. euroa, eli 2,9 (1,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 40,6 (56,1) milj. euroa.
  • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,05 (0,01) euroa osakkeelta.
  • Nettovelat/Käyttökate*: -0,5x (1,1x).

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

 

Milj. e

1-3/2021 1-3/2020 Muutos 1-12/2020
Tilauskanta 1 626,7 1 768,3 -8,0 % 1 609,1
Liikevaihto 515,3 541,6 -4,9 % 2 154,9
Oikaistu käyttökate 29,4 26,3 12,0 % 116,5
Oikaistu käyttökateprosentti, % 5,7 4,8 5,4
Käyttökate 28,1 24,1 16,7 % 99,4
Käyttökateprosentti, % 5,5 4,4 4,6
Oikaistu EBITA 16,4 12,1 35,1 % 60,6
Oikaistu EBITA-prosentti, % 3,2 2,2 2,8
EBITA 15,1 10,0 51,3 % 42,4
EBITA-prosentti, % 2,9 1,8 2,0
Liikevoitto 11,0 6,5 69,6 % 27,2
Liikevoittoprosentti, % 2,1 1,2 1,3
Katsauskauden tulos 6,8 1,6 323,8 % 8,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,05 0,01 534,0 % 0,05
Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 40,6 56,1 -27,7 % 157,6
Kassakonversio (rullaava 12 kk), % 137,4 162,4 158,5
Käyttöpääoma -176,0 -127,3 -38,3 % -160,4
Korollinen nettovelka 98,0 142,8 -31,4 % 118,6
Nettovelat/Käyttökate* -0,5 1,1 -0,2
Velkaantumisaste, % 55,2 62,3 60,4
Omavaraisuusaste, % 17,2 22,0 18,9
Henkilöstö kauden lopussa 14 892 16 010 -7,0 % 15 163
*Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Mats Paulsson, väliaikainen toimitusjohtaja:

“Vuosi 2021 on alkanut odotustemme mukaisesti. Koronapandemian kolmas aalto käynnistyi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mikä vaikutti toimintoihimme edelleen muutaman edellisen vuosineljänneksen mukaisesti. Pandemia on vaikuttanut varsinkin liikevaihtomme tasoon. Olen kuitenkin tyytyväinen, että olemme oppineet toimimaan yhä paremmin vaikeissa olosuhteissa. Liikevaihdon laskusta huolimatta, kannattavuutemme parani selvästi tehokkuus- ja tuottavuusparannustemme avustamina ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna.

Tilauskantamme laski 8,0 prosenttia 1 626,7 (1 768,3) milj. euroon ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Palveluiden tilauskanta kasvoi edelleen. Taantuma ja valikoivampi lähestymistapamme projektien tarjouskilpailuissa vaikuttivat heikentävästi Projektien tilauskantaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 515,3 (541,6) milj. euroa, laskua 4,9 prosenttia tai 6,0 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 3,1 prosenttia ja Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 11,1 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Viime vuosina nähty liiketoimintajakauman muutos jatkui; Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 65,4 (63,3) prosenttia. Caverionin palveluasiakkaiden investointiaktiivisuudessa näkyy varhaisia lisääntymisen merkkejä.

Suorituksen parantuminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä vastaa suunnitelmiamme. Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu EBITA:mme parani 16,4 (12,1) milj. euroon eli 3,2 (2,2) prosenttiin liikevaihdosta. EBITA oli 15,1 (10,0) milj. euroa eli 2,9 (1,8) prosenttia liikevaihdosta. Viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä toteutetuilla uudelleenjärjestelyillä oli myönteinen vaikutus kustannustasoomme, ja kokonaisvaikutukset ovat nähtävissä myöhemmin vuoden aikana. Molemmat liiketoimintayksiköt ja kaikki divisioonat, Suomea ja Itävaltaa lukuun ottamatta, paransivat kannattavuuttaan. Olen erityisen tyytyväinen viimeaikaiseen edistymiseen Teollisuuden, Saksan, Norjan ja Ruotsin divisioonissa. Palveluiden myönteinen kehitys jatkui kysyntäympäristön säilyessä vakaana edellisen vuosineljänneksen mukaisesti. Olemme alkaneet nähdä lisääntynyttä kysyntää elinkaaritarjoomamme kohtaan asiakkaiden kestävää kehitystä edistävien palvelujen osalta. Olen ylpeä, että suorituksemme Palvelut-liiketoiminnassa on yleisesti ottaen vahvalla tasolla. Projekteissa pandemia vaikutti edelleen jossain määrin tuottavuuteemme markkinakysynnän pysyessä matalammalla tasolla. Positiivista oli kuitenkin, ettei kaudella ollut lainkaan suuria alaskirjauksia projekteissa. Jatkoimme parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa Projekteissa, ja riskitasomme on jatkoa ajatellen matalampi projektien johtamiseen, toteutukseen ja taloudelliseen ohjaukseen tekemiemme useiden parannusten seurauksena.

Rahavirtamme oli jälleen vahva. Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 40,6 (56,1) milj. euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Likviditeettiasemamme vahvistui edelleen ja velkaantuneisuutemme on ennätyksellisen matalalla tasolla. Korollinen nettovelkamme oli 98,0 (142,8) milj. euroa tai -27,4 (11,8) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli -0,5x (1,1x). Rahavaramme olivat 166,2 (113,2) milj. euroa. Tämä mahdollistaa sen, että voimme etsiä aktiivisesti lisää yritysostokohteita vuoden 2021 aikana.

Tätä vuotta ajatellen tavoitteenamme on edelleen nousta vahvempana yhtiönä tästä kriisistä kuin sen alkaessa. Näimme selvää parannusta ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja olen luottavainen kykyymme jatkaa suorituksemme parantamista jatkossa. Kasvun alkaessa kriisin päätyttyä olemme hyvässä asemassa vastataksemme uuteen asiakaskysyntään uusien tarjoomiemme tukemana. Keskitymme edelleen toimintojemme parantamiseen. Haemme kannattavaa kasvua ja jatkuvaa tuottavuuden parantamista lisäämällä kanssakäymistämme asiakkaiden kanssa. Keskipitkän aikavälin marraskuussa 2019 julkistamamme taloudelliset tavoitteet ovat edelleen voimassa.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Caverion odottaa, että talousympäristö on edelleen haastava vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mikä vaikuttaa negatiivisesti yleiseen kysyntään ja hinnoitteluun. Markkinakysynnän odotetaan vähitellen lisääntyvän vuoden toisesta vuosipuoliskosta alkaen. Tässä perusskenaariossa oletetaan, että käynnissä olevat koronarokotusohjelmat toteutetaan onnistuneesti ja että vuonna 2021 ei ilmene olennaisia, ennakoimattomia negatiivisia yllätyksiä.

On useita eri skenaarioita siitä, kuinka syvä ja pitkä taantuma tulee olemaan ja kuinka nopeasti talous elpyy. Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuonna 2021. Ei myöskään voida sulkea pois negatiivista skenaariota, jonka mukaan koronapandemia jatkuu pidempään kuin tällä hetkellä ennakoidaan. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta. Nämä käsittävät energia- ja liikenneinfrastruktuurin, sairaaloiden, lääketehtaiden, ruokateollisuuden, kaupan ja logistiikan sekä julkisen sektorin käyttämien toimitilojen ja palveluiden jatkuvan toimivuuden varmistamisen. Merkittävä osa näistä palveluista on suoritettava myös taantuman aikana.

Vallitseva raha- ja finanssipolitiikka tukee selvästi talouden elpymistä vuonna 2021. Kansallisten hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan esimerkiksi lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella. EU:n tukipakettien pääteemoina ovat vihreä kasvu ja digitalisaatio. EU:n jäsenvaltioiden tulee valmistella ja esittää omat kansalliset suunnitelmansa keväällä 2021. Caverion olettaa näiden kansallisten ja EU:n ohjelmien lisäävän kysyntää myös Caverionin toiminta-alueilla vuoden 2021 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen säilyvät vahvoina ja niiden odotetaan luovan edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Caverion on panostanut paljon tarjoomansa ja ratkaisuidensa kehittämiseen vastatakseen tähän kysyntään.

EU:n hyväksymän rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaan kaikkien uusien rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia vuodesta 2021 alkaen. Lisäksi EU:n jäsenvaltioiden on säädettävä vaatimukset varmistamaan, että missä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, ei-asuinrakennuksiin, joiden lämmitysjärjestelmien tai yhdistettyjen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien nimellisteho ylittää 290 kW, on asennettava rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmät vuoteen 2025 mennessä. Rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmien tulee voida (a) jatkuvasti seurata, tallentaa ja analysoida energiankäyttöä sekä mahdollistaa sen muokkausta; (b) vertailla rakennuksen energiatehokkuutta, havaita tehokkuuden laskua taloteknisissä järjestelmissä, ja tuoda kiinteistöstä tai teknisestä huollosta vastaavan henkilön tietoon mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta; sekä (c) mahdollistaa kommunikaatio taloteknisten järjestelmien ja muiden rakennuksen sisäisten laitteiden välillä.

Lähes nollatason tai tarvittavan hyvin matalan energiamäärän tulisi erittäin merkittäviltä osin olla peräisin uusiutuvista lähteistä. Koska energiatehokkuusdirektiivissä ei määritellä konkreettisia numeerisia raja-arvoja tai vaihteluvälejä, jättävät vaatimukset tilaa tulkinnoille ja antavat EU:n jäsenvaltioille vapauden tehdä omia joustavia määritelmiään lähes nollaenergiarakennuksille huomioiden maakohtaiset ilmasto-olosuhteet, ensisijaiset energianlähteet, kunnianhimon tason, laskentamenetelmät ja rakennusperinteet. Useissa Caverionin maissa on jo hyväksytty energiatehokkuusdirektiiviin liittyvä kansallinen lainsäädäntö.

 

Palvelut

Vaikka koronakriisi ja taloudellinen taantuma ovat vaikuttaneet heikentävästi Palveluiden kysyntäympäristöön, erityisesti lisäpalveluissa ja palveluiden miniprojekteissa, taloudellisen elpymisen odotetaan kääntävän Palvelut-liiketoiminnan jälleen kasvuun. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on yleisesti ottaen luonteeltaan vakaampaa ja suhdanteista riippumattomampaa kuin Projektit-liiketoiminta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Caverionin erityisenä painopisteenä jo useiden vuosien ajan on ollut niin sanotut talotekniikan älykkäät teknologiat sekä digitaalisten ratkaisuiden kehitys, joiden molempien uskotaan kasvavan peruspalveluita keskimääräistä nopeammin ja jotka mahdollistavat datalähtöistä toimintaa sekä toistuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Jäähdytysliiketoiminnassa on esimerkiksi meneillään tekninen muutos ympäristölle haitallisten F-kaasujen käyttämisestä kohti CO2-pohjaisia kylmäteknisiä järjestelmiä, mikä lisää päivitysten ja modernisointien tarvetta. Kestävän kehityksen trendi lisää myös rakennusautomaatioon liittyvien päivitysten kysyntää.

Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon, kunnossapidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa.

Projektit

Koronakriisin ja taloudellisen taantuman odotetaan yleisesti vaikuttavan heikentävästi Projektien kysyntäympäristöön. Lyhyellä aikavälillä uusien rakennusprojektien kysynnän odotetaan edelleen laskevan, mutta toisaalta korjausrakentamisen odotetaan kasvavan maltillisesti suuremmissa kaupungeissa. Liike- ja toimistorakentaminen kärsii edelleen epävarmuudesta. Projektit-liiketoiminnan jälkisyklisen luonteen vuoksi jopa talousympäristön elvyttyä kestää yleensä jonkin aikaa ennen kuin Projektit-liiketoiminta kääntyy jälleen kasvuun. Tukipakettien odotetaan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään myös Projektit-liiketoiminnassa.

Trendien näkökulmasta katsottuna digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit tukevat kysyntää myös Projekteissa, sillä Caverionin tavoitteena on tarjota pitkäaikaisia ratkaisuja, joissa Projektit ja Palvelut yhdistyvät toisiinsa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen trendeinä kysyntää tulevina vuosina.

Tulosohjeistus vuodelle 2021

Vuonna 2021 Caverion-konsernin oikaistu EBITA (2020: 60,6 milj. euroa) kasvaa vuoteen 2020 verrattuna.

ONLINE-TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää osavuosikatsauksesta englanninkielisen online-tiedotustilaisuuden torstaina 29.4.2021 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”1505696 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021

Puoli- ja osavuosikatsaukset julkaistaan 5.8. ja 4.11.2021. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: