23.02.2021 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n ehdollisen ja suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelmien mukainen omien osakkeiden luovutus ja siihen liittyvä suunnattu osakeanti

Caverion Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (Performance Share Plan) 2018–2020 ja yhtiön ehdollisen osakepalkkio-ohjelman (Restricted Share Plan) 2018–2020 mukaisen osakepalkkioiden maksamista varten. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 25.5.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 23.2.2021 luovutettu 63 652 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta osakepalkkio-ohjelmiin kuuluville 82 avainhenkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti. Ohjelmien yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen suunnattua osakeantia Caverionilla oli hallussaan yhteensä 2 807 991 omaa osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen jää yhtiön haltuun 2 744 339 omaa osaketta.

Caverion Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2015 osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta konsernin johdolle. Joulukuussa 2017 hallitus hyväksyi uuden ohjelmajakson vuosille 2018–2020. Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmista on esitetty 18.12.2015 ja 21.12.2017 julkistetuissa pörssitiedotteissa. Ohjelmien tavoitteena on muun muassa yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön omistaja-arvon edistämiseksi, sitouttaa avainjohto yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkio-ohjelma.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, puh. 040 5116 151, anne.viitala@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: