07.02.2020 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019

Tulostavoitteet saavutettiin neljännellä vuosineljänneksellä, Caverion palasi kasvu-uralle

Vuoden 2019 tulosohjeistuksen toteutuminen

Konsernin kehitys oli vuoden 2019 tulosohjeistuksen mukainen. Konsernin Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja sen suhteellinen osuus konsernin koko liikevaihdosta kasvoivat ja olivat yhteensä 1 274,9 (1 213,0) milj. euroa ja 60,0 (55,0) prosenttia liikevaihdosta vastaavasti. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 848,3 (991,1) milj. euroon. Konsernin oikaistu käyttökate oli 120,4 (53,4) milj. euroa.

1.10.–31.12.2019

 • Liikevaihto: 589,0 (587,6) milj. euroa. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7,5 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate: 47,0 (11,0) milj. euroa, eli 8,0 (1,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: 35,9 (-1,3) milj. euroa, eli 6,1 (-0,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 33,7 (9,6) milj. euroa, eli 5,7 (1,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • EBITA: 22,5 (-2,7) milj. euroa, eli 3,8 (-0,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 80,6 (53,7) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,11 (-0,12) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Käyttökate*: 1,4x (0,2x).
 • Päivitetyt taloudelliset tavoitteet ja kasvustrategia esiteltiin pääomamarkkinapäivällä marraskuussa.
 • Maintpartnerin ja Huurteen yritysostot saatettiin päätökseen marraskuun lopussa, Pelsun lokakuussa.

1.1.–31.12.2019

 • Tilauskanta: 1 670,5 (1 494,3) milj. euroa, kasvua 11,8 prosenttia.
 • Liikevaihto: 2 123,2 (2 204,1) milj. euroa. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate: 120,4 (53,4) milj. euroa, eli 5,7 (2,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: 103,0 (-8,8) milj. euroa, eli 4,8 (-0,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 67,2 (46,8) milj. euroa, eli 3,2 (2,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • EBITA: 49,8 (-15,4) milj. euroa, eli 2,3 (-0,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 143,7 (21,6) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,14 (-0,40) euroa osakkeelta.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Caverion on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia voimaantulopäivästä 1.1.2019 alkaen. Konserni on ottanut standardin käyttöön yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä, jolloin vertailutietoja voimaantulopäivää edeltäviltä kausilta ei ole oikaistu. Lisätietoja on esitetty kohdassa Muutoksia ulkoiseen taloudelliseen raportointiin vuonna 2019 ja taulukko-osan liitetiedossa 1 Laadintaperiaatteet.

OSINGONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa 23.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,08 euroa osakkeelta.

AVAINLUVUT

Milj. e 10–12/19
(IFRS 16)
10–12/18
(ei IFRS 16)
Muutos 1–12/19
(IFRS 16)
1–12/18
(ei IFRS 16)
Muutos
Tilauskanta 1 670,5 1 494,3 11,8 % 1 670,5 1 494,3 11,8 %
Liikevaihto 589,0 587,6 0,2 % 2 123,2 2 204,1 -3,7 %
Oikaistu käyttökate 47,0 11,0 327,4 % 120,4 53,4 125,5 %
Oikaistu käyttökate-
prosentti, %
8,0 1,9   5,7 2,4  
Käyttökate 35,9 -1,3   103,0 -8,8  
Käyttökateprosentti, % 6,1 -0,2   4,8 -0,4  
Oikaistu EBITA 33,7 9,6 251,0 % 67,2 46,8 43,5 %
Oikaistu EBITA-prosentti, % 5,7 1,6   3,2 2,1  
EBITA 22,5 -2,7   49,8 -15,4  
EBITA-prosentti, % 3,8 -0,5   2,3 -0,7  
Liikevoitto 18,9 -8,7   35,3 -35,9  
Liikevoittoprosentti, % 3,2 -1,5   1,7 -1,6  
Tilikauden tulos 15,1 -15,8   22,6 -48,1  
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, e
0,11 -0,12   0,14 -0,40  
Operatiivinen rahavirta
ennen rahoituseriä ja veroja
80,6 53,7 50,2 % 143,7 21,6  
Kassakonversio
(rullaava 12 kk), %
      139,5 n.a.  
Käyttöpääoma       -100,9 -54,6 -84,8 %
Korollinen nettovelka       168,4 6,9  
Nettovelat/Käyttökate*       1,4 0,2  
Velkaantumisaste, %       73,6 2,7  
Omavaraisuusaste, %       21,5 30,2  
Henkilöstö kauden lopussa       16 273 14 950 8,8 %

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja:

”Olen tyytyväinen Caverionin suorituksen kehitykseen neljännellä vuosineljänneksellä. Ensinnäkin, Caverion kääntyi kasvu-uralle. Liikevaihtomme neljännellä vuosineljänneksellä kasvoi 589,0 (587,6) milj. euroon, mikä sisältää Maintpartnerin ja Huurteen yritysostot joulukuusta alkaen. Nämä yritysostot, yhdessä Pelsun yrityshankinnan kanssa, ovat esimerkkejä uudistetusta keskittymisestämme kasvuun. Liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia vuosineljänneksellä, kun ei oteta huomioon valuuttakurssien vaikutusta. Samalla saavutimme tulostavoitteemme ja myönteinen kolmannella vuosineljänneksellä näkyvissä ollut kehityssuunta jatkui. Neljännen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate parani 47,0 (11,0) milj. euroon, eli 8,0 (1,9) prosenttiin liikevaihdosta. Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja parani 80,6 (53,7) milj. euroon. Tilauskanta kasvoi 11,8 prosenttia 1 670,5 (1 494,3) milj. euroon, mikä tukee orgaanista kasvuamme tulevaisuudessa.

Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vahvasti 9,1 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 8,5 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 61,5 (57,4) prosenttia ja sillä oli erinomainen viimeinen vuosineljännes useimpien divisioonien parantaessa kannattavuuttaan. Teimme Projektit-liiketoiminnassa olennaisen alaskirjauksen yhteen jäljellä olevaan riskiprojektiin, joka on raportoitu oikaistussa käyttökatteessa vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä. Tätä negatiivista vaikutusta käyttökatteeseen hyvitti osittain saksalaisen tytäryhtiömme entisiltä omistajilta kartelliasiassa saamamme korvaus, joka on myös raportoitu oikaistussa käyttökatteessa. Vanhat projektit vaikuttivat yhä heikentävästi Projektit-liiketoiminnan kannattavuuteen vuonna 2019. Vaikka Projektit-liiketoiminta paransi suoritustaan vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla, kannattavuus on yhä kaukana tavoitetasosta. Suorituskyvyn johtamisen toimenpiteet jatkuvat.

Oikaistu käyttökatteemme parani 120,4 (53,4) milj. euroon, eli 5,7 (2,4) prosenttiin liikevaihdosta vuonna 2019. Rahavirta oli vuoden 2019 kohokohta. Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja parani 143,7 (21,6) milj. euroon ja kassakonversio oli 139,5 prosenttia vuonna 2019. Rahavirta investointien jälkeen, sisältäen maksut toteutetuista yritysostoista, oli 64,5 (1,4) milj. euroa. Jatkuvat ponnistelumme käyttöpääoman parantamiseksi ovat tuottaneet tulosta. Käyttöpääomamme parani -100,9 (-54,6) milj. euron tasolle neljännellä vuosineljänneksellä. Nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja oli 31,5 (6,9) milj. euroa joulukuun lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli 1,4x (0,2x).

Esittelimme päivitetyt taloudelliset tavoitteemme ja kasvustrategiamme pääomamarkkinapäivällämme marraskuussa. Tavoitteemme keskipitkällä aikavälillä on kasvaa orgaanisesti 4 prosenttia vuositasolla yli syklin ja kasvattaa edelleen Palvelut-liiketoimintamme osuutta konsernin liikevaihdosta. Orgaanista kasvua täydentävät yritysostot. Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat avainteemat, jotka tukevat kannattavaa kasvuamme tulevaisuudessa. Ympäristösäännökset ja lainsäädäntö tiukentuvat edelleen, mikä vaatii lisääntyviä toimia rakennusten energiatehokkuudessa. Parannettu tarjoomamme vastaa erittäin hyvin uudenlaiseen kysyntään ja mahdollistaa älykkäät kaupungit ja älyrakennukset. Tulevaisuuden kasvun lähteitämme ovat syventyvät asiakassuhteet, asiantuntija- ja tulospohjaiset projektit ja palvelut, digitaaliset ratkaisut sekä älykkäät teknologiat valituilla kiinteistötekniikan kasvualueilla.

Lopuksi haluaisin kiittää erityisesti henkilöstöämme. Teimme kaikkien aikojen parhaan tuloksen Suomessa, Teollisuuden ratkaisuissa ja Itävallassa. Kova työ Ruotsin, Saksan ja Tanskan käänneohjelmissa tuottaa tulosta. Norjan kannattavuus oli paras koskaan Palvelut-liiketoiminnassamme. Parantunut suoritus sekä yhä tärkeämpi roolimme ilmastonmuutosta vastaan taistelussa kasvattavat motivaatiotamme. Toiminnassamme vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla nähdyt parannukset tarjoavat hyvät lähtökohdat jatkolle. Vuonna 2020 tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoamme ja parantaa edelleen tulostamme.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Caverionin kannattavaa kasvua ohjaavat avainteemat ovat kestävä kehitys ja digitalisaatio. Lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä tukevat sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen. Samalla loppukäyttäjien odotukset miellyttäviä ja turvallisia työtiloja kohtaan kasvavat, mikä tukee Caverionin palveluiden ja ratkaisujen kysyntää sekä uudisrakennuksissa että saneerauksissa.

Palvelut

Palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon, kunnossapidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa. Nähtävissä on suuntaus kohti tiiviimpää yhteistyötä liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi pelkkien kustannussäästöjen sijasta. Kansainväliset asiakkaat hakevat yhtenäisiä, maiden rajat ylittäviä toimintamalleja, erityisesti Pohjoismaissa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Jäähdytysliiketoiminnassa on meneillään tekninen muutos F-kaasujen käyttämisestä kohti CO2-pohjaisia kylmäteknisiä järjestelmiä, mikä lisää päivitysten ja modernisointien tarvetta.

Projektit

Taloudellisen ympäristön kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta Projektien markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina liike- ja toimistorakentamisen markkinasegmentissä muissa Caverionin toimintamaissa Ruotsia lukuun ottamatta. Ruotsissa aktiivisuustaso asuin- ja liikekiinteistöprojekteissa on hidastumassa, kun taas infrarakentamisen markkinan odotetaan olevan aktiivinen. Vakaan kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla muissa Caverionin päämaissa. Talotekniikan kokonaistoimitusten, elinkaarihankkeiden sekä erilaisten kumppanuusmallien, kuten allianssiprojektien, asiakaskysyntä on kasvussa, pääasiassa riskienhallinnan ohjaamana. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana. Alhainen korkotaso ja rahoituksen saatavuus tukevat edelleen investointeja. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö nostavat talotekniikkaan investoimisen kustannuksia.

Tulosohjeistus vuodelle 2020

Caverion-konsernin liikevaihto (2019: 2 123,2 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2019: 67,2 milj. euroa) kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna.

EBITA = Liikevoitto + aineettomien omaisuuserien poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu EBITA = EBITA ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailtavuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyisen kauden tulosta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja -tappioita ja transaktiokuluja divestoinneista ja yritysostoista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan.

Oikaistu EBITA ja vertailtavuuteen vaikuttavat erät:

  1–3/19 4–6/19 7–9/19 10–12/19 1–12/19 1–12/18
Milj. e (IFRS 16) (IFRS 16) (IFRS 16) (IFRS 16) (IFRS 16) (ei IFRS 16)
EBITA 9,3 -4,1 22,1 22,5 49,8 -15,4
EBITA-prosentti, % 1,8 -0,8 4,4 3,8 2,3 -0,7
Vertailtavuuteen vaikuttavat erät            
 • Myyntivoitot ja -tappiot ja transaktiokulut divestoinneista ja yritysostoista
2,3 0,3 0,2 2,1 4,8 5,5
 • Alaskirjaukset, kulut ja tuotot erikseen tunnistetuista riskiprojekteista*
1,6     15,5 17,1 9,3
 • Uudelleenjärjestelykulut
0,5 0,5 0,7 2,9 4,6 5,3
 • Muut erät**
0,1 0,1 0,1 -9,3 -9,0 42,1
Oikaistu EBITA 13,8 -3,2 23,0 33,7 67,2 46,8
Oikaistu EBITA-prosentti, % 2,7 -0,6 4,5 5,7 3,2 2,1

* Merkittävät riskiprojektit sisältävät vain yhden riskiprojektin Saksasta vuonna 2019 ja 2020. Vuonna 2018 merkittävät riskiprojektit sisälsivät kolme päättynyttä Suurta projektia Teollisuuden ratkaisuissa.

** Sisältäen pääasiassa Saksan kilpailuoikeudellisen sakon ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut sekä korvauksen saksalaisen tytäryhtiön entisiltä omistajilta kartelliasiaan liittyen

Caverion soveltaa liikevaihtonsa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa.

Positiivinen muutos Alaraja Yläraja
  % %
Kasvaa 0 %  
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
  % %
Laskee   0 %

Caverion soveltaa oikaistun EBITA:n tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos Alaraja Yläraja
  % %
Edellisen vuoden tasolla -5 % 5 %
Kasvaa 5 % 30 %
Kasvaa merkittävästi 30 %  
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
  % %
Laskee -30 % -5 %
Laskee merkittävästi   -30 %

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Tilinpäätöstiedotteesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 7.2.2020 klo 14.00 Suomen aikaa Hotelli Kämpissä, osoitteessa Kluuvikatu 2, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 13.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”9210056/ Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020

Vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2019 tilinpäätöksen, julkaistaan Caverionin verkkosivuilla ja IR App -sovelluksessa suomeksi ja englanniksi viimeistään viikolla 9 helmikuussa 2020. Osa-/puolivuosikatsaukset julkaistaan 30.4., 6.8. ja 5.11.2020.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: