24.07.2019 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

Caverion Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

Projektit rasittivat ”Kuntoon”-vaiheen loppua - Vahva rahavirta, kasvanut tilauskanta ja vähentyneet projektiriskit tasoittavat tietä ”Kasvuun”-vaiheelle

1.4.–30.6.2019

 • Liikevaihto: 512,3 (564,8) milj. euroa. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate: 10,0 (12,9) milj. euroa, eli 2,0 (2,3) prosenttia liikevaihdosta, vahva vaikutus vanhojen projektien loppuunsaattamisella ”Kuntoon”-vaiheessa.
 • Käyttökate: 9,1 (-31,7) milj. euroa, eli 1,8 (-5,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 29,1 (-15,0) milj. euroa.  
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,06 (-0,32) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Käyttökate*: 0,8x (0,2x).

1.1.–30.6.2019

 • Tilauskanta: 1 704,7 (1 596,8) milj. euroa, kasvua 6,8 prosenttia.
 • Liikevaihto: 1 026,7 (1 091,6) milj. euroa. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate: 37,1 (23,9) milj. euroa, eli 3,6 (2,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: 31,7 (-21,8) milj. euroa, eli 3,1 (-2,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 59,2 (4,9) milj. euroa.  
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,04 (-0,31) euroa osakkeelta.
 • Maintpartnerin hankinta allekirjoitettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kilpailuviranomaisten käsittely jatkuu.
 • Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 75 milj. euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku, hybridilainan osittainen lunastus.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Caverion on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia voimaantulopäivästä 1.1.2019 alkaen. Konserni on ottanut standardin käyttöön yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä, jolloin vertailutietoja voimaantulopäivää edeltäviltä kausilta ei ole oikaistu. Lisätietoja on esitetty kohdassa Muutoksia ulkoiseen taloudelliseen raportointiin vuonna 2019 ja taulukko-osan liitetiedossa 1 Laadintaperiaatteet.

AVAINLUVUT

Milj. e  4–6/19
(IFRS 16)
4–6/18
(ei IFRS 16)
Muutos 1–6/19
(IFRS 16)
1–6/18
(ei IFRS 16)
Muutos 1–12/18
(ei IFRS 16)
Tilauskanta 1 704,7 1 596,8  6,8 % 1 704,7 1 596,8 6,8 % 1 494,3
Liikevaihto  512,3 564,8 -9,3 % 1 026,7 1 091,6 -5,9 % 2 204,1
Oikaistu käyttökate 10,0 12,9 -22,3 % 37,1 23,9 55,5 % 53,4
Oikaistu käyttökateprosentti, % 2,0 2,3 3,6 2,2 2,4
Käyttökate  9,1 -31,7 31,7 -21,8 -8,8
Käyttökateprosentti, %  1,8 -5,6 3,1 -2,0 -0,4
Liikevoitto -7,7 -38,7 80,0 % -2,4 -35,3 93,1 % -35,9
Liikevoittoprosentti, %  -1,5 -6,9 -0,2 -3,2 -1,6
Tilikauden tulos -7,1 -39,7 82,2 % -4,1 -37,6 89,2 % -48,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e -0,06 -0,32 82,4 % -0,04 -0,31 86,0 % -0,40
Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 29,1 -15,0 59,2 4,9 21,6
Käyttöpääoma -80,8 -57,2 -41,2 % -54,6
Korollinen nettovelka 158,9 10,2 6,9
Nettovelat/Käyttökate* 0,8  0,2 0,2
Velkaantumisaste, %  77,3 3,9 2,7
Omavaraisuusaste, % 20,8 28,2 30,2
Henkilöstö kauden lopussa  14 681 15 751 -6,8 % 14 950

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja: 

”Käynnistimme Kunnossa Kasvuun –strategiamme marraskuussa 2017 ja arvioimme, että ”Kuntoon”-vaihe saatettaisiin päätökseen tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Olemme muutaman viime vuoden aikana keskittyneet käännevaiheen toimenpiteisiin erityisesti Projektit-liiketoiminnassa. Vaikka joitakin ”Kuntoon”-vaiheen toimenpiteitä saatetaan edelleen loppuun, riskitasomme on laskenut ja olemme nyt valmiita siirtymään eteenpäin strategiamme ”Kasvuun”-vaiheeseen.

Toisella vuosineljänneksellä päähuomiomme oli vanhojen projektiemme loppuun saattamisessa. Tulostamme rasittivat merkittävät projektiennusteiden muutokset, joiden negatiivinen nettovaikutus oli noin 16 milj. euroa, josta noin puolet liittyi yhteen vanhaan projektiin. Toisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökatteemme oli 10,0 (12,9) milj. euroa. Liikevaihtomme toisella vuosineljänneksellä oli 512,3 (564,8) milj. euroa. Ensimmäistä kertaa Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli yli 60 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa mitattuna liikevaihto laski 8,5 prosenttia, Palvelut-liiketoiminta kasvoi 3,7 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 22,6 prosenttia. 

Palvelut-liiketoiminnassa useimmat divisioonamme paransivat edelleen kannattavuuttaan tavoitteiden mukaisesti. Vanhat projektit vaikuttivat edelleen heikentävästi Projektit-liiketoiminnan kannattavuuteen. Uskon kuitenkin, että projektialaskirjausten ja kustannusylitysten laajuus on jatkossa pienempi. Odotan myös, että Projektit-liiketoiminta parantaa kannattavuuttaan toisella vuosipuoliskolla. Jäljellä olevat ”Kuntoon”-toimenpiteemme keskittyvät erityisesti Tanskaan ja Projektit-liiketoimintaan Saksassa. Olen erityisen tyytyväinen, että Saksan liiketoimintamme on jo kääntänyt kassavirtansa positiiviseksi, mikä on osoitus käänteestä. 

Jatkuva liiketoimintamme kehittyy edelleen myönteisesti, mistä vahva rahavirtamme on selvä merkki. Toisella vuosineljänneksellä operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja parani 29,1 (-15,0) milj. euroon. Käyttöpääomamme parani -80,8 (-57,2) milj. euron tasolle. Kasvava osa liiketoiminnastamme on jo ”Kunnossa” ja ryhtynyt kasvutoimenpiteisiin. Tästä osoituksena tilauskantamme kasvoi 6,8 prosenttia 1 704,7 (1 596,8) milj. euroon. Tämä tukee orgaanista kasvuamme jatkossa. Uusien tilausten kohokohtia olivat Itävallan ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmallin (PPP) elinkaarihanke, jonka ylläpitokausi on 25 vuotta, sekä uudet elinkaarihankkeemme Suomessa.

Rahoitusasemamme on selvästi parantunut. Nettovelkamme ilman vuokrasopimusvelkoja oli 24,7 (10,2) milj. euroa kesäkuun lopussa ja Nettovelat/Käyttökate-suhdelukumme oli 0,8x (0,2x). Jatkossa etsimme aktiivisemmin pienehköjä yritysostoja valitsemillamme painopiste- ja maantieteellisillä alueilla. Maintpartnerin maaliskuussa allekirjoitettuun hankintaan liittyen kilpailu- ja kuluttajavirasto on osana vakiintunutta toimintamalliaan päättänyt ryhtyä jatkoselvitykseen yrityskauppaan liittyen.

Caverionin tulevaisuus näyttää lupaavalta, mitä tukevat megatrendit kuten energiatehokkuus ja digitalisaatio. Ympäristösäännökset ja lainsäädäntö tiukentuvat edelleen, mikä vaatii lisääntyviä toimia rakennusten energiatehokkuudessa. Parannettu tarjoomamme vastaa erittäin hyvin uudenlaiseen kysyntään ja mahdollistaa älykkäät kaupungit ja älyrakennukset. Kaikki nämä tekijät ohjaavat Caverionia kohti kannattavaa kasvua.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Palvelut

Palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon, kunnossapidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa. Nähtävissä on suuntaus kohti tiiviimpää yhteistyötä liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi pelkkien kustannussäästöjen sijasta. Kansainväliset asiakkaat hakevat yhtenäisiä, maiden rajat ylittäviä toimintamalleja, erityisesti Pohjoismaissa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta.

Projektit

Projektien markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina liike- ja toimistorakentamisen markkinasegmentissä. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Talotekniikan kokonaistoimitusten, elinkaarihankkeiden sekä erilaisten kumppanuusmallien, kuten allianssiprojektien, asiakaskysyntä on kasvussa, pääasiassa riskienhallinnan ohjaamana. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana. Alhainen korkotaso ja rahoituksen saatavuus tukevat edelleen investointeja. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö nostavat talotekniikan investointien kustannuksia.

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Caverionin tulosohjeistus vuodelle 2019 on muuttumaton: ”Caverion arvioi, että konsernin Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja sen suhteellinen osuus konsernin koko liikevaihdosta kasvavat vuonna 2019, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laskee. Konsernin oikaistu käyttökate vuonna 2019 on yli 120 milj. euroa. Tulosohjeistuksessa on huomioitu IFRS 16:n käyttöönotto vuonna 2019, mikä nostaa konsernin käyttökateprosenttia arviolta noin 2 prosenttiyksikköä vuositasolla.”

Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuonna 2019 ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyistä kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja -tappioita ja transaktiokuluja divestoinneista ja yritysostoista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan.

Vuonna 2018 merkittävät riskiprojektit sisälsivät kolme päättynyttä Suurta projektia Teollisuuden ratkaisuissa, joiden vaikutukset raportoitiin kategoriassa (2). Saksan kilpailuoikeudellinen sakko ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut raportoitiin kategoriassa (4). Vuonna 2019 merkittävät riskiprojektit sisältävät vain yhden kategoriassa (2) raportoitavan riskiprojektin Saksasta.

Oikaistu käyttökate ‒ Vertailtavuuteen vaikuttavat erät

4–6/19 4–6/18 1–6/19 1–6/18 1–12/18 
Milj. e (IFRS 16) (ei IFRS 16) (IFRS 16) (ei IFRS 16) (ei IFRS 16)
Käyttökate  9,1 -31,7 31,7 -21,8 -8,8
Käyttökateprosentti, %  1,8 -5,6 3,1 -2,0 -0,4
Käyttökatteeseen vaikuttavat erät 
-   Myyntivoitot ja -tappiot ja transaktiokulut divestoinneista ja yritysostoista 0,3 2,5 5,5
-   Alaskirjaukset, kulut ja tuotot erikseen tunnistetuista riskiprojekteista 2,2 1,6 3,1 9,3
-   Uudelleenjärjestelykulut  0,5 1,1 1,0 1,2 5,3
-   Muut erät* 0,1 41,3 0,2 41,3 42,1
Oikaistu käyttökate  10,0 12,9 37,1 23,9 53,4
Oikaistu käyttökateprosentti, %  2,0 2,3 3,6 2,2 2,4

* Sisältäen Saksan kilpailuoikeudellisen sakon ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut vuonna 2018

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Puolivuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus keskiviikkona 24.7.2019 klo 10 Suomen aikaa Hotelli Lilla Robertsissa (Selim-sali), osoitteessa Pieni Roobertinkatu 1, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0360 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”778951 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019

Osavuosikatsaus kolmannelta vuosineljännekseltä julkaistaan 29.10.2019. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 5.11.2019 klo 12.00 alkaen. Lisätietoja ohjelmasta julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com 
Tilaa tiedotteet: