26.04.2019 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019

Kannattavuuden parantuminen jatkuu, tärkeitä askeleita otettu kohti Kasvuun-vaihetta

1.1.–31.3.2019

  •  Liikevaihto: 514,4 (526,8) milj. euroa. Kunnossa olevat divisioonamme olivat terveessä kasvussa.
  •  Oikaistu käyttökate: 27,1 (10,9) milj. euroa, eli 5,3 (2,1) prosenttia liikevaihdosta.
  •  Käyttökate: 22,6 (9,9) milj. euroa, eli 4,4 (1,9) prosenttia liikevaihdosta.
  •  Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 30,1 (19,8) milj. euroa.  
  •  Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,01 (0,01) euroa osakkeelta.
  •  Nettovelat/Käyttökate*: 0,7x (1,8x).
  •  Maintpartnerin Suomen, Viron ja Puolan toimintojen hankinta allekirjoitettu.
  •  75 milj. euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku, hybridilainan osittainen lunastus.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Caverion on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia voimaantulopäivästä 1.1.2019 alkaen. Konserni on ottanut standardin käyttöön yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä, jolloin vertailutietoja voimaantulopäivää edeltäviltä kausilta ei ole oikaistu. Lisätietoja on esitetty kohdassa Muutoksia ulkoiseen taloudelliseen raportointiin vuonna 2019 ja taulukko-osan liitetiedossa 1 Laadintaperiaatteet.

AVAINLUVUT

Milj. e  1–3/19
(IFRS 16)
1–3/18
(ei IFRS 16)
Muutos 1–12/18
(ei IFRS 16)
Tilauskanta 1 579,7 1 540,0  2,6 %  1 494,3
Liikevaihto  514,4 526,8 -2,4 % 2 204,1
Oikaistu käyttökate 27,1 10,9 147,5 % 53,4
Oikaistu käyttökateprosentti, % 5,3 2,1 2,4
Käyttökate  22,6 9,9 127,9 % -8,8
Käyttökateprosentti, %  4,4 1,9 -0,4
Liikevoitto 5,3 3,4  54,2 % -35,9
Liikevoittoprosentti, %  1,0 0,7 -1,6
Tilikauden tulos 3,0 2,2 39,6 % -48,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,01 0,01 33,3 % -0,40
Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 30,1  19,8 51,8 % 21,6
Käyttöpääoma -60,4 -41,4 -45,8 % -54,6
Korollinen nettovelka 162,7 47,2  244,6 % 6,9
Nettovelat/Käyttökate* 0,7 1,8 0,2
Velkaantumisaste, %  75,1 19,4 2,7
Omavaraisuusaste, % 21,3 27,7 30,2
Henkilöstö kauden lopussa  14 489 15 687 -7,6 % 14 950

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja: 

“Caverionin vuosi 2019 on alkanut suunnitelman mukaisesti ja otimme tärkeitä askeleita kohti Kasvuun-vaihetta. Vaikka viimeistelemme edelleen strategiamme mukaisesti ”Kuntoon”-vaiheen toimenpiteitämme joissakin divisioonissa, oikaistu käyttökatteemme kasvoi 27,1 (10,9) milj. euroon vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Edeltävien kausien lukuja ei ole oikaistu vuoden alusta voimaan tulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin mukaisiksi. Liikevaihtomme ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 514,4 (526,8) milj. euroa. Palvelut-liiketoiminta kasvoi edelleen ja Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski odotetulla tavalla. Paikallisissa valuutoissa mitattuna liikevaihto laski 1,2 prosenttia, Palvelut-liiketoiminta kasvoi 5,4 prosenttia samalla kun Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 9,3 prosenttia. On erityisen huomioitavaa, että ”Kunnossa” olevat divisioonamme olivat terveessä kasvussa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 

Molemmat liiketoimintayksiköt paransivat kannattavuuttaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnassa useimmat divisioonamme paransivat edelleen kannattavuuttaan tavoitteiden mukaisesti. Projektit-liiketoiminnan kannattavuutta tuki myönteinen välimiespäätös Teollisuuden ratkaisujen divisioonan vuoden 2018 riskilistan kolmannessa ja viimeisessä suuressa projektissa. Tämä päätös laski edelleen riskiasemaamme jatkossa. Vanhoilla projekteilla oli edelleen negatiivista vaikutusta tulokseen. Jatkamme ponnistuksiamme projektiportfoliomme jäljellä olevien kannattamattomien projektien päättämiseksi tai sopimiseksi. 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 30,1 (19,8) milj. euroa. Käyttöpääomamme parani -60,4 (-41,4) milj. euron tasolle.

Vuosineljänneksellä oli useita tärkeitä tapahtumia. Allekirjoitimme maaliskuussa sopimuksen Maintpartner Holding Oy:n kanssa Maintpartner Group Oy:n kaikkien osakkeiden ostamisesta, mukaan lukien sen Suomen, Puolan ja Viron tytäryhtiöt. Maintpartner on teollisuuden kunnossapitoon ja palveluntuotantoon keskittynyt yhtiö, joka toimii energia-, kemia-, metalli-, elintarvike- ja valmistavan teollisuuden aloilla. Kaupan kohteena olevan kokonaisuuden liikevaihto vuonna 2018 oli noin 137 milj. euroa ja siinä työskenteli noin 1 500 henkilöä. Yritysosto täydentää osaamistamme teollisessa kunnossapidossa ja palveluissa sekä digitaalisten ratkaisujen kehitystä. Se myös laajentaa maantieteellistä kattavuuttamme ja asiakkuuksiamme teollisuuden eri aloilla. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Vuosineljänneksen lopussa laskimme liikkeeseen uuden, 75 milj. euron vakuudettoman nelivuotisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina oli Caverionille uusi instrumentti pääomamarkkinoilla ja se hajautti edelleen rahoituspohjaamme. Joukkovelkakirjalainalla kerätyillä varoilla rahoitimme hybridilainamme osittaisen lunastuksen ja hallitsimme velkaportfoliotamme ennakoivasti. Aikaisemmin vuosineljänneksellä uudelleenrahoitimme myös pankkilainamme ja nostamattomat luottolimiittisopimuksemme. Molemmat järjestelyt ovat parantaneet rahoitusasemaamme ja tukevat meitä siirtymisessä strategiamme ”Kuntoon”-vaiheesta ”Kasvuun”-vaihetta kohti. Nettovelkamme ilman vuokrasopimusvelkoja oli 27,1 (47,2) milj. euroa maaliskuun lopussa ja Nettovelat/Käyttökate-suhdelukumme oli 0,7x (1,8x).

Jatkoimme strategisen suunnittelun prosessia useissa työryhmissä, mikä valmistaa meitä strategiamme ”Kasvuun”-vaiheeseen. Kerromme tästä tarkemmin pääomamarkkinapäivällämme, joka pidetään Helsingissä 5.11.2019. Tällä välin strategiamme ”Kuntoon”-vaiheen toteutus jatkuu vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Jäljellä olevat Kuntoon-toimenpiteet keskittyvät erityisesti Saksaan ja Tanskaan.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Palvelut

Palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa. Nähtävissä on suuntaus kohti tiiviimpää yhteistyötä liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi pelkkien kustannussäästöjen sijasta. Kansainväliset asiakkaat hakevat yhtenäisiä, maiden rajat ylittäviä toimintamalleja, erityisesti Pohjoismaissa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta.

Projektit

Projektien markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina liike- ja toimistorakentamisen markkinasegmentissä. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Talotekniikan kokonaistoimitusten, elinkaarihankkeiden sekä erilaisten kumppanuusmallien, kuten allianssiprojektien, asiakaskysyntä on kasvussa, pääasiassa riskienhallinnan ohjaamana. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan edelleen tukevan investointeja. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö nostavat talotekniikan investointien kustannuksia.

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Caverionin tulosohjeistus vuodelle 2019 on muuttumaton: ”Caverion arvioi, että konsernin Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja sen suhteellinen osuus konsernin koko liikevaihdosta kasvavat vuonna 2019, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laskee. Konsernin oikaistu käyttökate vuonna 2019 on yli 120 milj. euroa. Tulosohjeistuksessa on huomioitu IFRS 16:n käyttöönotto vuonna 2019, mikä nostaa konsernin käyttökateprosenttia arviolta noin 2 prosenttiyksikköä vuositasolla.”

Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuonna 2019 ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyistä kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja -tappioita ja transaktiokuluja divestoinneista ja yritysostoista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan.

Vuonna 2018 merkittävät riskiprojektit sisälsivät kolme päättynyttä Suurta projektia Teollisuuden ratkaisuissa, joiden vaikutukset raportoitiin kategoriassa (2). Saksan kilpailuoikeudellinen sakko ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut raportoitiin kategoriassa (4). Vuonna 2019 merkittävät riskiprojektit sisältävät vain yhden kategoriassa (2) raportoitavan riskiprojektin Saksasta.

Oikaistu käyttökate ‒ Vertailtavuuteen vaikuttavat erät

1–3/19 1–3/18 1–12/18 
Milj. e (IFRS 16) (ei IFRS 16) (ei IFRS 16)
Käyttökate  22,6 9,9 -8,8
Käyttökateprosentti, %  4,4 1,9 -0,4
Käyttökatteeseen vaikuttavat erät 
-  Myyntivoitot ja -tappiot ja transaktiokulut divestoinneista ja yritysostoista 2,3 5,5
-  Alaskirjaukset, kulut ja tuotot erikseen tunnistetuista riskiprojekteista 1,6  0,9  9,3
-  Uudelleenjärjestelykulut  0,5 0,1 5,3
-  Muut erät* 0,1 42,1
Oikaistu käyttökate  27,1 10,9 53,4
Oikaistu käyttökateprosentti, %  5,3 2,1 2,4

* Sisältäen Saksan kilpailuoikeudellisen sakon ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut vuonna 2018

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 26.4.2019 klo 10 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (VideoWall-sali), Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”1644846 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019

Osa-/puolivuosikatsaukset julkaistaan 24.7. ja 29.10.2019. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 5.11.2019 klo 12.00 alkaen. Lisätietoja ohjelmasta julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com 
Tilaa tiedotteet: