29.10.2019 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

Selvää parannusta kannattavuudessa kolmannella vuosineljänneksellä

1.7.–30.9.2019

 •  Liikevaihto: 507,5 (524,9) milj. euroa. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia.
 •  Oikaistu käyttökate: 36,2 (18,5) milj. euroa, eli 7,1 (3,5) prosenttia liikevaihdosta.
 •  Käyttökate: 35,3 (14,3) milj. euroa, eli 7,0 (2,7) prosenttia liikevaihdosta.
 •  Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 3,8 (-37,0) milj. euroa.  
 •  Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,08 (0,03) euroa osakkeelta.
 •  Nettovelat/Käyttökate*: 1,1x (1,1x).

1.1.–30.9.2019

 •  Tilauskanta: 1 676,9 (1 552,3) milj. euroa, kasvua 8,0 prosenttia.
 •  Liikevaihto: 1 534,2 (1 616,5) milj. euroa. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia.
 •  Oikaistu käyttökate: 73,3 (42,4) milj. euroa, eli 4,8 (2,6) prosenttia liikevaihdosta.
 •  Käyttökate: 67,1 (-7,5) milj. euroa, eli 4,4 (-0,5) prosenttia liikevaihdosta.
 •  Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 63,0 (-32,1) milj. euroa.  
 •  Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,04 (-0,27) euroa osakkeelta.
 •  Maintpartnerin hankinta allekirjoitettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kilpailuviranomaiskäsittely jatkuu.
 •  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 75 milj. euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku, hybridilainan osittainen lunastus.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Caverion on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia voimaantulopäivästä 1.1.2019 alkaen. Konserni on ottanut standardin käyttöön yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä, jolloin vertailutietoja voimaantulopäivää edeltäviltä kausilta ei ole oikaistu. Lisätietoja on esitetty kohdassa Muutoksia ulkoiseen taloudelliseen raportointiin vuonna 2019 ja taulukko-osan liitetiedossa 1 Laadintaperiaatteet.

AVAINLUVUT

Milj. e  7–9/19
(IFRS 16)
 
7–9/18
(ei IFRS 16)
 
Muutos 1–9/19
(IFRS 16)
 
1–9/18
(ei IFRS 16)
 
Muutos 1–12/18
(ei IFRS 16)
 
Tilauskanta 1 676,9 1 552,3  8,0 % 1 676,9 1 552,3 8,0 % 1 494,3
Liikevaihto  507,5 524,9 -3,3 % 1 534,2 1 616,5 -5,1 % 2 204,1
Oikaistu käyttökate 36,2 18,5 95,7 % 73,3 42,4 73,0 % 53,4
Oikaistu käyttökateprosentti, % 7,1 3,5 4,8 2,6 2,4
Käyttökate  35,3 14,3 147,3 % 67,1 -7,5 -8,8
Käyttökateprosentti, %  7,0 2,7 4,4 -0,5 -0,4
Liikevoitto 18,9 8,1 133,4 % 16,4 -27,2 -35,9
Liikevoittoprosentti, %  3,7 1,5 1,1 -1,7 -1,6
Tilikauden tulos 11,6 5,3 120,9 % 7,5 -32,3 -48,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,08 0,03 142,6 % 0,04 -0,27 -0,40
Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3,8  -37,0 63,0 -32,1 21,6
Käyttöpääoma -46,8 -3,2 -54,6
Korollinen nettovelka 172,9 50,2 244,5 % 6,9
Nettovelat/Käyttökate* 1,1 1,1  0,2
Velkaantumisaste, %  79,5 18,9 2,7
Omavaraisuusaste, % 22,6 30,9 30,2
Henkilöstö kauden lopussa  14 606 15 556 -6,1 % 14 950

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja: 

”Vuosineljänneksen kohokohta oli kannattavuutemme selvä parantuminen. Tätä tuki kannattavuuden parantuminen huonommin suoriutuneissa divisioonissamme. Samalla Projekteilla ei ollut olennaista negatiivista vaikutusta tulokseen. Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu käyttökatteemme parani 36,2 (18,5) milj. euroon, eli 7,1 (3,5) prosenttiin liikevaihdosta. Liikevaihtomme kolmannella vuosineljänneksellä oli 507,5 (524,9) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, kun ei oteta huomioon valuuttakurssien ja divestointien vaikutusta. Tilauskantamme kasvoi 8,0 prosenttia 1 676,9 (1 552,3) milj. euroon, mikä tukee orgaanista kasvuamme tulevaisuudessa.

Paikallisissa valuutoissa mitattuna konsernin liikevaihto laski 2,5 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi kuitenkin 7,1 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 13,4 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 58,5 (53,3) prosenttia vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnassa useimmat divisioonamme paransivat edelleen kannattavuuttaan tavoitteiden mukaisesti. Projektit-liiketoiminnassa kannattavuus parani merkittävästi useissa divisioonissa, useiden vanhojen projektien päättämisen jälkeen. Projektit-liiketoiminnan kannattavuus on kuitenkin yhä kaukana tavoitetasosta ja suorituskyvyn johtamisen toimenpiteitä jatketaan kaikissa divisioonissamme. 

Kolmannella vuosineljänneksellä, joka on rahavirraltaan yleensä heikko vuosineljännes, operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 3,8 (-37,0) milj. euroa. Käyttöpääomamme parani -46,8 (-3,2) milj. euron tasolle. Nettovelkamme ilman vuokrasopimusvelkoja oli 41,7 (50,2) milj. euroa syyskuun lopussa ja Nettovelat/Käyttökate-suhdelukumme oli 1,1x (1,1x). Allekirjoitimme kaksi tärkeää yrityshankintaa lokakuussa. Ensimmäinen näistä, Pelsu Pelastussuunnitelma Oy, tukee keskittymistämme digitaalisiin palveluihin, kun taas toinen, Huurre Group Oy:n kylmäteknisten ratkaisujen liiketoiminta vahvistaa keskittymistämme valittuihin Älykkäisiin Teknologioihin. Maintpartnerin maaliskuussa allekirjoitettuun hankintaan liittyen kilpailu- ja kuluttajavirasto päätti ryhtyä jatkoselvitykseen yrityskauppaan liittyen.

Megatrendit, kuten kestävä kehitys ja digitalisaatio, tukevat vahvasti Caverionin kannattavaa kasvua tulevaisuudessa. Ympäristösäännökset ja lainsäädäntö tiukentuvat edelleen, mikä vaatii lisääntyviä toimia rakennusten energiatehokkuudessa. Parannettu tarjoomamme vastaa erittäin hyvin uudenlaiseen kysyntään ja mahdollistaa älykkäät kaupungit ja älyrakennukset. Käynnistimme Kunnossa Kasvuun –strategiamme ”Kasvuun”-vaiheen kolmannella vuosineljänneksellä. Avaamme tarkemmin kasvustrategiaamme tulevalla pääomamarkkinapäivällä 5.11.2019.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Palvelut

Palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon, kunnossapidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa. Nähtävissä on suuntaus kohti tiiviimpää yhteistyötä liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi pelkkien kustannussäästöjen sijasta. Kansainväliset asiakkaat hakevat yhtenäisiä, maiden rajat ylittäviä toimintamalleja, erityisesti Pohjoismaissa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta.

Projektit

Taloudellisen ympäristön kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta Projektien markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina liike- ja toimistorakentamisen markkinasegmentissä muissa Caverionin toimintamaissa Ruotsia lukuun ottamatta. Ruotsissa aktiivisuustaso asuin- ja liikekiinteistöprojekteissa on hidastumassa, kun taas infrarakentamisen markkinan odotetaan olevan aktiivinen. Vakaan kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla muissa Caverionin päämaissa. Talotekniikan kokonaistoimitusten, elinkaarihankkeiden sekä erilaisten kumppanuusmallien, kuten allianssiprojektien, asiakaskysyntä on kasvussa, pääasiassa riskienhallinnan ohjaamana. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana. Alhainen korkotaso ja rahoituksen saatavuus tukevat edelleen investointeja. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö nostavat talotekniikan investointien kustannuksia.

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Caverionin tulosohjeistus vuodelle 2019 on muuttumaton: ”Caverion arvioi, että konsernin Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja sen suhteellinen osuus konsernin koko liikevaihdosta kasvavat vuonna 2019, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laskee. Konsernin oikaistu käyttökate vuonna 2019 on yli 120 milj. euroa. Tulosohjeistuksessa on huomioitu IFRS 16:n käyttöönotto vuonna 2019, mikä nostaa konsernin käyttökateprosenttia arviolta noin 2 prosenttiyksikköä vuositasolla.”

Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuonna 2019 ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyistä kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja -tappioita ja transaktiokuluja divestoinneista ja yritysostoista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan.

Vuonna 2018 merkittävät riskiprojektit sisälsivät kolme päättynyttä Suurta projektia Teollisuuden ratkaisuissa, joiden vaikutukset raportoitiin kategoriassa (2). Saksan kilpailuoikeudellinen sakko ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut raportoitiin kategoriassa (4). Vuonna 2019 merkittävät riskiprojektit sisältävät vain yhden kategoriassa (2) raportoitavan riskiprojektin Saksasta.

Oikaistu käyttökate ‒ Vertailtavuuteen vaikuttavat erät

7–9/19 7–9/18 1–9/19 1–9/18 1–12/18 
Milj. e (IFRS 16) (ei IFRS 16) (IFRS 16) (ei IFRS 16) (ei IFRS 16) 
Käyttökate  35,3 14,3 67,1 -7,5 -8,8
Käyttökateprosentti, %  7,0 2,7 4,4 -0,5 -0,4
Käyttökatteeseen vaikuttavat erät 
-     Myyntivoitot ja  -tappiot ja transaktiokulut divestoinneista ja yritysostoista 0,2  1,2  2,7 1,2  5,5
-   Alaskirjaukset, kulut ja tuotot erikseen tunnistetuista riskiprojekteista 1,8 1,6 4,9 9,3
-     Uudelleenjärjestelykulut  0,7 1,0 1,7 2,2 5,3
-     Muut erät* 0,1 0,2 0,2 41,5 42,1
Oikaistu käyttökate  36,2 18,5 73,3 42,4 53,4
Oikaistu käyttökateprosentti, %  7,1 3,5 4,8 2,6 2,4

* Sisältäen Saksan kilpailuoikeudellisen sakon ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut vuonna 2018

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 29.10.2019 klo 10 Suomen aikaa Glo Hotel Kluuvissa, osoitteessa Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”8210083 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019

Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 5.11.2019 klo 12.00 alkaen. Lisätietoja ohjelmasta on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat.

Tammi–joulukuun 2019 tilinpäätöstiedote julkaistaan 7.2.2020 klo 12.00 Suomen aikaa. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: