28.01.2014 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2013: Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti – Q4:n vahva kassavirta paransi taloudellista asemaa

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2013

Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti – viimeisen vuosineljänneksen vahva kassavirta paransi taloudellista asemaa

Tulosohjeistuksen toteutuminen vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla

  • Heinä–joulukuun käyttökate (EBITDA) oli 53,4 milj. euroa ilman jakautumiseen liittyviä 4,8 milj. euron kertaluonteisia kuluja ja liikevaihto oli 1 282,9 milj. euroa.
  • Aikaisemmin annettu tulosohjeistus vuoden 2013 toiselle vuosipuoliskolle oli seuraava: käyttökate yli 50 milj. euroa ja liikevaihto noin 1,29 miljardia euroa. Tulosohjeistuksessa ei otettu huomioon jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia eikä mahdollisiin yritysjärjestelyihin tai -kauppoihin liittyviä kustannuksia.

1.10.–31.12.2013

  • Käyttökate (EBITDA) ilman jakautumiseen liittyviä kustannuksia oli 26,7 milj. euroa (10–12/2012: 9,8 milj. e). Käyttökate (EBITDA), jossa on otettu huomioon jakautumiseen liittyvät 1,4 milj. euron kustannukset, oli 25,3 milj. euroa (10–12/2012: 9,8 milj. e). Ruotsissa tehokkuuden parantamisohjelma etenee hyvin ja kannattavuus kehittyy suunnitelmien mukaisesti. Norjassa projektiliiketoiminnan kannattavuus oli heikko. Kannattavuuden parantamiseksi käynnistetyistä toimista odotetaan nähtävän tuloksia vuoden 2014 aikana.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli hyvin vahva, 106,4 milj. euroa (10–12/2012: 79,3 milj. e) (mukaan lukien jakautumiseen liittyvät 2,3 milj. euron IT-investoinnit).
  • Loka–joulukuun liikevaihto oli 688,1 milj. euroa (10–12/2012: 748,4 milj. e). Liikevaihto laski pääasiassa projektiliiketoiminnan projektien tarkemman valinnan, huollon ja kunnossapidon alentuneen liikevaihdon ja Caverionin Saksan projektialoitusten lykkääntymisten takia. Valuuttakurssimuutokset laskivat loka–joulukuun liikevaihtoa 20,9 milj. eurolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

1.1.–31.12.2013

  • Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä oli 81,7 milj. euroa (1–12/2012: 91,1 milj. e). Käyttökate (EBITDA) sisältäen kertaluonteiset erät oli 70,9 milj. euroa (1–12/2012: 85,3 milj. e). Tammi–joulukuun käyttökatetta heikensivät yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin liittyvät 1,4 milj. euron projektikustannukset, uudelleenjärjestelyihin liittyvät 4,2 milj. euron kertaluonteiset erät sekä jakautumiseen liittyvät 5,2 milj. euron kulut.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli hyvin vahva, 74,2 milj. euroa (1–12/2012: 40,5 milj. e) (mukaan lukien jakautumiseen liittyvät 21,3 milj. euron IT-investoinnit).
  • Liikevaihto oli 2 543,6 milj. euroa (1–12/2012: 2 803,2 milj. e). Valuuttakurssimuutokset laskivat tammi–joulukuun liikevaihtoa 21,2 milj. eurolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
  • Tilauskanta kasvoi edellisen vuoden lopun tasosta ja oli 1 240,7 milj. euroa (12/2012: 1 199,1 milj. e).

OSINGONJAKOEHDOTUS: Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,22 euroa osakkeelta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,22 euroa osakkeelta, mikä vastaa 78 prosenttia konsernin tilikauden voitosta.

AVAINLUKUJA

Milj. e 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Liikevaihto 688,1 594,8 652,8 607,9
Käyttökate (EBITDA) 25,3 23,3 12,9 9,4
Käyttökateprosentti, % 3,7 3,9 2,0 1,5
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 106,4 5,3 -35,3 -2,2
Milj. e 10–12/13 10–12/121) Muutos 1–12/13 1–12/121) Muutos
Liikevaihto 688,1 748,4 -8 % 2 543,6 2 803,2 -9 %
Käyttökate (EBITDA) 25,3 9,8 159 % 70,9 85,3 -17 %
Käyttökateprosentti, % 3,7 1,3   2,8 3,0  
Liikevoitto 19,5 4,3 358 % 49,4 61,1 -19 %
Liikevoittoprosentti, % 2,8 0,6   1,9 2,2  
Tilikauden voitto 17,2 2,6 553 % 35,5 40,8 -13 %
Käyttöpääoma 46,0 94,0 -51 % 46,0 94,0 -51 %
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 106,4 79,3 34 % 74,2 40,5 83 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa2) 86,5     86,5    
Velkaantumisaste kauden lopussa, %2) 34,6     34,6    
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e3) 0,14 0,02 553 % 0,28 0,32 -13 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 753 18 767 -5 % 18 071 19 132 -6 %

1) Uudistetun IAS 19 ‑standardin vaikutukset konsernin tuloslaskelmaan 1–12/2012 esitetään tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

2) Korollinen nettovelka ja velkaantumisaste vuonna 2012 eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuihin, sillä Caverion Oyj:lle siirtyi uusi pankkirahoitussopimus osittaisjakautumisen yhteydessä 30.6.2013. Korollinen nettovelka 30.6.2013 oli 194,0 milj. euroa.

3) Ei sisällä osittaisjakautumisen seurauksena Caverion Oyj:lle siirtyneen uuden pankkirahoitussopimuksen kustannusvaikutusta tammi–kesäkuussa 2013. Jos uuden lainasopimuksen mukainen uudelleenrahoitus olisi toteutettu tilikauden alussa, tammi–joulukuun nettorahoituskulut olisivat olleet noin 8,4 milj. euroa.

Caverion on muodostanut erillisen juridisen konsernin 30.6.2013 alkaen. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettävät taloudelliset tiedot perustuvat itsenäisen konsernin toteutuneisiin lukuihin jakautumisen voimaantulopäivästä lähtien sekä carve-out taloudellisiin tietoihin voimaantuloa edeltävältä ajanjaksolta. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt carve-out taloudelliset tiedot kuvaavat niiden yhtiöiden tulosta ja taloudellista asemaa, jotka aikaisemmin muodostivat YIT-konsernin kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan. Konsernitase 31.12.2013, konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma, laskelma konsernin oman pääoman muutoksista sekä konsernin rahavirtalaskelma heinä–joulukuulta 2013 sekä edellisiin liittyvät tunnusluvut perustuvat itsenäisen konsernin toteutuneisiin lukuihin. Tuloslaskelmat, rahavirtalaskelmat, taseet sekä vertailutiedot 30.6.2013 edeltäviltä ajanjaksoilta perustuvat YIT-konsernin kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan carve-out taloudellisiin tietoihin.

Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkosken kommentti: Vahva kassavirta paransi taloudellista asemaa – Kannattavuuden kehittämistoimet etenevät suunnitelmien mukaisesti

”Meillä on ollut käynnissä laajat tehostamistoimet, joiden vaikutukset näkyvät jo nyt. Niiden ansiosta kannattavuus kehittyi suunnitelmien mukaisesti myös viimeisellä vuosineljänneksellä.

Taloudellisena tavoitteenamme on saavuttaa negatiivinen käyttöpääoma vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämän mukaisesti keskitymme edelleen vapauttamaan toimintoihimme sidottua käyttöpääomaa ja parantamaan kassavirtaamme. Käyttöpääomamme väheni merkittävästi 46,0 miljoonaan euroon ja operatiivinen kassavirtamme oli kausiluonteisesti erittäin vahva viimeisellä vuosineljänneksellä. Tämän seurauksena nettovelkamme pieneni ja oli 86,5 milj. euroa joulukuun lopussa.

Palvelujen tehostamisohjelmamme on käynnissä kaikissa toimintamaissamme. Huolto- ja kunnossapitopalvelujen markkinoiden odotetaan paranevan hieman vuonna 2014.”

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2014

Caverion Oyj:n hallitus vahvisti kokouksessaan 27.1.2014 vuoden 2014 näkymät ja tulosohjeistuksen.

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein säilyy viime vuoden tasolla ja käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä kasvaa selvästi 90–110 milj. euroon.

Vuonna 2014 käyttökatteen kasvu toteutetaan toiminnallista tehokkuutta parantamalla, huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa kasvattamalla sekä Saksan projektiliiketoimintaa lisäämällä. Yleisen makrotaloudellisen ympäristön mahdolliset muutokset vaikuttavat Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

TULOKSET TOIMIALOITTAIN

Liikevaihto, milj. e 10–12/13 10–12/121) Muutos 1–12/13 1–12/121) Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 519,1 552,7 -6 % 1 922,7 2 089,2 -8 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 169,2 195,8 -14 % 621,3 714,2 -13 %
Eliminoinnit -0,3 -0,1   -0,4 -0,2  
Konserni yhteensä 688,1 748,4 -8 % 2 543,6 2 803,2 -9 %
Käyttökate (EBITDA), milj. e 10–12/13 10–12/121) Muutos 1–12/13 1–12/121) Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 18,5 0,3 6 002 % 52,3 59,5 -12 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 7,9 12,1 -35 % 23,6 33,2 -29 %
Konsernipalvelut ja muut erät -1,1 -2,6   -5,0 -7,4  
Konserni yhteensä 25,3 9,8 159 % 70,9 85,3 -17 %
Käyttökateprosentti, % 10–12/13 10–12/121)   1–12/13 1–12/121)  
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3,6 0,1   2,7 2,8  
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 4,7 6,2   3,8 4,7  
Konserni yhteensä 3,7 1,3   2,8 3,0  
Liikevoitto, milj. e 10–12/13 10–12/121) Muutos 1–12/13 1–12/121) Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 14,5 -4,0   36,4 41,1 -11 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 6,6 10,8 -39 % 18,8 27,4 -31 %
Konsernipalvelut ja muut erät -1,6 -2,6   -5,8 -7,4  
Konserni yhteensä 19,5 4,3 358 % 49,4 61,1 -19 %
Liikevoittoprosentti, % 10–12/13 10–12/121)   1–12/13 1–12/121)  
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 2,8 -0,7   1,9 2,0  
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3,9 5,5   3,0 3,8  
Konserni yhteensä 2,8 0,6   1,9 2,2  
Tilauskanta, milj. e 12/13 9/13 Muutos 12/13 12/12 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 764,6 797,1 -4 % 764,6 819,0 -7 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 476,0 498,9 -5 % 476,0 380,1 25 %
Konserni yhteensä 1 240,7 1 296,0 -4 % 1 240,7 1 199,1 3 %

1) Uudistetun IAS 19 ‑standardin vaikutukset konsernin tuloslaskelmaan 1–12/2012 esitetään tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Caverionin palvelujen markkinanäkymät vuonna 2014

Caverion toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Saksassa, Itävallassa, Tanskassa, Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tšekissä ja Romaniassa. Laaja alueellinen toiminta ja kokonaisvaltainen tarjonta tasoittavat taloustilanteen muutosten vaikutusta.

Edellytykset kasvaa huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnassa ovat edelleen suotuisat kaikilla Caverionin toiminta-alueilla. Tekniikan lisääntyessä rakennuksissa uusien palvelujen tarpeen ja energiatehokkuuspalvelujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana.

Uusinvestoinneissa päätöksenteko on edelleen hidasta, mutta positiivisia merkkejä on näkyvissä. Taloteknisten uusinvestointien odotetaan kasvavan hieman. Lisääntyneitä julkisia investointeja sekä kunnostus- ja peruskorjaustarpeita pidetään merkittävimpinä kasvuun vaikuttavina tekijöinä.

Tiukentuva ympäristölainsäädäntö luo edellytyksiä energiatehokkuuspalveluiden kysynnän kasvulle. Ympäristösertifikaattien ja energiatehokkuuden merkitys lisääntyy ja niiden avulla kiinteistöjen omistajat voivat nostaa kiinteistöjensä arvoa. Yhä useammat kiinteistöt varustetaan etävalvontayhteyksillä, jolloin niitä voidaan tarkkailla keskitetysti valvomoista. Lisäksi liikenneinfrastruktuurin ylläpitoon liittyvän palvelu- ja projektitoiminnan arvioidaan kehittyvän myönteisesti.

Yhtiökokous 2014

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 17. maaliskuuta 2014 kello 11 Suomen aikaa Finlandia-talon konferenssisiivessä. Täydellinen yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen esitykset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisellä pörssitiedotteella 28.1.2014.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2014

Vuosikertomus, joka sisältää vuoden 2013 tilinpäätöksen, julkaistaan Caverionin verkkosivuilla ja IR App -sovelluksessa suomeksi ja englanniksi viimeistään 21.2.2014. Osavuosikatsaukset julkaistaan 24.4., 22.7. ja 22.10.2014.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Tilinpäätöstiedotteesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 28.1.2014 kello 10 Suomen aikaa. Englanninkielinen tiedotustilaisuus pidetään Ravintola Bankissa, osoite Unioninkatu 20, Helsinki. Tilaisuus on yhteinen sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Tiedotustilaisuutta ja Caverionin toimitusjohtajan Juhani Pitkäkosken esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Caverionin kotisivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Suora lähetys alkaa klo 10.00. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua (klo 9.55) numeroon +358 9 8171 0469 (konferenssipuhelun ID-numeroa tai PIN-koodia ei tarvita). Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

  Tilinpäätös-tiedotteen julkistaminen Tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EET (Helsinki) 8.00 10.00 12.00
CET (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 11.00
GMT (Lontoo) 6.00 8.00 10.00
US EST (New York) 1.00 3.00 5.00

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavana Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App ‑sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

Caverion Oyj

Juhani Pitkäkoski

toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: