Tietosuojailmoitus

Voimaantulopäivä: 15.5.2018

Rekisterinpitäjänä Caverion Oyj:n tehtävänä on suojella henkilötietojasi ja pyrkiä tietojen käsittelyssä aukottomaan tietoturvaan, johon voit luottaa. Suojaamme yksityisyyttäsi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti. 

Ole hyvä ja lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti.  

1. Kuka kerää henkilötietojasi

Tässä tietosuojailmoituksessa "Caverion" tarkoittaa Caverion Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä, jotka on lueteltu uusimassa Caverion Oyj:n tilinpäätöksessä. Caverion-konsernin emoyhtiön osake on listattu Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki). Caverion Oyj:n kotipaikka on Helsinki. 

Yhteystiedot: 
Caverion Oyj, Caverion Suomi Oy, Caverion Industria Oy
Kimmo Nikulainen
Torpantie 2, 01650 Vantaa
Puh. 010 4071
Sähköpostiosoite: communications@caverion.com 
Y-tunnus: 2534127-4 (Caverion Oyj),  0146519-2 (Caverion Suomi Oy)

2. Henkilötietojen suojaaminen

Me suhtaudumme henkilötietojesi tietoturvaan vakavasti. Kaikki Caverionille antamasi henkilötiedot tallennetaan suojattuihin palvelimiin, ja pääsy henkilötietoihin myönnetään ainoastaan niitä tarvitseville työntekijöille ja kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käyttöoikeudet omaavilla henkilöillä on tietojen salassapitovelvollisuus. Caverion ja sen palveluntarjoajat ryhtyvät aina kaikkiin kohtuullisiin toimiin henkilötietojen suojan varmistamiseksi. 

3. Määritelmät

"Caverion", "me" tai "yhtiö" viittaa Caverion Oyj:hin ja sen tytäryhtiöihin, jotka voivat käsitellä lausekkeessa 1 mainittuja henkilötietoja.   

"Henkilötieto" tarkoittaa kaikkia tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti tai muihin tietoihin yhdistettynä. Esimerkkejä henkilötiedoista: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika. 

"Arkaluonteisia henkilötietoja" ovat erityiset henkilötiedot, joita voidaan yksityisen luonteensa vuoksi pitää arkaluonteisina. Esimerkkejä henkilötiedoista: rotua tai etnistä alkuperää, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista koskevat tiedot 

"Käyttäjä", "sinä", "rekisteröity" tai "henkilö" tarkoittaa verkkosivujemme käyttäjää, palvelujemme käyttäjää tai muuta ulkopuolista henkilöä, joka luovuttaa henkilötietojaan Caverionille. 

"Verkkosivusto" tarkoittaa sivustoa, jonka ensisijainen URL-osoite on caverion.com, sekä maakohtaisia verkkosivuja, kampanjoiden aloitussivuja (esimerkiksi hub.caverion.com) ja verkkorekrytointipalveluja (esim. careers.fi/caverion).

4. Kerättävät tiedot ja henkilötietojen keräämisen tarkoitukset

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia tässä tietosuojailmoituksessa ilmoitettujen käyttötarkoitusten kannalta.  Keräämme tietoja, jotka (a) olet itse antanut, ja tietoja, jotka on (b) kerätty automaattisesti tai (c) saatu muista ulkoisista lähteistä. Kuvailemme seuraavassa erityyppisten rekisteröityjen henkilötietojen käyttötapaa. Huomaa, että yhdistämme joskus sinulta saamiamme tietoja, verkkoyhteydellä kerättyjä tietoja, offline-tilassa kerättyjä tietoja ja kolmansilta osapuolilta kerättyjä tietoja. Tämä tehdään aina henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien ja määräysten mukaisesti.  

Käytämme henkilötietojasi ainoastaan tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin, ellemme saa suostumustasi niiden käyttöön muuta tarkoitusta varten. 

Tietosuojailmoitus

  • 4.1. Sivuston käyttäjät

  • 4.2. Asiakkaat

  • 4.3. Työnhakijat

  • 4.4. Ulkoinen työvoima

  • 4.5. Alihankkijat

  • 4.6. Vierailijat toimipaikoilla

5. Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste riippuu käsittelyolosuhteista seuraavasti:

5.1. Suostumus

Jos henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä sellaista tarkoitusta varten, johon tarvitaan sinun suostumuksesi, me ilmoitamme sinulle tästä ja pyydämme suostumustasi, ja yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6(1)(a) on tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste. Me pyydämme suostumustasi esimerkiksi tilanteissa, joissa käytämme valokuviasi tai videoitasi markkinointiin tai taustatietojen tarkistuksiin.

5.2. Sopimuksen täytäntöönpano 

Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sopimuksen, kuten rekisteröityä koskevan palvelusopimuksen, täytäntöönpanoa varten, yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6(1)(b) on tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste. Sama koskee tietojenkäsittelyä konsernin sopimusten valmistelujen yhteydessä, esimerkiksi käsiteltäessä tuotteita tai palveluja koskevia kyselyjä. 

5.3. Lakisääteiset velvoitteet 

Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen, kuten verovelvoitteiden, hoitamista varten, yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6(1)(c) on tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste.

5.4. Keskeiset edut 

Jos henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamista varten, kuten tilanteessa, jossa vierailija on loukkaantunut toimitiloissamme ja hänen tietonsa on annettava lääkintähenkilökunnalle, yleisen tietosuoja-asetuksen artikla  6(1)(d) on tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste. 

5.5. Oikeutetut edut 

Jos henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä sellaisia toimintoja varten, joita mikään edellä mainituista oikeudellisista perusteista ei kata mutta tietoja voidaan pitää konsernin oikeutettujen etujen mukaisina esimerkiksi markkinoinnin kannalta, ja jos käsittelyllä on erittäin vähäinen vaikutus yksityisyyteen, yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6(1)(f) on tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste. 

6. Henkilötietojen ilmoittaminen ja siirtäminen

Caverion ilmoittaa ja siirtää henkilötietoja ainoastaan henkilöille ja yrityksille, joille tietojen käsittely on välttämätöntä. Me varmistamme, että osapuolia, joille ilmoitamme ja välitämme henkilötietoja, on asianmukaisesti tiedotettu siitä, miten me käytämme henkilötietoja. Varmistamme myös, että he sitoutuvat henkilötietojen käytön rajoituksiin, kuten säilyttämään tiedot luottamuksellisina. Jotkut sidosryhmät toimivat EU-/ETA-alueen ulkopuolella. Ilmoitamme ja lähetämme henkilötiedot EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin lainsäädännön vaatimusten ja tämän tietosuojailmoituksen edellyttämällä tavalla. Jos sidosryhmät toimivat esimerkiksi Yhdysvalloissa, noudatamme soveltuvin osin EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyjä.  Ilmoitamme ja siirrämme henkilötietoja tarvittaessa seuraaville sidosryhmille: 

6.1. Caverion-konserniin kuuluvat yritykset 

Yhteisen tietojärjestelmän ja tietojen yhteiskäytön ansiosta henkilötietosi ovat Caverion-konserniin kuuluvien yritysten käytössä sovittuja käyttötarkoituksia varten. Huomaa, että henkilötietosi jaetaan myös EU-/ETA-alueen ulkopuolella (esim. Venäjällä) sijaitsevien tytäryhtiöiden kanssa.   

6.2. Toimittajat ja alihankkijat 

Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia tietyissä liiketoiminnoissa, kuten tietojärjestelmien ylläpidossa. 

6.3. Kolmannet osapuolet 

Jaamme tietoja muiden kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Käytämme sivustoillamme myös evästeitä ja jäljitteitä, ja jaamme tämän vuoksi tiedot niiden kolmansien osapuolien kanssa, jotka keräävät tietoja. Lue Caverionin evästeilmoitus.

Seuraavassa esitellään henkilötietojen siirtämisen tarkoitukset

Rekisteröidyn pyyntö tai suostumus: Voimme siirtää henkilötietojasi esittämäsi pyynnön tai suostumuksen perusteella.

Yhteistyöyrityksen tai työntekijöidemme tuottamat palvelukset: Caverionin toimittajat tukevat liiketoimintaamme ja tarjoavat palveluja Caverionin puolesta. 

Liiketoimintojen tai yritysten osto, jakautuminen tai myynti: Yritysoston tai -myynnin tai jakautumisen tai muun liiketoiminnan yhteydessä henkilötiedot kuuluvat osana siirrettävään omaisuuteen. 

Tietojen jakaminen yhteistyökumppanien kanssa: Tietyissä harvinaisissa tilanteissa voimme siirtää henkilötietosi yhteistyökumppaneillemme, jotta he voivat jakaa tietoja palveluistaan. 

Oikeustoimet: Jos laki, oikeuden päätös tai hallinnollinen toimielin tai vastaava tätä edellyttää, joudumme jossain tapauksessa siirtämään henkilötietojasi kyseisille kolmansille osapuolille. Saatamme joutua siirtämään henkilötietojasi pyytäessämme lainopillista neuvontaa juristeilta tai muilta neuvonantajilta (esim. pankit, asianajajat, kirjanpitäjät, mahdolliset ostajat ja myyjät).

Sidosryhmien turvallisuuden, toimintojen tai oikeuksien suojaaminen 

Muu henkilötietojen käyttö, joka on lueteltu kohdassa Henkilötietojen keräämisen tarkoitus 

7. Oikeutesi 

Rekisteröitynä sinulla on tietyt oikeudet omiin henkilötietoihisi. 

7.1. Oikeus tietojen saantiin, oikaisemiseen ja omien henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen

Otettuasi meihin yhteyttä saat meiltä tiedot siitä, mitä henkilötietojasi olemme keränneet ja käsitelleet ja mitkä kyseisten tietojen käyttötarkoitus on. Ottamalla meihin yhteyttä sinulla on oikeus vaatia säilyttämiemme virheellisten, epätäydellisten, vanhentuneiden tai tarpeettomien henkilötietojesi poistamista. Voit vastustaa tiettyjen henkilötietojen käyttöä (esimerkiksi suoramarkkinointiin), jos kyseisiä tietoja käytetään muihin tarkoituksiin kuin mitä palveluiden suorittaminen tai oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen edellyttää. Voit myös vastustaa henkilötietojen jatkokäsittelyä aiemmin myönnetyn luvan mukaisesti. Jos vastustat henkilötietojen jatkokäsittelyä, tämä voi johtaa palvelujemme käytön rajoittamiseen.

7.2. Oikeus henkilötietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Voit vaatia meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Noudatamme vaatimustasi, ellei meillä ole laillisesti perusteltua syytä tietojen säilyttämiseen. Kun tiedot on poistettu, emme mahdollisesti pysty poistamaan välittömästi kaikkia kopioita aktiivisilta palvelimiltamme ja varmuuskopiointijärjestelmistämme. Kyseiset kopiot poistetaan heti, kun tämä on kohtuullisesti mahdollista. Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojen käsittelyä, mutta tämän seurauksena verkkosivustomme tai palvelujen käyttöön voi tulla rajoituksia.

7.3. Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos tietoja käsitellään automaattisesti ja suostumukseen perustuen tai sopimuksen solmimistarkoituksessa tai sen valmisteluun.

Näitä oikeuksia (7.1.–7.3.) voit käyttää täyttämällä henkilötietoja koskevan pyynnön. Voimme tarvittaessa pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Voimme myös hylätä tarpeettoman usein toistuvat, kohtuuttomat tai selkeästi perusteettomat pyynnöt. Aloitamme pyynnön käsittelemisen saatuamme siitä kaikki tarvittavat tiedot (ja tarkistettuamme henkilöllisyytesi). Teemme parhaamme pyyntöjen käsittelemiseksi yhden (1) kuukauden kuluessa. Jos emme jostain syystä kykene käsittelemään pyyntöäsi aiotussa aikataulussa, ilmoitamme viivästyksestä sinulle ensi tilassa yhden (1) kuukauden kuluessa. Käytämme pyyntöihin vastaamiseen enintään (3) kuukautta.  Huomaa, että jos pyydät henkilötietojesi tarkastamista, oikaisua, rajoittamista tai poistoa, meidän ei tietyissä tapauksissa lain nojalla tarvitse noudattaa pyyntöäsi. 

7.4. Suostumukset 

Jos olet antanut meille suostumuksen henkilötietojesi käyttöön, voit perua kyseisen suostumuksen koska tahansa. Voit peruttaa suostumuksen sähköiseen markkinointiin tästä. 

Jos olet antanut luvan kuva-aineiston (kuvat, videot) tai sisällön (blogikirjoitukset, artikkelit) käyttöön, voit perua antamasi luvan tästä. Huomaa, että voidaksemme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluja, henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä. Jos peruutat suostumuksesi, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan sinulle palvelujamme.  

7.5. Valitukset

Jos olet tyytymätön Caverionin päätöksiin tai toimintaan, voit koska tahansa tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. 

8. Evästeet ja jäljitteet

Käytämme sivustoillamme evästeitä ja jäljitteitä. Lue myös Caverionin evästeilmoitus.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Meillä on oikeus säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan laillista tarkoitusta varten tai lain edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen säilytysaika määritetään vastaavan lakisääteisen säilytysajan ja laillisen tarkoituksen perusteella. Voimme joskus joutua säilyttämään henkilötietojasi työsuhteen päättymisen jälkeen, mikäli lakisääteiset velvoitteemme ja/tai mahdollisten riitojen ratkaisu tätä edellyttävät. Säilytysajan pituus ja ominaisuudet vaihtelevat säilytettävien tietojen ja sovellettavan lain mukaan. Säilytysaikoja koskevat yksityiskohtaiset tiedot voidaan toimittaa pyynnöstä. Poistamme jatkuvasti henkilötietoja ja/tai poistamme niistä tunnistetietoja, kun niitä ei enää tarvita asianomaiseen käyttötarkoitukseen. 

10. Tietosuojailmoituksen muutokset

Pidätämme oikeuden ajoittain tarkistaa, muuttaa ja päivittää tätä tietosuojailmoitusta. Mikäli teemme siihen kyseisiä muutoksia, merkitsemme korjaus- tai muutospäivän tähän tietosuojailmoitukseen. Tarkista tämä tietosuojailmoitus säännöllisesti ja erityisesti ennen henkilötietojen luovuttamista meille. Mikäli teemme tähän tietosuojatiedotteeseen muutoksia, emme ilmoita jokaisesta päivityksestä erikseen käyttäjille. Jos tietosuojatiedotteeseen kuitenkin tehdään huomattavia muutoksia tai sen käyttötapa muuttuu merkittävästi, ryhdymme taloudellisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin toimittaaksemme sinulle tätä koskevan ilmoituksen.