Toimitusketju

Toimittajilla on merkittävä rooli Caverionin toimitusketjussa,
sillä useimmat Caverionin suunnittelemat ja asentamat
tekniset järjestelmät ja ratkaisut sisältävät toimittajilta ostettuja
komponentteja, materiaaleja tai palveluja.


Ostamme parhailta toimittajilta

Caverionin hankinnat perustuvat keskitetysti johdettuun
kategorianhallinnan malliin, joka kattaa sekä suorat että
epäsuorat materiaalit ja palvelut. Hankinta-ammattilaisemme
työskentelevät matriisiorganisaatiossa, joka on linjassa 
divisioonien kanssa. Hyödynnämme mittakaavaedut
käyttämällä konserninlaajuisia parhaita käytäntöjä ja ostamalla
parhailta toimittajilta yhteisten toimintatapojen mukaisesti.


Liiketoimintaetiikka toimittajasuhteissa 

Caverion pyrkii rakentamaan pitkäaikaisia suhteita toimittajiensa
kanssa. Kaikkia toimittajia kohdellaan tasapuolisesti ja rehellisesti
noudattaen sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Emme suvaitse
minkäänlaista lahjontaa tai muita laittomia maksuja suhteissamme
toimittajamme kanssa. Arvioimme säännöllisesti toimittajia,
seuraamme niiden suorituskykyä sekä arvioimme mahdollisia
riskejä. Caverion soveltaa toimittajiensa kanssa erillisiä toimittajien 
eettisiä liiketoimintaperiaatteita (Supplier Code of Conduct).

Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaan
toimittajien, alihankkijoiden ja muiden liikekumppaneiden tulee:

• Kunnioittaa ihmisoikeuksia, jotka perustuvat kansainvälisiin
sopimuksiin, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien
ihmisoikeuksien julistukseen.
• Noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (International
Labour Organization) määrittelemiä perussopimuksia.
• Varmistaa, että sen omat toimittajat noudattavat
vaatimuksia, jotka täyttävät tai ylittävät Caverionin
toimittajien eettisissä liiketoimintaperiaatteissa asetetut
vaatimukset.

Caverion toimii pääasiassa kehittyneillä ja avoimilla 
markkinoilla. Mahdolliset riskit liittyvät epävarmuuteen siitä,
kuinka alihankkijat harjoittavat päivittäistä liiketoimintaa.
Ihmisoikeuksiin liittyvät riskit sijaitsevat pääasiassa
kauempana Caverionin toimitusketjussa. Caverionilla on
web-pohjainen raportointikanava, jonka kautta sen työntekijät
voivat luottamuksellisesti raportoida havainnoistaan
epäillyistä väärinkäytöksistä. Lisäksi raportit voidaan lähettää 
sähköpostitse, jonka lukee Chief Compliance Officer.

Caverionin toimittajien eettiset liiketoimintaperiaatteet 
uudistettiin syyskuussa 2018. Uudistetun version jalkautus
alkoi vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä ja jatkuu
vuoden 2019 aikana. Vuoden 2018 lopussa noin puolet
Caverionin kokonaisostoista olivat allekirjoittaneet eettiset 
liiketoimintaperiaatteet. Lisäksi on olemassa joitakin 
toimittajasuhteita, joissa liiketoimintaetiikkaa ja -standardeja
ohjaavat toimittajan omat eettisiä liiketoimintaperiaatteita 
koskevat säännökset, jotka täyttävät Caverionin vaatimukset.