Lähestymistapamme

Lähestymistapamme

Pyrimme pienentämään haitallisia ympäristövaikutuksia

Pyrimme pienentämään ulkoisten ja sisäisten palvelujemme ja ratkaisujemme haitallisia ympäristövaikutuksia.

Huolehdimme asiakkaidemme kiinteistöistä ja teollisuuslaitoksista niiden koko elinkaaren ajan. Samalla jatkamme niiden käyttöikää ja varmistamme tehokkaan energiankäytön, mikä on mahdollista ammattimaisen suunnittelun, tehokkaiden ja korkealaatuisten teknisten ratkaisujen sekä kattavien käyttö- ja kunnossapitopalvelujen ansiosta. Energiatehokkuus on integroitu kaikkiin palveluihimme.

Me kannamme vastuun myös toimintamme ympäristövaikutuksista. Omasta toiminnastamme aiheutuvat päästöt syntyvät pääosin huoltoautojemme polttoaineenkulutuksesta. Hyödynnämme sekä tavaroiden että henkilöstön kuljetukseen logistiikkaratkaisuja, jotka auttavat meitä pienentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Korostamme tehokkaan reittisuunnittelun ja taloudellisen ajotavan merkitystä.

Korostamme erinomaista johtamista

Pyrimme olemaan oman alamme halutuin työnantaja. Panostamme erityisesti suorituksen johtamiseen, jatkuvaan koko työuran kestävään oppimiseen, oikeudenmukaiseen ja motivoivaan palkitsemiseen, turvalliseen työympäristöön sekä työhyvinvointiin. Varmistamme, että kaikissa tehtävissä on osaavat tekijät, ja tarjoamme heille mahdollisuuden edetä urallaan, myös kansainvälisesti. Kehitämme vahvaa asiakaspalvelukulttuuria.

Työturvallisuusasiat ovat meille tärkeitä. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa. Parantamalla työmenetelmiä, ottamalla turvallisuuden osaksi jokapäiväistä esimiestyötä ja kouluttamalla henkilöstöä turvallisiin työtapoihin olemme pystyneet vähentämään työtapaturmien määrää viime vuosina. Panostamme ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön: turvallisuus alkaa riskien ennakoinnista ja turvallisuushavaintojen aktiivisesta raportoinnista.

Jatkuva oppiminen kuuluu yrityksemme ydinarvoihin. Pyrimme varmistamaan henkilöstömme sitoutumisen ja motivaation tukemalla heidän ammatillista kehitystään ja tarjoamalla heille mahdollisuuksia edetä urallaan. Caverionilla osaamisen kehittäminen perustuu työssä oppimiseen, jota täydennämme erilaisilla kursseilla ja koulutuksilla.

 

Varmistamme laadukkaan palvelun

Tarjoamme asiakkaille palveluja, joiden ansiosta heidän kiinteistönsä, teollisuuslaitoksensa ja prosessinsa ovat paitsi energiatehokkaita, myös ympäristöystävällisiä, toimivia ja turvallisia. Me haluamme taata asiakastyytyväisyyden. Tavoitteenamme on, että erinomainen laatu näkyy kaikessa, mitä teemme – ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Luomme asiakkaille lisäarvoa uusilla ja edistyksellisillä palveluillamme ja ratkaisuillamme. Osoitamme myös hyvää palveluasennetta.

Toimimme vastuullisesti

Emme harjoita emmekä hyväksy minkäänlaista korruptiota, kiristystä tai lahjontaa, ja olemme sitoutuneet toimimaan niitä vastaan.

Emme hyväksy harmaata taloutta emmekä muutakaan laitonta toimintaa missään muodossa. Mikäli havaitsemme liiketoiminnassamme tai alihankkijaverkostossamme merkkejä laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta, ryhdymme viipymättä kaikkiin tarvittaviin toimiin. Emme salli minkäänlaista syrjintää esimerkiksi iän, sukupuolen, kansallisuuden, etnisen alkuperän, uskonnon, fyysisen tai henkisen poikkeavuuden, poliittisen tai muun mielipiteen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Emme myöskään hyväksy minkäänlaista häirintää tai kiusaamista työpaikalla.

Kannatamme avointa ja reilua kilpailua kaikilla markkinoilla. Noudatamme sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme ja vältämme tilanteita, joihin liittyy kilpailumääräysten rikkomisen vaara.

Taloudelliseen tuloksen osalta tavoittelemme hyvää tuottoa sijoitetulle pääomalle, hyvää riskienhallintaa ja tulevaisuuden kasvupotentiaalia.

Vuoden 2018 aikana Caverion tulee määrittelemään päivityksiä merkittäviin yritysvastuun KPI-mittareihin.