Parasta työpaikkaa kehittämässä

Arvot ovat Caverion-kulttuurin perusta, ja ne ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Arvot kuvaavat tapaa, joilla palvelemme asiakkaitamme ja työskentelemme kollegoidemme kanssa. Ydinarvojamme ovat edelläkävijyys, yhteistyö, vastuullisuus ja erinomainen toiminta.

Arvot ohjaavat

Seuraava henkilöstökysely vuonna 2017

Caverion Spirit kutsuu vuosittain yrityksen kaikki työntekijät arvioimaan työympäristöä eri näkökulmista. Kyselyllä mitataan kolmen tärkeän indeksin kehitystä. Nämä ovat työntekijöiden sitoutuminen, esimiestyö ja osaamisen kehittäminen, mukaan lukien työturvallisuuden kehittäminen.

Valmistelimme kyselyä vuoden 2016 aikana koko Caverionissa. Kaikki Caverionin työntekijät saavat kutsun verkkokyselyyn helmi-maaliskuussa 2017. Tulokset tulevat tukemaan uutta strategiatoteutusta ja sitoutumisen, esimiestyön ja suorituksen ohjauksen kehittämistä paikallisesti kaikissa Caverionin yksiköissä.

Caverion Spirit -kyselyn tuloksista keskustellaan koko organisaatiossa tiimeissä, joiden odotetaan tekevän kehityssuunnitelmia ja noudattavan niitä. Viimeisimpien Spirit-kyselytulosten mukaan vahvuuksiamme ovat vahva turvallisuuskulttuuri, yhteistyö sekä se, että ihmiset viihtyvät työssään. Meidän tulisi kuitenkin parantaa palautteen antamista ja kehittymismahdollisuuksia sekä järjestää tulos- ja kehityskeskustelu kaikille Caverionin työntekijöille vähintään kerran vuodessa.

Seuraamme eettisiä liiketoimintaperiaatteita

Kaikkien Caverionin työntekijöiden edellytetään noudattavan Caverionin eettisiä liiketoimintaperiaatteita, menettelytapaohjeita sekä kunkin maan lakeja ja määräyksiä. Eettisen toiminnan periaatteet selventävät toimintatapaamme eri sidosryhmien kanssa ja ohjaavat päivittäistä päätöksentekoa. Kaikkien Caverionin työntekijöiden edellytetään raportoivan havaitsemastaan epäilyttävästä toiminnasta.

Vuonna 2016 toteutimme ensimmäisen yhteisen valmennusohjelman kaikille Caverionin työntekijöille. Verkossa suoritettava valmennys keskittyi eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja hyvän liiketoiminnan käytäntöihin. Valmennus sai hyvää palautetta, ja sen suoritti 84 % henkilöstöstämme.

Eettiset liiketoimintaperiaatteet -valmennus jatkuu vuonna 2017 uusin sisällöin.

Meillä on käytössämme verkkopohjainen ilmoituskanava, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemistaan rikkomuksista luottamuksellisesti. Lisäksi ilmoituksia voi lähettää sähköpostitse. Mikäli havaitsemme liiketoiminnassamme tai alihankkijaverkostossamme merkkejä laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta, ryhdymme viipymättä tarvittaviin toimiin. Jos eettisten liiketoimintaperiaatteiden rikkomiseen liittyy laitonta toimintaa, tapauksesta voidaan ilmoittaa viranomaisille lisätutkimuksia ja toimenpiteitä varten.

Konsernin laillisuus- ja eettisyystoimikunta valvoo eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattamista. Vuonna 2016 komitea kokoontui kolme kertaa.

Lue lisää eettisistä liiketoimintaperiaatteistamme

Olemme sitoutuneet tasa-arvoon

Eettisten liiketoimintaperiaatteidemme mukaisesti emme salli minkäänlaista syrjintää esimerkiksi iän, sukupuolen, kansallisuuden, sosiaalisen aseman, uskonnon, vammaisuuden, poliittisen tai muun mielipiteen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

Vaikka alamme on perinteisesti ollut miesvaltainen, haluamme omalta osaltamme lisätä sen houkuttelevuutta myös naisille. Caverion on esimerkiksi Saksassa järjestänyt ”Tyttöjen päivä” – tapahtuman, jossa miesvaltaisia aloja tehtiin tutuiksi tytöille. Norjalaisilla naistyöntekijöillä on myös oma ”Tyttöjen klubi”, keskinäisen tuen antamiseksi työskentelyyn tasa-arvoisesti miesvaltaisella alalla.

Vuonna 2016 naisten osuus henkilöstöstä pysyi edellisvuoden tasolla, naisia oli noin 10 % (2015:10 %). Vuoden lopussa 2016 konsernin johtoryhmässä naisia oli 7 % (14 %) ja hallituksessa 40 % (33 %).

Kansainvälistä yhteistyötä

Caverion kiinnittää paljon huomiota yrityksen ja sen henkilöstön välisen yhteistyön kehittämiseen paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Yrityksemme kansainvälisen yhteistyön pohjana on eurooppalaisen yritysneuvoston (EWC) sopimus. Tavoitteena on edistää yhteistyötä, tiedottamista ja näkemysten vaihtoa konsernijohdon ja henkilöstön välillä. EWC kokoontuu kolme kertaa vuodessa eri kokoonpanoin. 

Caverionin EWC-tapaaminen vuonna 2016 pidettiin kesäkuussa Helsingissä ja siihen osallistui 30 henkilöstön edustajaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Itävallasta, Liettuasta ja Puolasta.