Parasta työpaikkaa kehittämässä

Arvot ovat Caverion-kulttuurin perusta, ja ne ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Arvot kuvaavat tapaa, joilla palvelemme asiakkaitamme ja työskentelemme kollegoidemme kanssa. Ydinarvojamme ovat edelläkävijyys, yhteistyö, vastuullisuus ja erinomainen toiminta.

Kuuntelemme työntekijöitä

Keräämme vuosittain henkilöstöltä palautetta. Caverion Spirit -henkilöstökyselyssä ja sitä täydentävissä pulssikyselyissä yrityksemme kaikki työntekijät pääsevät arvioimaan työympäristöään eri näkökulmista. Kyselyillä mittaamme kolmen tärkeän indeksin kehitystä. Nämä ovat työntekijöiden sitoutuminen, esimiestyö ja osaamisen kehittäminen, mukaan lukien työturvallisuuden kehittäminen. Kyselyn tuloksista keskustellaan organisaatiossa tiimeissä, joiden odotetaan tekevän kehityssuunnitelmia ja noudattavan niitä. Caverionilla on myös käytössä Spark-aloitejärjestelmä, joka toimii kanavana ideoiden ja aloitteiden tekemiseen sekä käsittelyyn.

Noudatamme eettisiä liiketoimintaperiaatteita

Kaikkien Caverionin työntekijöiden edellytetään noudattavan Caverionin eettisiä liiketoimintaperiaatteita, menettelytapaohjeita sekä kunkin maan lakeja ja määräyksiä. Eettisen toiminnan periaatteet selventävät toimintatapaamme eri sidosryhmien kanssa ja ohjaavat päivittäistä päätöksentekoa. Kaikkien Caverionin työntekijöiden edellytetään raportoivan havaitsemastaan epäilyttävästä toiminnasta.

Vuonna 2017 päivitimme yhteisen valmennusohjelman kaikille Caverionin työntekijöille. Verkossa suoritettava valmennys keskittyi eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja hyvän liiketoiminnan käytäntöihin. Valmennus sai hyvää palautetta, ja sen suoritti 93 % (2016: 84 %) henkilöstöstämme. 

Meillä on käytössämme verkkopohjainen ilmoituskanava, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemistaan rikkomuksista luottamuksellisesti. Lisäksi ilmoituksia voi lähettää sähköpostitse. Mikäli havaitsemme liiketoiminnassamme tai alihankkijaverkostossamme merkkejä laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta, ryhdymme viipymättä tarvittaviin toimiin. Jos eettisten liiketoimintaperiaatteiden rikkomiseen liittyy laitonta toimintaa, tapauksesta voidaan ilmoittaa viranomaisille lisätutkimuksia ja toimenpiteitä varten.

Konsernin laillisuus- ja eettisyystoimikunta valvoo eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattamista. Vuonna 2017 komitea kokoontui kolme kertaa.

Lue lisää eettisistä liiketoimintaperiaatteistamme

Olemme sitoutuneet tasa-arvoon

Eettisten liiketoimintaperiaatteidemme mukaisesti emme salli minkäänlaista syrjintää esimerkiksi iän, sukupuolen, kansallisuuden, sosiaalisen aseman, uskonnon, vammaisuuden, poliittisen tai muun mielipiteen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

Vaikka alamme on perinteisesti ollut miesvaltainen, haluamme omalta osaltamme lisätä sen houkuttelevuutta myös naisille. Caverion on esimerkiksi Saksassa järjestänyt ”Tyttöjen päivä” -tapahtuman, jossa miesvaltaisia aloja tehtiin tutuiksi tytöille. Norjalaisilla naistyöntekijöillä on myös oma ”Tyttöjen klubi”, keskinäisen tuen antamiseksi työskentelyyn tasa-arvoisesti miesvaltaisella alalla.

Vuonna 2017 naisten osuus henkilöstöstä kasvoi, naisia oli noin 11 % (2016:10 %). Vuoden lopussa 2017 konsernin johtoryhmässä naisia oli 14 % (2016: 7 %) ja hallituksessa 25 % (2016: 40 %).

Kansainvälistä yhteistyötä

Caverion kiinnittää paljon huomiota yrityksen ja sen henkilöstön välisen yhteistyön kehittämiseen paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Yrityksemme kansainvälisen yhteistyön pohjana on eurooppalaisen yritysneuvoston (EWC) sopimus. Tavoitteena on edistää yhteistyötä, tiedottamista ja näkemysten vaihtoa konsernijohdon ja henkilöstön välillä. EWC on tärkeä keskustelufoorumi Caverionille ja se kokoontuu kolme kertaa vuodessa eri kokoonpanoin.

Caverionin EWC-tapaaminen vuonna 2017 pidettiin heinäkuussa Helsingissä ja siihen osallistui henkilöstön edustajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Itävallasta, Virosta, Liettuasta ja Puolasta.