Parasta työpaikkaa kehittämässä

Edistimme vuonna 2017 Caverionin yhteistä yrityskulttuuria ja parhaan työpaikan kehittämistä vahvistamalla työnantajakuvaamme erilaisilla kehittämistoimilla. Yhtenäistimme Caverionin urasivut tekemällä niistä houkuttelevammat ja informatiivisemmat kaikissa Caverionin toimintamaissa. Lisäksi otimme käyttöön yhteisen verkkoperehdytyksen kaikille uusille ja nykyisille Caverionin työntekijöille nopeuttaaksemme oppimista ja Caverionin liiketoiminnan, arvojen ja yhteisten käytäntöjen ymmärtämistä. Perehdytys muodostaa yhdessä uusien turvallisuutta ja eettisiä liiketoimintaperiaatteita käsittelevien verkkokurssien kanssa hyvän tietopaketin Caverionin työntekijöille.

Caverionin arvot ja johtamisen periaatteet

Caverionin arvot kuvaavat jokapäiväistä työntekoamme ja yhteistyötämme. Ne ovat Caverionin yrityskulttuurin ja parhaan työpaikan tarjoamisen perusta. Olemme määrittäneet jo aiemmin neljä arvoa, joihin liiketoimintakäytäntömme nojaavat: edelläkävijyys, yhteistyö, vastuullisuus ja erinomainen toiminta. Ne toimivat myös suuntaviittoina kaikille työntekijöillemme.

Johtajilla on suurin vastuu arvojen käytännön toteuttamisesta, puheiden muuttamisesta teoiksi. Yli 100 johtajaa määritti vuonna 2017 yhteistyössä Caverionin johtamisen periaatteet, joissa kuvataan keskeiset yhtiön arvostamat johtajuusominaisuudet. Johtamisen periaatteet perustuvat yrityksemme arvoihin. Niitä määritettäessä on huomioitu uusi strategiamme ja Caverion Spirit -henkilöstökyselyn tulokset. Tulokset tiivistettiin kolmeen tärkeimpään johtajuuden alueeseen ottaen huomioon tämänhetkiset tarpeet ja uusi strategia. Johtamisen periaatteet ohjaavat kaikkia johtajiamme niin ihmisten johtamisessa kuin yhtiön strategian, yrityskulttuurin ja organisaation muovaamisessa. Periaatteissa kuvataan, miten johtajuus tulisi tulkita ja ymmärtää. Arvojemme näkökulmasta tarvitsemme johtajia, joilla on itsejohtamisen, tiimijohtamisen ja liiketoiminnan johtamisen taitoja. 

Itsensä johtaminen

 • Korkeiden eettisten ja moraalisten periaatteiden noudattaminen
 • Esikuvana toimiminen Caverionin arvoja ja ohjeita noudattamalla
 • Avoin ja rehellinen viestiminen
 • Muiden ihmisten kunnioittaminen 

Ihmisten johtaminen

 • Vaikutusmahdollisuuksien antaminen
 • Työntekijöiden ja tiimien kannustaminen yhteistyöhön
 • Aktiivinen yhteistyö Caverionin sisällä ja kumppaneiden kanssa 
 • Odotusten ja tavoitteiden selkeä viestiminen
 • Henkilökohtaisten vahvuuksien ja ajanhallinnan tukeminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Rakentavan palautteen antaminen tavoitteisiin pääsemiseksi
 • Henkilöstön kehittämiseen keskittyminen
 • Henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen
 • Samassa veneessä olemisen tunteen luominen

Liiketoiminnan johtaminen

 • Strategian ja päätösten muuttaminen toiminnaksi
 • Asiakaskeskeisyyden ja -yhteistyön edistäminen
 • Uudenlaiseen ajatteluun ja jatkuvaan parantamiseen kannustaminen
 • Ennakoiva suunnittelu ja toiminta tulevan menestyksen varmistamiseksi
 • Ennakoiva ja selkeä tiedottaminen kaikille sidosryhmille
 • Laadun ja kustannustehokkuuden takaaminen kaikessa toiminnassa
 • Toimintaympäristön muutosten ja trendien seuraaminen

Henkilöstökysely 2017

Caverion Spirit tarjoaa yrityksen kaikille työntekijöille mahdollisuuden arvioida työympäristöään säännöllisesti eri näkökulmista. Kyselyllä mitataan kolmen tärkeän indeksin kehitystä. Nämä ovat työntekijöiden sitoutuminen, esimiestyö ja osaamisen kehittäminen, johon sisältyy työturvallisuus.

Viimeisin kysely toteutettiin keväällä 2017. Kaikkiaan 79 prosenttia Caverionin työntekijöistä kertoi kyselyssä mielipiteensä ja antoi palautetta eri aiheista.  Olemme panostaneet viime vuosina esimiestyön kehittämiseen sekä turvallisuusohjeisiin ja -toimintaan, ja tämä on selvästi kannattanut. Tulokset olivat erittäin hyvät kaikissa turvallisuutta koskevissa kohdissa, ja esimiestyön alueella tapahtui hyvää kehitystä etenkin odotuksista kertomisessa, palautteen antamisessa ja ihmisten johtamisessa. Toimintaa tulee parantaa edelleen etenkin seuraavilla alueilla: tulos- ja kehityskeskustelut, kehittymismahdollisuudet ja luottamuksen valaminen Caverionin tulevaisuuteen.

Tulokset on käyty läpi kaikissa divisioonissa, ja työntekijöiden palautteen perusteella on laadittu toimintasuunnitelmia. Seuraamme tilannetta ja mittaamme edistymistä varmistaaksemme, että mielipiteillä on aidosti vaikutusta.

Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Jokaisen Caverionin työntekijän edellytetään noudattavan Caverionin eettisiä liiketoimintaperiaatteita ja muita ohjeita sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Eettisissä liiketoimintaperiaatteissa on kuvattu yhtiön arvot ja yhdistetty ne jokapäiväiseen päätöksentekoon. Periaatteet määrittelevät tapamme työskennellä eri sidosryhmien kanssa. Jokaisen Caverionin työntekijän edellytetään ilmoittavan epäillyistä rikkomuksista.

Caverion käynnisti vuonna 2017 toisen kaikille caverionilaisille suunnatun eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokurssin. Vuoden loppuun mennessä 93 prosenttia henkilöstöstä oli suorittanut kurssin, ja sitä kiiteltiin selkeäksi ja hyvin rakennetuksi. Kurssi on jatkossa tarjolla joka vuosi, ja kaikkien uusien työntekijöiden on suoritettava se työsuhteensa alussa.

Caverionilla on käytössä verkkopohjainen raportointikanava, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa luottamuksellisesti epäillyistä rikkomuksista. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse.
Ryhdymme välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin, jos liiketoiminnassamme tai toimittajaverkostossamme havaitaan laitonta tai epäeettistä toimintaa. Jos eettisten liiketoimintaperiaatteiden rikkomiseen liittyy laitonta toimintaa, tapauksesta ilmoitetaan viranomaisille lisätutkimuksia ja toimenpiteitä varten.

Eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattamista tukee Compliance and Ethics -työryhmä.
Vuonna 2017 siihen kuuluivat Caverion Oyj:n toimitusjohtaja, lakiasioista ja hallinnoinnista vastaava johtaja, henkilöstöjohtaja, riskienhallinnasta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaava johtaja sekä Saksan divisioonajohtaja. Compliance and Ethics ‑työryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.


Lue lisää eettisistä liiketoimintaperiaatteistamme: : https://www.caverion.com/about-us/code-of-conduct

Kaikkia kohdellaan tasapuolisesti

Olemme eettisten liiketoimintaperiaatteidemme mukaisesti vastuullinen ja reilu työnantaja. Emme salli minkäänlaista syrjintää, kuten ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, fyysiseen tai psyykkiseen toimintarajoitteeseen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää.

Toimialamme on perinteisesti ollut hyvin miesvaltainen, ja haluamme omalta osaltamme lisätä sen houkuttelevuutta myös naisten silmissä. Olemme esimerkiksi käynnistäneet Saksassa Caverion Diversity Network (CDN) -pilotin. Verkoston tavoitteena on edistää monimuotoisuutta tukemalla etenkin naispuolisten työntekijöiden henkilökohtaista kehittymistä ja urakehitystä. Caverion haluaa näin tehdä itsestään houkuttelevan työnantajan kaikkien osaajien silmissä, riippumatta heidän sukupuolestaan tai kulttuurisesta tai etnisestä taustastaan. Tulevana vuonna verkosto kasvaa entisestään ja tarjoaa lisäarvoa jäsenilleen. Luentojen ja keskustelutilaisuuksien lisäksi CDN tukee vanhempainvapaalta palaavien työntekijöiden paluuta työelämään ja tarjoaa verkkokurssilisenssejä eri alojen täydennyskoulutusta varten. Tavoitteena on hyödyntää Saksan kokemuksia ja ulottaa verkosto kattamaan kaikki Caverionin divisioonat.

Naisten osuus henkilöstöstä säilyi vuonna 2017 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna: työntekijöistä 11 prosenttia oli naisia (2016: 10%). Vuoden 2017 lopussa naisten osuus konsernin johtoryhmästä oli 14 prosenttia (14 %) ja hallituksesta 25 prosenttia (40 %).

Kansainvälisen tason yhteistyötä

Caverion kiinnittää paljon huomiota yrityksen ja henkilöstön välisen yhteistyön kehittämiseen niin paikallisella, kansallisella kuin Euroopan tasollakin. Yrityksen sisäinen kansainvälinen yhteistyö perustuu EWC-sopimukseen (European Works Council, eurooppalainen yritysneuvosto). Neuvoston tavoitteena on edistää yhteistyötä, tiedonkulkua ja mielipiteiden vaihtoa konsernin johdon ja henkilöstön välillä. Neuvosto kokoontuu kolme kertaa vuodessa vaihtelevalla kokoonpanolla.

Heinäkuussa 2017 Caverionin EWC-kokous järjestettiin Helsingissä, ja konsernin johdon lisäksi siihen osallistui 30 henkilöstön edustajaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Itävallasta, Puolasta, Virosta ja Liettuasta.