Erinomaisen suorituksen palkitseminen

Taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi kaikkien Caverionin työntekijöiden tulee tietää, kuinka he voivat omalta osaltaan vaikuttaa Caverionin menestykseen ja mitä heiltä odotetaan. Jotta voimme varmistaa strategiamme toteutumisen, tavoitteemme on järjestää kaikille työntekijöille kaksi kertaa vuodessa joko henkilökohtainen tai tiimitason kehityskeskustelu. Myös jatkuva palautteenanto sekä kehityskeskustelut tavoitteista ja tuloksista ovat olennainen osa johtamisjärjestelmäämme

Caverionin tulos- ja kehityskeskusteluissa arvioidaan työntekijän nykyistä tehtävää, tarkastellaan edelliselle jaksolle asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista sekä asetetaan tavoitteita seuraavalle jaksolle. Tavoitteet asetetaan vuodeksi eteenpäin, jolloin ne osuvat yksiin konsernin vuotuisen suunnittelu- ja budjettikierron kanssa. Suoritusta ja tuloksia arvioidaan vuoden lopussa. Tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa edellyttäen, että tavoitteet on saavutettu. Vuosijakson puolivälissä käydään väliarvioinnit, joissa tarkastellaan sekä lyhyen että pitkän tähtäimen yksilöllisiä kehityssuunnitelmia ja niiden toteutumista.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat

Caverionilla palkkauksen perustana on työtehtävien vastuisiin pohjautuva kiinteä pohjapalkka. Sen lisäksi konsernin johto ja suurin osa palkatuista työntekijöistä ovat mukana suoritusperusteisessa lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa. Tavallisen lyhyen aikavälin kannustinohjelman lisäksi vuoden 2016 aikana toteutettiin yhteiset projekti- ja palveluliiketoimintaan liittyvät kannustinohjelmat, joihin tuli mukaan aiempaa enemmän työntekijöitä. Toteutus jatkuu tulevina vuosina.

Kultaiset kypärät parhaille strategian toteuttajille

Vuonna 2016 Caverion jatkoi Kultainen kypärä -perinnettä. Tällä kertaa jaettiin neljä Kultaista kypärää kahdelle tiimille ja kahdelle yksittäiselle henkilölle, jotka olivat tehneet poikkeuksellisen erinomaista työtä strategian toteuttamiseksi. Voittajat valittiin neljässä kategoriassa: Vahva yrityskuva, Erinomainen johtaminen, Tehokas toiminta sekä Innovatiiviset ja edistykselliset ratkaisut

Ehdokkaita palkinnon saajiksi nimettiin henkilöstön keskuudessa vilkkaasti: ehdotuksia tuli kaikkiaan 214. Vuoden 2016 voittajia olivat yksi kansainvälinen tiimi ja yksi suomalainen tiimi sekä työntekijä Tanska-Norjan divisioonasta ja Ruotsista.