Yhtiökokous 2021

Caverion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24. päivänä maaliskuuta 2021 klo 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14.

Koronaviruspandemian vuoksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä (ns. väliaikainen laki), säännöksiä noudattaen. Yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, mutta osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkossa webcast-lähetyksen kautta. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen verkossa webcast-lähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, muu johto tai tilintarkastaja eivät ole läsnä kokouspaikalla yhtiökokouksen aikana. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan etukäteen nauhoitetut puheenvuorot lisätään yhtiön internetsivuille kokouksen jälkeen.

Linkki  ja ohjeet yhtiökokous-webcastiin lisätään tähän viimeistään 17.3.2021.

VASTAEHDOTUKSET

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@caverion.com viimeistään 5.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset tällä sivulla viimeistään 8.3.2021.

ILMOITTAUTUMINEN JA ENNAKKOÄÄNESTYS 8-17.3.2021

Osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon joko itse tai asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 8.3.2021 klo 12.00 ja17.3.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

1. Sähköinen ilmoittautuminen [linkki online-palveluun lisätään tähän 8.3.2021 klo 10  mennessä]
Ennakkoäänestäminen edellyttää henkilöomistajilta vahvaa sähköistä tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajat voivat äänestää ennakkoon y-tunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käyttämällä.

Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta 020 770 6882 (Euroclear) klo 9–16 maanantaista perjantaihin.

2. postitse tai sähköpostitse
Täytä ennakkoäänestyslomake ja lähetä se Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Caverion Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 17.3.2021 klo 10:00 mennessä.
Ennakkoäänestyslomake saatavilla tässä viimeistään 8.3.2021.

3. asiamiehen välityksellä
Osakkeenomistaja, joka ei äänestä ennakkoon itse, voi nimetä asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on asianajaja Teresa Kauppila Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai tämän määräämä. Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajille kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Valtakirjamalli ja äänestysohjeet Teresa Kauppilan valtuuttamiseksi saatavilla tässä viimeistään 8.3.2021.

Osakkeenomistaja saa halutessaan nimetä myös muun asiamiehen. Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Valtakirjamalli ja äänestysohjeet oman  asiamiehen valtuuttamiseksi saatavilla tässä viimeistään 8.3.2021.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteeseen agm@caverion.com ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä 17.3.2021 klo 10.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 19.3.2021 klo 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

KYSELYOIKEUS

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 11.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@caverion.com tai postitse osoitteeseen Caverion Oyj / Lakiasiat, PL 71, 01601 Vantaa.
Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset julkaistaan tässä viimeistään 15.3.2021:

ERILLINEN KESKUSTELUTILAISUUS YHTIÖN JOHDON KANSSA

Yhtiö järjestää heti yhtiökokouksen jälkeen verkossa webcast-tilaisuuden yhtiön johdon kanssa käytävää keskustelua varten. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Osakkeenomistajilla on tilaisuudessa mahdollisuus esittää johdolle kysymyksiä liittyen vuoden 2020 vuosikatsaukseen. Tilaisuus pidetään vain suomeksi.
Linkki  ja ohjeet keskustelutilaisuuteen lisätään tähän viimeistään 17.3.2021

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

- Yhtiökokouskutsu julkaistu 11.2.2021
- Määräaika vastaehdotusten vastaanottamiselle 5.3.2021 klo 16
- Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 8.3.2021 klo 12
- Määräaika ennakkokysymysten lähettämiselle 11.3.2021 klo 16
- Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 12.3.2021
- Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin 15.3.2021
- Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 17.3.2021 klo 10
- Valtakirjojen vastaanottaminen päättyy 17.3.2021 klo10 
- Yhtiökokous 24.3.2021 klo10
- Ehdotettu osingonjaon täsmäytyspäivä 26.3.2021
- Ehdotettu osingonjaon maksupäivä 7.4.2021

Tietosuojaseloste 2021

Kokousmateriaali

Kokouskutsu (pdf)
(sisältää esityslistan, ehdotetut hallituksen jäsenet ja päätösehdotukset)
korjattu kutsu julkaistu 11.2.2021 klo 14.30

Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely (pdf) 
Henkilö- ja luottamustehtävätiedot »

Tilinpäätöstiedote 2020 »

julkaistaan 3.3.2021:

Vuosikatsaus 2020, sisältäen tilinpäätöksen 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020» 

Palkitsemisraportti 2020 »