Osakepohjaiset kannustinpalkkiot

Caverionin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi ja tukea yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestymistä. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa johto ja avainhenkilöt yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät määrittelee hallitus ja ne ovat osa Caverion-konsernin johdon ja avainhenkilöiden kokonaispalkitsemista. 

Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelma 2016

  • Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma 2020-2022
  • Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma 2021-2023
  • Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma 2022-2024

Caverionin hallitus hyväksyi joulukuun 2015 kokouksessaan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2016–2018. Ohjelma koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (Performance Share Plan) täydennettynä erityistilanteita varten tarkoitetulla ehdollisella osakepalkkio- ohjelmalla (Restricted Share Plan). Molemmat ohjelmat koostuvat vuosittain alkavista yksittäisistä, kolmen vuoden pituisista osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. 

Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelma 2019

  • Suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2020-2022
  • Suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2021-2023
  • Suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2022-2024

Caverionin hallitus päätti uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille joulukuussa 2018. Uusi järjestelmä on rakenteeltaan suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (Performance Share Plan, PSP) koostuen vuosittain alkavista yksittäisistä, kolmen vuoden pituisista osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelma "Matching Share Plan 2018-2022"

Caverionin hallitus hyväksyi helmikuun 2018 kokouksessaan uuden ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ”Matching Share Plan 2018-2022”. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa heidät yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, saamiseen ja omistamiseen.

Järjestelmään osallistuminen edellyttää, että avainhenkilö hankkii ja omistaa hallituksen päättämän määrän yhtiön osakkeita hallituksen päättämällä tavalla. Järjestelmässä on neljä sitouttamisjaksoa, jotka kaikki alkavat 1.3.2018 ja päättyvät 28.2.2019, 29.2.2020, 28.2.2021 ja 28.2.2022. Järjestelmän palkkiot maksetaan neljässä erässä vuosina 2019, 2020, 2021 ja 2022. Palkkion maksua kuitenkin lykätään, jos osakkeen tuotto ei ole saavuttanut ennalta asetettua vähimmäistuottotasoa kulloisenkin sitouttamisjakson loppuun mennessä. Jos ennalta asettua vähimmäistuottotasoa ei ole saavutettu vuosina 2021–2022 päättyvien palkkioeräkohtaisten lisäjaksojen loppuun mennessä, palkkiota ei makseta kyseiseltä sitouttamisjaksolta.

Hallitus on joulukuussa 2022 päättänyt täydentää järjestelmän ehtoja. Vaikkakin neljännen erän rajoitusjakso päättyi 31. joulukuuta 2022, hallitus säilytti täyden harkintavallan päättää neljännen erän osittaisesta tai täydellisestä maksusta tietyin edellytyksin.

Osakeomistussuositus

Caverion soveltaa konsernin johtoryhmän jäseniin osakeomistussuositusta, jonka mukaan johtoryhmän jäsenten edellytetään pitävän vähintään 50 % yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmista saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus Caverionissa vastaa vähintään hänen kiinteää vuosittaista peruspalkkaansa.