Caverionin hallinnointijärjestelmä

Pidämme hallinnointiin liittyvää tietoa jatkuvasti ajan tasalla näillä sivuilla. Erilliset selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan lähtökohtaisesti kerran vuodessa.

Sitoudumme hyvään hallintotapaan

Caverion Oyj on Suomeen rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka perustettiin YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä 30.6.2013. Jakautumisessa YIT:n kiinteistötekniset palvelut eriytettiin itsenäiseksi konserniksi, jonka emoyhtiöksi tuli Caverion Oyj. Yhtiön osake on noteerattu Helsingin pörssissä (NASDAQ Helsinki) 1.7.2013 alkaen.

Sitoudumme Caverion Oyj:n ja Caverion-konsernin hallinnoinnissa hyvään hallintotapaan noudattamalla lakeja ja säädöksiä sekä suosituksia hyvästä hallintotavasta. Noudatamme yhtiöjärjestystämme sekä Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä. Caverionin toimintaa ohjaavat lisäksi yhtiössä vahvistetut arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet.

Noudatamme Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2015 antamaa ja 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodiin voi tutustua osoitteessa www.cgfinland.fi. Jos Caverion poikkeaa koodin suosituksesta, se selostaa poikkeuksen ja perustelee sen.

Noudatamme päätöksenteossamme ja hallinnossamme myös Helsingin pörssin (NASDAQ Helsinki) ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Keskuskauppakamarin suositusta julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista.

Caverionin johto- ja hallinnointielimet

Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Konsernin strategiasta ja johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Caverionin johtoryhmä avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus päättää konsernin hallinnointijärjestelmistä ja varmistaa, että yhtiössä noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.

Hallinnointi Caverion Oyj