Caverionin hallinnointijärjestelmä

Pidämme hallinnointiin liittyvää tietoa jatkuvasti ajan tasalla näillä sivuilla. Erilliset selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan lähtökohtaisesti kerran vuodessa.

Sitoudumme hyvään hallintotapaan

Caverion noudattaa Suomessa pörssilistattuihin yrityksiin sovellettavien lakien ja määräysten mukaisia hyviä hallinnointikäytäntöjä. Hallinnointikoodin lisäksi keskeisiä säädöksiä ja määräyksiä ovat osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR), Finanssivalvonnan säännöt ja määräykset sekä Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemat pörssiyhtiöitä koskevat säännöt ja ohjeet.

Yhtiökohtaiset hallinnointisäännöt kuvataan Caverionin yhtiöjärjestyksessä.

Caverion laatii konsernitilipäätöksensä ja osavuosikatsauksensa Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), arvopaperimarkkinalain sekä sovellettavien Finanssivalvonnan standardien ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallituksen toimintakertomus ja Caverion Oyj:n tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Caverion noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n syyskuussa 2019 antamaa ja 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia poikkeuksitta. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Caverionin johto- ja hallinnointielimet

Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti Caverion Oyj:n johto- ja hallinnointielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallituksen työtä tukevat sen kaksi valiokuntaa, henkilöstövaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

Hallinnointi Caverion Oyj