28.04.2022 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022

Parantunut tilauskanta näkyi liikevaihdon orgaanisena kasvuna

1.1.–31.3.2022

  • Tilauskanta: 1 951,6 (1 626,7) milj. euroa, kasvua 20,0 (-8,0) prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 20,5 (0,7) prosenttia. Projektien tilauskanta kasvoi 19,2 (-17,4) prosenttia.
  • Liikevaihto: 528,1 (515,3) milj. euroa, kasvua 2,5 prosenttia, 2,6 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli 2,4 prosenttia, Palveluiden 4,4 prosentin orgaanisen kasvun tukemana. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia, 4,4 prosenttia paikallisvaluutoissa. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 1,0 prosenttia, 0,7 prosenttia paikallisvaluutoissa.
  • Oikaistu EBITA: 17,4 (16,4) milj. euroa, eli 3,3 (3,2) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 6,3 prosenttia.
  • EBITA: 15,0 (15,1) milj. euroa, eli 2,8 (2,9) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto: 11,4 (11,0) milj. euroa, eli 2,2 (2,1) prosenttia liikevaihdosta.
  • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 39,1 (40,6) milj. euroa.
  • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 89,6 (137,4) prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,04 (0,05) euroa osakkeelta.
  • Nettovelat/Käyttökate*: 1,0x (-0,5x).

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

*Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti, sisältäen tiettyjä sovittuja oikaisuja. Laskentaperiaatteet huomioivat Q4/2021 lähtien IFRS 16 -standardin vaikutukset, kun taas ennen tätä IFRS 16-standardin vaikutukset eivät olleet sovellettavissa.

Tulosohjeistus vuodelle 2022: Vuonna 2022 Caverion-konsernin liikevaihto (2021: 2 139,5 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2021: 87,7 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2021 verrattuna.

AVAINLUVUT

Milj. e 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 1-12/2021
Tilauskanta 1 951,6 1 626,7 20,0 % 1 863,8
Liikevaihto 528,1 515,3 2,5 % 2 139,5
Orgaaninen kasvu, % 2,4 -5,4 -2,0
Oikaistu käyttökate 30,8 29,4 4,7 % 142,1
Oikaistu käyttökateprosentti, % 5,8 5,7 6,6
Käyttökate 28,5 28,1 1,3 % 113,8
Käyttökateprosentti, % 5,4 5,5 5,3
Oikaistu EBITA 17,4 16,4 6,3 % 87,7
Oikaistu EBITA-prosentti, % 3,3 3,2 4,1
EBITA 15,0 15,1 -0,7 % 59,4
EBITA-prosentti, % 2,8 2,9 2,8
Liikevoitto 11,4 11,0 3,4 % 43,5
Liikevoittoprosentti, % 2,2 2,1 2,0
Katsauskauden tulos 6,4 6,8 -6,4 % 25,1
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, e
0,04 0,05 -7,1 % 0,17
Operatiivinen
rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja 39,1 40,6 -3,7 % 103,8
Kassakonversio
(rullaava 12 kk), %
89,6 137,4 91,2
Käyttöpääoma -158,2 -176,0 10,1 % -144,7
Korollinen nettovelka 125,6 98,0 28,1 % 140,7
Nettovelat/Käyttökate* 1,0 -0,5 1,1
Velkaantumisaste, % 67,7 55,2 69,8
Omavaraisuusaste, % 17,3 17,2 19,0
Henkilöstö kauden
lopussa
14 272 14 892 -4,2 % 14 298

*Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti, sisältäen tiettyjä sovittuja oikaisuja. Laskentaperiaatteet huomioivat Q4/2021 lähtien IFRS 16-standardin vaikutukset, kun taas ennen tätä IFRS 16-standardin vaikutukset eivät olleet sovellettavissa.

Jacob Götzsche, toimitusjohtaja:

“Olen iloinen, että paransimme edelleen liiketoimintamme suoritusta sekä kasvatimme liikevaihtoa ja oikaistua EBITA:amme vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olen tyytyväinen uusien tilausten vahvaan kehitykseen ja positiiviseen orgaaniseen kasvuun haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Jälleenrahoitimme myös nykyisen joukkovelkakirjalainamme uudella 75 miljoonan euron pidemmän maturiteetin joukkovelkakirjalainalla. Kaikki tämä tukee kestävän kannattavan kasvun strategiaamme jatkossa.

Geopoliittisessa ympäristössä viime aikoina tapahtuneiden muutosten odotetaan vaikuttavan myös Caverioniin. Myimme Venäjän tytäryhtiömme vuoden 2021 lopulla, eikä meillä ole toimintaa Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti. Koronapandemia vaikutti edelleen toimintaamme eristykseen joutuneiden ihmisten ja paljon normaalia korkeampien sairaspoissaolojen kautta. Huolimatta toimintaympäristön haasteista ja siitä johtuvasta kustannusten noususta suorituksemme vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä oli hyvä.

Tilauskantamme kasvoi 20,0 prosenttia 1 951,6 (1 626,7) milj. euroon viime vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi Palveluissa 20,5 prosenttia ja Projekteissa 19,2 prosenttia. Odotamme, että tilauskantamme kasvu tukee edelleen liikevaihtomme kasvua vuonna 2022. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 528,1 (515,3) milj. euroa, kasvua 2,5 prosenttia tai 2,6 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia, kun Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 0,7 prosenttia, ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Viime vuosina nähty liiketoimintajakauman muutos jatkui: Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 66,5 (65,4) prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Oikaistu EBITA:mme parani 17,4 (16,4) milj. euroon eli 3,3 (3,2) prosenttiin liikevaihdosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. EBITA oli 15,0 (15,1) milj. euroa eli 2,8 (2,9) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa. Molemmat liiketoimintayksiköt, Palvelut ja Projektit, paransivat hieman kannattavuuttaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2022.

Taloudellinen asemamme on hyvä. Likviditeettiasemamme on edelleen vahva, ja velkaantuneisuutemme on matalalla tasolla. Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 39,1 (40,6) milj. euroa ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 89,6 (137,4) prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 8,8 miljoonan euron maksu siviilioikeudellisissa vaadeasioissa, jotka liittyvät Saksan kilpailuoikeudelliseen asiaan. Tähän liittyvät kulut kirjattiin vuonna 2021 ja raportoitiin vertailtavuuteen vaikuttavana eränä. Korollinen nettovelkamme oli 125,6 (98,0) milj. euroa tai -11,6 (-27,4) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti oli 1,0x (-0,5x).

Kehitämme jatkuvasti kyvykkyyttämme palvella asiakkaitamme ja osana tätä allekirjoitimme sopimuksen tanskalaisen DI-Teknik A/S:n ostosta maaliskuussa 2022 sekä saimme päätökseen yhden pienehkön yritysoston Ruotsissa tammikuussa 2022. DI-Teknik on yksi Tanskan suurimmista teollisuuden automaatioyhtiöistä ja tuo meille täysin uutta kyvykkyyttä tällä alueella. Yritysosto saatiin päätökseen huhtikuussa.

Olemme jatkaneet töitä päivitetyn strategiamme parissa, joka ohjaa meitä vuoteen 2025 saakka. Tavoittelemme jatkossa kestävää, kannattavaa kasvua. Uskomme vahvasti toimintamme tarkoitukseen mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Kerromme lisää tästä työstä pääomamarkkinapäivämme yhteydessä Helsingissä 10.5.2022.”

Ukrainan kriisin vaikutukset Caverionin liiketoimintaan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun 2022 lopulla lisäsi geopoliittisia jännitteitä erityisesti Euroopassa yhdessä yössä. Venäjää, Valko-Venäjää ja näiden maiden tiettyjä yksityishenkilöitä kohtaan asetettiin ennennäkemättömiä pakotteita, ja Venäjä asetti merkittäviä vastapakotteita. Konfliktin paheneminen tai pitkittyminen missään määrin tai naapurimaiden alueelliset levottomuudet voivat vaikuttaa haitallisesti koko Euroopan kasvuennusteisiin ja mahdollisesti johtaa talouden taantumaan. Sodan luoma epävarmuus on heikentänyt kasvunäkymiä useissa Caverionin toimintamaissa.

Caverion luopui Venäjän tytäryhtiöstään vuoden 2021 lopussa, eikä sillä ole toimintaa Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti. Kriisi voi vaikuttaa Caverioniin suoraan lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä, jos konflikti pahenee entisestään tai se ei rauhoitu.  Mikäli muut maat joutuisivat konfliktiin aktiivisesti mukaan, olisi tällä myös todennäköisesti olennainen ja haitallinen vaikutus Caverionin toimintaan kyseisissä maissa.

Ukrainan konfliktin kesto ja sen tulevat vaikutukset toimialaan sekä erityisesti Caverioniin ovat vielä epävarmoja, ja yleistilanne on hyvin epävakaa. Materiaalihintojen nousulla ja toimitusketjun viivästyksillä on ollut jo vaikutusta Caverioniin, mutta ne eivät ole kuitenkaan vaikuttaneet merkittävästi ensimmäisen vuosineljänneksen 2022 suoritukseen. Nämä voivat lisääntyä entisestään Ukrainan sodan jatkuessa pidempään. Epävarmuudesta johtuen on kuitenkin vaikeaa arvioida kriisin mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia Caverioniin.

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät vuodelle 2022 ja toimialaan vaikuttavat megatrendit

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista sekä Palveluissa että Projekteissa vuoden 2022 aikana. Tässä skenaariossa oletetaan, että koronapandemian vaikutukset ovat riittävässä hallinnassa ilman merkittäviä, ennakoimattomia takaiskuja vuonna 2022 ja että konflikti Ukrainassa ei pahene tai pitkity enempää. Konflikti on saanut aikaan geopoliittisia jännitteitä ja lisännyt epävarmuutta taloudellisissa kasvunäkymissä. Myös inflaatio- ja korkopaineet ovat nousussa.

Uudisrakentamisen odotetaan laskevan hieman ja korjausrakentamisen pysyvän vakaana. Epävarmuutta aiheuttavat rakennusmateriaalien saatavuus ja odotukset kustannusten noususta. Kohonneilla materiaalihinnoilla ja pidemmillä toimitusajoilla voi edelleen olla vaikutusta myös Caverionin toimintaan jatkossa. Mahdollisia riskejä voi edelleen ilmetä toimituspuolella, ei pelkästään seurauksena materiaalihintojen inflaatiosta, vaan myös työvoimapulasta, jota koronapandemian aiheuttama sairaspoissaolojen lisääntyminen tai karanteenit voivat kasvattaa entisestään.

Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuonna 2022. Ei voida sulkea pois negatiivista skenaariota, jonka mukaan koronapandemia tai käynnissä oleva geopoliittinen konflikti alkavat vaikuttaa negatiivisesti markkinakysyntään. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä myös kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta kaikkina aikoina.

Vallitseva raha- ja finanssipolitiikka tukee edelleen talouden elpymistä. Kansallisten hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan esimerkiksi lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella lähivuosina. EU:n tukipakettien pääteemoina ovat vihreä kasvu ja digitalisaatio. Caverion olettaa kansallisten ja EU:n ohjelmien lisäävän kysyntää myös Caverionin toiminta-alueilla vuonna 2022. Euroopan keskuspankki (EKP) jatkoi maaliskuussa 2022 omaisuuserien ostojensa asteittaista vähentämistä ja voi päättää ohjelman vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. EKP:n odotetaan jo seuraavan Yhdysvaltain keskuspankkia viiveellä ja aloittavan koronnostot myöhemmin vuoden aikana hallitakseen inflaatiopaineita.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen, automaatio ja teknologian käyttö rakennetussa ympäristössä sekä kaupungistuminen säilyvät vahvoina ja niiden odotetaan luovan edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana. EU pyrkii myös kiihdyttämään vihreää siirtymää vallitsevan geopoliittisen tilanteen vuoksi.

Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Tätä tukee myös yhteiskunnan loppukäyttäjien yleinen toive ympäristöystävällisestä rakennetusta ympäristöstä. Esimerkkejä ajankohtaisista aloitteista ovat esimerkiksi EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) ehdotettu uudistus ja energiatehokkuuden vähimmäisstandardit (MEPS), jotka sen tavoitteena on vahvistaa, sekä 55-valmiuspaketti (“Fit for 55”) ja Renovation Wave -strategia. 55-valmiuspaketti sisältää joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan niin, että ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Euroopan komission Renovation Wave -strategian tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa asuin- sekä liike- ja toimitilarakennusten vuotuinen energian korjausrakentamisaste vuoteen 2030 mennessä. Voimien yhdistämisen kaikilla tasoilla näiden tavoitteiden saavuttamiseksi odotetaan johtavan 35 miljoonan rakennusyksikön kunnostamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Palvelut

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista vuoden 2022 aikana. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on yleisesti ottaen luonteeltaan vakaata ja suhdanteista riippumatonta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Caverionin erityisenä painopisteenä jo useiden vuosien ajan on ollut niin sanotut älykkäät teknologiat sekä digitaalisten ratkaisuiden kehitys. Näiden uskotaan kasvavan peruspalveluita keskimääräistä nopeammin ja ne mahdollistavat datalähtöistä toimintaa sekä toistuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Kestävän kehityksen trendi lisää myös rakennusautomaatioon liittyvien päivitysten kysyntää.

Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa avaa Caverionille myös edelleen mahdollisuuksia teollisuuden käytön ja kunnossapidon, kiinteistöjen ylläpidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa.

Projektit

Uudisrakentamisen odotetaan hidastuvan hieman vuonna 2022 ja toimisto- sekä liiketilarakentamisen hidastuvan eniten. Julkinen rakentaminen säilyy ennallaan ja kasvuodotukset ovat korkeimmat teollisuusrakentamisessa. Teollisuuden investointiaktiivisuuden odotetaan pysyvän vakaana. Projektit-liiketoiminnan jälkisyklisen luonteen vuoksi kestää yleensä jonkin aikaa jopa talousympäristön elvyttyä ennen kuin Projektit-liiketoiminta kääntyy jälleen kasvuun. Tukipakettien odotetaan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään myös Projektit-liiketoiminnassa. Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista myös Projekteissa vuoden 2022 aikana.

EU:n yleistaloudellinen luottamusindikaattori on matalammalla tasolla Ukrainan kriisin seurauksena. Indikaattori on kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella, ja vaikutus teollisuuden ja rakentamisen luottamukseen on kuluttajaluottamusta vähäisempi.

Trendien näkökulmasta katsottuna digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit tukevat kysyntää myös Projekteissa, sillä Caverionin tavoitteena on tarjota pitkäaikaisia ratkaisuja, joissa Projektit ja Palvelut yhdistyvät. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen trendeinä kysyntää tulevina vuosina.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää osavuosikatsauksesta englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 28.4.2022 klo 10.00 Flik Studio Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2C (Sanomatalo), Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 981710310 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on 66423485#. Tilaisuudesta on lisätietoa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022

Osa-/puolivuosikatsaukset vuodelta 2022 julkaistaan 4.8. ja 3.11.2022. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 10.5.2022 klo 12.00 alkaen. Ohjelmasta on lisätietoa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Riitta Palomäki, väliaikainen talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 833 2100, riitta.palomaki@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: