21.02.2022 Pörssitiedote

Caverion Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

Caverion Oyj ("Yhtiö") julkistaa tulokset takaisinostotarjouksessa ("Takaisinostotarjous"), jossa Nordea Bank Oyj ("Tarjouksentekijä") kutsui Yhtiön puolesta sen liikkeeseen laskemien 28.3.2023 erääntyvien 75 000 000 euron 3,250 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000375381) ("Velkakirjat") haltijat myymään Velkakirjansa käteistä vastaan Tarjouksentekijälle. Takaisinostotarjous julkaistiin 14.2.2022 ja se tehtiin 14.2.2022 päivätyn tarjousasiakirjan ("Tarjousmuistio") (Tender Offer Memorandum) ehtojen mukaisesti.

Tässä tiedotteessa käytetyillä termeillä, joita ei ole erikseen määritelty, on sama merkitys kuin vastaavilla termeillä Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjouksen Päättymisajankohta (Expiration Deadline) oli 21.2.2022 klo 14.00. Takaisinostotarjouksen mukaisia, päteviä tarjousilmoituksia vastaanotettiin nimellisarvoltaan yhteensä 71 457 000 euron edestä.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjottujen Velkakirjojen hyväksyminen oli ehdollinen uuden euromääräisen joukkovelkakirjalainan hinnoittelulle ("Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto") (New Issue Condition). Kuten Yhtiö on 17.2.2022 tiedottanut, Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto on toteutunut, ja Tarjouksentekijä hyväksyy Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikkien Velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamat Velkakirjat täysimääräisenä. Velkakirjojen Takaisinostohinta (Purchase Price) on 1 032,86 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000,00 euron suuruista Velkakirjaa kohti. Tarjouksentekijä maksaa lisäksi Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot.

Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on 24.2.2022. Kaikki Tarjouksentekijän hankkimat Velkakirjat tullaan mitätöimään. Velkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Tarjouksentekijältä, Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta ja Tarjouksentekijän asiamieheltä Nordea Bank Oyj:ltä, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh: +45 6161 2996 ja Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lta, sähköposti: SEBLiabilityManagement@seb.se / puh. +358 50 5726212.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja liitännäistä materiaalia koskien Takaisinostotarjousta, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia tai ‑dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia materiaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Velkakirjojen takaisinostotarjous ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen tai arvopaperien liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tällä tiedotteella ei kutsuta myymään lainaosuuksia ja tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä, Tarjouksentekijällä, Takaisinostotarjouksen järjestäjillä tai Tarjouksentekijän asiamiehellä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Kattava kuvaus näistä rajoituksista löytyy Tarjousmuistiosta.

Mitään tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen tai tässä tiedotteessa viitattuihin arvopapereihin liittyvien materiaalien sisältämät tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu "relevantti henkilö"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: