14.02.2022 Pörssitiedote

Caverion Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2023 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

Caverion Oyj (”Caverion”) suunnittelee uuden euromääräisen kiinteäkorkoisen ja vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua (”Uusi joukkovelkakirjalaina”). Liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa. Nordea Bank Oyj (”Tarjouksentekijä”) tiedottaa samanaikaisesti kutsuvansa Caverionin liikkeeseen laskemien 28.3.2023 erääntyvien 75 000 000 euron 3,250 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000375381) (”Velkakirjat”) haltijat (”Haltijat”) myymään Velkakirjansa käteistä vastaan 14.2.2022 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”) (Tender Offer Memorandum).

Takaisinostotarjouksen mukaisesti Tarjouksentekijä esittää hyväksyvänsä ostettavaksi kaikki Velkakirjat, mutta pidättää oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä takaisinostettavia Velkakirjoja ostettavaksi.

Velkakirjojen takaisinostohinta on 1 032,86 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000,00 euron suuruista Velkakirjaa kohti (esitetään ainoastaan tiedoksi: tuotto on 0,00 prosenttia laskettuna ensimmäiseen mahdolliseen lunastuspäivään nimellisarvosta (mikä on 28.2.2023) perustuen takaisinostohintaan ja 24.2.2022 olevaan selvityspäivään, ja jos selvityspäivä on eri kuin 24.2.2022, myös tuotto on eri). Lisäksi kaikille pätevästi tarjotuille, toimitetuille ja ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksattomat korot.

Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun hinnoittelu (”Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto”) (New Issue Condition).

Tarjousaika alkaa 14.2.2022 ja päättyy 21.2.2022 klo 14:00. Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan niin pian kuin käytännössä mahdollista tarjousajan päättymisen jälkeen. Edellyttäen, että Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto toteutuu, takaisinoston selvityspäivän odotetaan olevan 24.2.2022, mutta se on viimeistään 10.3.2022.

Uuden joukkovelkakirjalainan allokaatiosta päätettäessä Yhtiö antaa etusijan niille Haltijoille, jotka ennen kyseistä allokaatiota ovat pätevästi tarjonneet ostettavaksi tai osoittaneet sitovan tarkoituksensa Tarjouksentekijälle tai jollekin Takaisinostotarjouksen järjestäjistä tarjota ostettavaksi Velkakirjansa Takaisinostotarjouksessa. Siten Haltijalla, joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjota olemassa olevia Velkakirjojaan ostettavaksi ja merkitä Uuden joukkovelkakirjalainan osuuksia, on mahdollisuus Yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan saada etusija Uuden joukkovelkakirjalainan allokoinnissa, riippuen kuitenkin Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehdon toteutumisesta, Uutta joukkovelkakirjalainaa koskevista myyntirajoituksista ja edellyttäen, että kyseinen Haltija on tehnyt erillisen hakemuksen Uuden joukkovelkakirjalainan ostamiseksi Takaisinostotarjouksen järjestäjälle kyseisen Takaisinostotarjouksen järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiö ei ole kuitenkaan velvollinen allokoimaan Uutta joukkovelkakirjalainaa Haltijalle, joka on pätevästi tarjonnut ostettavaksi tai osoittanut sitovan tarkoituksensa tarjota ostettavaksi Velkakirjansa Takaisinostotarjouksessa. Tällaisen allokaation osalta huomioidaan myös Uuden joukkovelkakirjalainan lainaosuuden nimellisarvo (joka olisi 100 000 euroa) ja vähimmäismerkintähinta (joka olisi 100 000 euroa).

Nordea Bank Oyj toimii Tarjouksentekijänä, Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja Tarjouksentekijän asiamiehenä ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina.

Nordea Bank Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun järjestäjinä.

DKCO Asianajotoimisto Oy toimii oikeudellisena neuvonantajana Caverionille, Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjille sekä Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankeille, Tarjouksentekijälle ja Tarjouksentekijän asiamiehelle.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Tarjouksentekijältä, Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta ja Tarjouksentekijän asiamieheltä Nordea Bank Oyj:ltä, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh: +45 6161 2996 ja Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lta, sähköposti: SEBLiabilityManagement@seb.se / puh. +358 50 5726212.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUDEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa, tarjousmuistiossa tai muissa tarjousmateriaaleissa liittyen Takaisinostotarjoukseen tai Uuden joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Velkakirjoja tai Uuden joukkovelkakirjalainan velkakirjoja, eikä Velkakirjoja tarjouduta ostamaan eikä Uuden joukkovelkakirjalainan velkakirjoja myydä maissa, joissa Velkakirjojen tai Uuden joukkovelkakirjalainan velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”). Uutta joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Uutta joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tätä tiedotetta, tarjousmuistiota tai muita tarjousmateriaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen sekä Uuden joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyviä tietoja ja materiaaleja saa jakaa ja ne on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (iii) korkean nettoarvon yhtiöille ja muille henkilöille, joille nämä voidaan laillisesti tiedottaa, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) (a) – (d) kohdan soveltamisalaan (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu yllä kohdissa (i), (ii) ja (iii) yhdessä ”relevantit henkilöt”). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta tehdään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: