18.12.2015 Pörssitiedote

Caverionin uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelma

Caverionin uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelma

Caverionin hallitus on hyväksynyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman konsernin johdolle. Uusi ohjelma koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (Performance Share Plan) täydennettynä erityistilanteita varten tarkoitetulla ehdollisella osakepalkkio-ohjelmalla (Restricted Share Plan). Molemmat ohjelmat koostuvat vuosittain alkavista yksittäisistä, kolmen vuoden pituisista osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäiset ohjelmat alkavat vuoden 2016 alussa ja niihin perustuvat mahdolliset osakepalkkiot suoritetaan keväällä 2019. Jos kaikki suoriteperusteiselle osakepalkkio-ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan, ensimmäisten, vuodet 20162018 käsittävien ohjelmien nojalla voidaan suorittaa osakepalkkiona yhteensä enintään noin 728 000 Caverionin osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Osakepohjainen kannustinohjelma on osa Caverion-konsernin johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Sen keskeisenä tavoitteena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön omistaja-arvon edistämiseksi ja tukea yhtiötä sen tavoitteessa tulla yhdeksi Euroopan johtavista kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavista yrityksistä. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa avainjohto yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkio-ohjelma.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 20162018

Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman 20162018 piiriin voi kuulua enintään noin 100 johtoon kuuluvaa ja muuta avainhenkilöä. Kolmivuotinen ohjelma koostuu yksivuotisesta taloudelliseen kehitykseen perustuvasta toiminnallisesta suoritusjaksosta, jota seuraa kahden vuoden pituinen osakekurssin kehitykseen perustuva suoritusjakso. Mahdollisesti suoritettava osakepalkkio perustuu vuodelle 2016 asetettuihin konsernin liikevaihdon kasvua ja osakekohtaista tulosta koskeviin tavoitteisiin. Jos kaikki suoritustavoitteet saavutetaan, ensimmäisen, vuodet 2016–2018 käsittävän ohjelman nojalla voidaan suorittaa palkkiona enintään noin 662 000 Caverionin osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Lopulliset osallistujavalinnat ja osallistujakohtaiset enimmäisosakemäärät päätetään alkuvuodesta 2016.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma sisältää enimmäisrajan yksittäisen osallistujan osakepalkkion arvolle. Jos osakepalkkion arvo sen suorittamishetkellä ylittäisi hallituksen asettaman enimmäisrajan, sen yli menevää osaa palkkiosta ei suoriteta. Ohjelman osallistujalla on mahdollisuus saada osakepalkkio ainoastaan, jos hänen työsuhteensa jatkuu palkkion suorittamisajankohtaan saakka. 

Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma 20162018

Ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa 20162018 osakkeita jaetaan erikseen valituille yksittäisille avainhenkilöille erityistilanteissa. Täydentävässä ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa kukin yksittäinen ohjelma koostuu kolmivuotisesta suoritusjaksosta, jonka jälkeen jaetut osakepalkkiot suoritetaan ohjelman osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Caverioniin jatkuu osakepalkkion suorittamisajankohtaan saakka. Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä  2016–2018 voidaan jakaa ja suorittaa enintään noin 66 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita tietoja

Caverion soveltaa konsernin johtoryhmän jäseniin osakeomistussuositusta, jonka mukaan johtoryhmän jäsenten tulisi pitää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia osakepalkkiojärjestelmien nojalla saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus Caverionissa vastaa vähintään hänen vuotuisen kiinteän perusbruttopalkkansa määrää.

Hallitus arvioi, että uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelyllä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään. Hallituksella on kaikissa olosuhteissa oikeus sopeuttaa ja muuttaa yllä mainittujen ohjelmien ehtoja siten kuin ohjelmien ehdoissa on määrätty.

Lisätietoja:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

Merja Eskola, henkilöstöjohtaja, 040 744 0990, merja.eskola@caverion.fi.

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme ja ratkaisujamme käytetään liike- ja asuinrakennuksissa, teollisuuden ja julkisen sektorin kiinteistöissä sekä prosesseissa varmistaen liiketoiminnan jatkuvuuden, turvallisuuden, terveelliset ja miellyttävät olosuhteet, optimoidun suorituskyvyn sekä kustannusten hallinnan. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: