16.03.2015 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 16.3.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja päättämään osakeanneista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 30.3.2015.

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.3.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 2.4.2015. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Lehtoranta, varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew sekä hallituksen jäseniksi Markus Ehrnrooth, Anna Hyvönen, Eva Lindqvist ja Ari Puheloinen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti:

  • puheenjohtajalle 6 600 euroa/kk (79 200 euroa/vuosi)
  • varapuheenjohtajalle 5 000 euroa/kk (60 000 euroa/vuosi)
  • jäsenille 3 900 euroa/kk (46 800 euroa/vuosi).

Lisäksi jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta maksetaan kokouspalkkiona 550 euroa.
Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaiden matkakustannusten korvaamista koskevien periaatteiden mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverionin hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään Caverionin omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla enintään 25 000 000 Caverionin osaketta yhdessä tai useammassa osakeannissa. Osakeannit voivat olla suunnattuja eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavia ja ne voivat olla maksullisia tai maksuttomia. Anti voidaan kohdistaa myös yhtiölle itselleen osakeyhtiölain rajoitusten mukaisesti.

Antivaltuutus sisältää valtuutuksen myös omien osakkeiden luovuttamisesta. Tämän valtuutuksen kohteena on enintään 12 000 000 osaketta. Hallitus oikeutettiin päättämään luovuttamisen tarkoituksesta ja ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.

Lisätietoja antaa:

Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, Caverion Oyj, puh. 0400 422 403, jonne.heino@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: