17.03.2014 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17.3.2014 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja päättämään osakeanneista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 31.3.2014.

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,22 euroa osakkeelta eli yhteensä 27,6 milj. euroa. Loppuosa voittovaroista päätettiin jättää jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2014 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 2.4.2014.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Ari Lehtoranta sekä hallituksen jäseniksi Anna Hyvönen, Eva Lindqvist ja Michael Rosenlew. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti:

  • puheenjohtajalle 6 600 euroa/kk (79 200 euroa/vuosi)
  • varapuheenjohtajalle 5 000 euroa/kk (60 000 euroa/vuosi)
  • jäsenille 3 900 euroa/kk (46 800 euroa/vuosi).

Lisäksi jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta maksetaan kokouspalkkiona 550 euroa.
Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan. Tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverionin hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään Caverionin omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 12 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 31.3.2015 saakka.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla enintään 25 000 000 Caverionin osaketta yhdessä tai useammassa osakeannissa. Osakeannit voivat olla suunnattuja eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavia ja ne voivat olla maksullisia tai maksuttomia. Anti voidaan kohdistaa myös yhtiölle itselleen osakeyhtiölain rajoitusten mukaisesti.

Antivaltuutus sisältää valtuutuksen anneissa saatujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Tämän valtuutuksen kohteena on enintään 12 500 000 osaketta. Hallitus oikeutettiin päättämään luovuttamisen tarkoituksesta ja ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2015 saakka.

Lisätietoja antaa:

Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, Caverion Oyj, puh. 0400 422 403, jonne.heino@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: