24.04.2014 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2014: Positiivista kehitystä tilauskannassa ja käyttökatteessa

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2014: Positiivista kehitystä tilauskannassa ja käyttökatteessa

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2014

Positiivista kehitystä tilauskannassa ja käyttökatteessa

 • Liikevaihto: 591,3 (607,9) milj. euroa, laskua 3 prosenttia
  • Liikevaihto kasvoi 1 prosentin edellisvuoden vastaavan ajankohdan valuuttakursseilla laskettuna.
 • Käyttökate: Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 13,1 (12,2) milj. euroa eli 2,2 (2,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Käyttökate kertaluonteiset erät mukaan lukien oli 9,6 (9,4) milj. euroa eli 1,6 (1,5) prosenttia liikevaihdosta.
  • Ruotsissa kannattavuus parani suunnitellusti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
  • Norjan projektit heikensivät kannattavuutta ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kannattavuuden odotetaan paranevan vuoden 2014 aikana.
  • Kertaluonteisena kuluna kirjattiin 3,5 milj. euroa lopullisena ratkaisuna liittyen Tanskan liiketoimintojen vanhaan vientihankkeeseen yrityskumppanin konkurssin seurauksena.
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen: -16,9 milj. (-2,2) euroa.
  • Kassavirtaa heikensivät 5,8 milj. euron tietotekniikkaan liittyvät lisenssien ennakkomaksut ja investoinnit sekä 3,5 milj. euron kertaluonteinen kulu lopullisena ratkaisuna yllä esitetyn mukaisesti.
 • Käyttöpääoma: 64,5 (87,2) milj. euroa maaliskuun lopussa.
 • Tilauskanta: 1 335,3 (1 315,2) milj. euroa maaliskuun lopussa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan jakson lukuja, ellei toisin ole mainittu. Vuoden 2013 vertailuluvut ovat carve-out-lukuja osittaisjakautumisen voimaantulopäivää (30.6.2013) edeltäviltä kausilta.

TUNNUSLUVUT

Milj. e 1–3/14 1–3/13 Muutos 1–12/13
Liikevaihto 591,3 607,9 -3 % 2 543,6
Käyttökate 9,6 9,4 2 % 70,9
Käyttökateprosentti, % 1,6 1,5   2,8
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 13,1 12,2 7 % 81,7
Käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä, % 2,2 2,0   3,2
Liikevoitto 3,9 4,3 -8 % 49,4
Liikevoittoprosentti, % 0,7 0,7   1,9
Tilikauden voitto 1,9 2,8 -34 % 35,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,01 0,02 -34 % 0,28
         
Käyttöpääoma 64,5 87,2 -26 % 46,0
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -16,9 -2,2   74,2
         
Korollinen nettovelka kauden lopussa 104,1     86,5
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 46,6     34,6
         
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 375 18 381 -5 % 18 071

Uusi toimitusjohtaja Fredrik Strand: Siirrymme strategiamme seuraavaan vaiheeseen

”Caverionilla on ainutlaatuisia mahdollisuuksia olla edelläkävijä kiinteistötekniikan ja teollisuuden palvelujen markkinoilla tulevaisuudessa. Meillä on edistyksellistä teollisuuden tuntemusta ja osaavia ihmisiä, ja voimme hyödyntää digitaalisen maailman ja sen jatkuvien yhteyksien antamat mahdollisuudet.

Uuden yhtiön toiminta on käynnistynyt onnistuneesti ja olemme nyt siirtymässä strategiamme seuraavaan vaiheeseen: korjausvaiheesta rakennusvaiheeseen sekä luomisen ja tavoitteiden saavuttamisen vaiheisiin, joiden aikana keskitymme rakentamaan voittajajoukkuetta ja kehittämään palvelujamme. Visiomme on olla Euroopan johtavia kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Visiomme toteuttamiseksi tarvitsemme vahvan yrityskuvan, innovatiivisia ja edistyksellisiä ratkaisuja, erinomaista johtamista sekä tehokasta toimintaa. Jos nämä neljä tavoitetta toteutetaan kunnolla, ne mahdollistavat kasvun ja kannattavuuden. Yhdessä nämä muodostavat kuusi strategista painopistettämme. Olemme myös ottaneet käyttöön uuden tavan tarkastella palvelutarjontaamme asiakkaillemme. Sitä voidaan parhaiten kuvailla palvelualueiden, järjestelmien ja tuotteiden sekä asiakassegmenttien matriisina.

Uskon vilpittömästi, että hyvät työntekijät ovat ratkaisevassa asemassa. Hyvien työntekijöiden menestyksen tueksi tarvitaan erinomaista johtamista. Näin erotumme yhtiönä muiden joukosta.

Toivotan kaikki osakkeenomistajamme tervetulleiksi yhteiselle matkallemme.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Caverionin palvelujen markkinanäkymät

Lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen sekä automaatio luovat kysyntää Caverionin palveluille tulevina vuosina. Edellytykset kasvaa huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnassa ovat edelleen suotuisat kaikissa Caverionin divisioonissa vuonna 2014. Teknologian lisääntyessä rakennuksissa uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Taloteknisten uusinvestointien odotetaan kasvavan hieman, ja tarjouspyynnöissä on nähtävissä positiivisia merkkejä. Lisääntyneitä julkisia investointeja sekä kunnostus- ja peruskorjaustarpeita pidetään merkittävimpinä kasvuun vaikuttavina tekijöinä. Tiukentuva ympäristölainsäädäntö luo edellytyksiä energiatehokkuuspalveluiden kysynnän kasvulle. Ympäristösertifikaattien ja energiatehokkuuden merkitys lisääntyy ja niiden avulla kiinteistöjen omistajat voivat nostaa kiinteistöjensä arvoa. Yhä useammat kiinteistöt varustetaan etävalvontayhteyksillä, jolloin niitä voidaan tarkkailla keskitetysti valvomoista.

Tulosohjeistus vuodelle 2014

Caverion pitää ennallaan 28.1.2014 julkistamansa tulosohjeistuksen. Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein säilyy viime vuoden tasolla ja käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä kasvaa selvästi 90–110 milj. euroon.

Vuonna 2014 käyttökatteen kasvu toteutetaan toiminnallista tehokkuutta parantamalla, huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa kasvattamalla sekä Saksan projektiliiketoimintaa lisäämällä. Yleisen makrotaloudellisen ympäristön mahdolliset muutokset vaikuttavat Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Yksi toiminnallinen segmentti

Caverion Oyj:n hallitus päätti 27.1.2014, että yhtiön ulkoista raportointirakennetta muutetaan 1.1.2014 alkaen vastaamaan paremmin yhtiön uutta johtamisrakennetta ja liiketoiminta-alueita. Maantieteellisiin alueisiin perustuvat segmentit (Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut) korvataan yhdellä toiminnallisella segmentillä, joka sisältää myös konsernipalvelut ja muut erät. Huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa sekä projektiliiketoimintaa on Caverionin perustamisesta lähtien kehitetty vahvasti yli maarajojen. Tämä on ensimmäinen osavuosikatsaus, jossa käytetään uutta raportointirakennetta. Raportointirakenteen muutos ei vaikuta konsernin strategisiin tavoitteisiin.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 24.4.2014 klo 10 ravintola Bankissa (Unioninkatu 20, Helsinki). Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 9 817 10 467 (ID-numeroa tai PIN-koodia ei tarvita) viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Muita sijoittajatapahtumia vuonna 2014

Caverion järjestää analyytikoille ja tiedotusvälineille tarkoitetun tilaisuuden Helsingissä 10.6.2014 klo 14 Suomen aikaa. Ohjelmasta lähetetään lisätietoa Caverionia seuraaville analyytikoille ja tiedotusvälineiden edustajille.

Lisäksi Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Tukholmassa 10.9.2014 klo 9 Ruotsin aikaa. Tapahtumasta julkaistaan pörssitiedote lähempänä sen ajankohtaa.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2014

Osavuosikatsaukset julkaistaan 22.7.2014 klo 9 ja 31.10.2014 klo 9 Suomen aikaa.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavana Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App ‑sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

Caverion Oyj

Fredrik Strand

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: