Ympäristövaikutukset

Kannamme vastuuta myös omasta toiminnastamme syntyvistä ympäristövaikutuksista. Toimintamme omat päästöt muodostuvat pääasiassa huoltoautojemme polttoaineen kulutuksesta.

Caverionin energiankulutus ja CO2-päästöt vuosina 2016-2013

Suorien energialähteiden kulutus, GWH

2016

2015

2014

2013

Bensiini

14,7

6,5

6,8

7,7

Diesel

81,0

113,1

115,8

121,3

Kevyt polttoöljy

2,4

2,7

0,7

0,2

Maakaasu

0,9

1,2

4,2

2,3

Nestekaasu

3,0

2,1

2,2

N/A

Yhteensä

102,0

125,5

129,5

131,5

 

 

Epäsuorien energialähteiden kulutus, GWH

 

Sähkö

22,0

31,9

46,9

37,8

Kaukolämpö

15,9

15,4

15,4

23,1

Yhteensä

37,9

47,3

62,3

60,9

 

 

Suorien energialähteiden päästöt, tonnia

 

CO₂-päästöt, bensiini

5304,8

1653,7

1 720,6

1 959,6

CO₂-päästöt, diesel

21605,2

30 063,0

31 090,8

32 571,1

CO₂-päästöt, kevyt polttoöljy

647,1

732,5

172,3

56,1

CO₂-päästöt, maakaasu

165,9

220,5

794,3

446,9

CO₂-päästöt, muut suorat energialähteet

4777,8

3 419,4

3 575,3

1 896,1

 

 

Epäsuorien energialähteiden päästöt, tonnia

 

CO₂-päästöt, sähkö

9542,8

11 926,0

18 122,8

13 269,4

CO₂-päästöt, kaukolämpö

2405,4

2 247,3

2 295,7

4 014,4

Suorat ja epäsuorat CO₂-päästöt yhteensä, tonnia*

44448,9

50 262,4

57 771,8

54 213,6

 

 

Intensiteettiluvut

 

Suorat ja epäsuorat CO₂-päästöt/liikevaihto*

18,8

20,6

24,0

21,3

Energiaintensiteetti**

0,058

0,070

0.079

0.076

 Energiakulutuksen ja päästölaskennan luvut kattavat koko konsernin liiketoiminnan. Laskelmat perustuvat pääosin todellisiin kulutustietoihin, mutta joissain maissa on jouduttu tekemään myös arvioita kokonaiskulutuksesta tilanteissa, joissa vain osasta kulutuksesta on saatu tarkat tiedot. Vuodelta 2016 esitetyt luvut perustuvat Tanska-Norja divisioonan osalta arvioihin, jotka on tehty vuoden 2015 pohjalta. 

Vuoden 2015 laskelmia on korjattu uusien päästökertoimien vuoksi, ja ne saattavat siten erota vuoden 2015 vuosikertomuksessa ilmoitetuista tiedoista.

*) Epäsuorien kasvihuonekaasujen päästöjen (scope 2) laskennassa on käytetty markkinalähtöistä arvoa
**) Suorien ja epäsuorien energialähteiden kulutus, GWh/ liikevaihto

Huom: Scope 2 sijaintiperusteinen arvo oli 3,953.5 CO₂-päästötonnia vuonna 2015 ja 5,741.8 CO₂-päästötonnia vuonna 2016.
  

Ympäristöriskit

Caverionin liiketoiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Liiketoiminnassamme, joka koostuu teknisten järjestelmien projektitoimituksista sekä niiden huollosta ja kunnossapidosta, kuluu vähäisiä määriä uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa. Toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat ovat lähinnä paikallisesti aiheutuvaa melua, pölyä tai huuruja. Lisäksi toiminnassamme syntyy jätteitä, joiden kierrättämisestä ja asianmukaisesta hävittämisestä huolehdimme.

Ympäristövahinkojen riski on vähäinen. Mahdolliset työssä tapahtuvat virheet aiheuttavat harvemmin vakavan vahingon riskiä ja lähinnä heikentävät prosessin tai laitteiden tehoa.

Pyrimme edistämään taloudellista ajoa

Hyödynnämme niin tarvikekuljetuksissa kuin henkilöstön liikkuessa logistisia ratkaisuja, jotka auttavat pienentämään kasvihuonepäästöjä. Ympäristö huomioidaan myös työsuhdeautojen valinnassa.

Huomiota kiinnitetään muun muassa ajoreittien parempaan suunnitteluun ja taloudelliseen ajotapaan, sillä auton hiilidioksidipäästöt ovat suorassa suhteessa auton polttoaineen kulutukseen. Taloudellisella ajolla on mahdollista vähentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjä noin 5–15 %.

Osassa toimintamaistamme huoltoautoissa on GPS-laitteet, joiden tavoitteena on osaltaan myös suunnata huomiota ajettuihin kilometreihin ja siten vähentää niiden määrää. Mahdollisuus hyödyntää GPS-laitteita vaihtelee maittain, muun muassa paikallisen lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaan.

Olemme lisänneet mobiililaitteiden käyttöä kenttätyössä, mikä osaltaan myös vähentää turhia ajoja. Osa huoltohenkilöstöstämme saa muun muassa työpyynnöt suoraan mobiililaitteisiinsa ja voi raportoida työtuntinsa suoraan kentältä ilman tarvetta ajaa toimistolle.

Käytämme huoltoautoissamme ja muissa yhtiön autoissa polttoaineena pääosin dieseliä. Lisäksi käytämme maakaasua ja etanolia niissä maissa, jossa sitä on saatavilla, muun muassa Ruotsissa. Seuraamme teknologian kehitystä, ja olemme avoimia harkitsemaan hybridi- ja sähköautojen käyttöä kunhan teknologia on tähän valmis.