Vastuullisuuden johtaminen

Tavoitteenamme on, että vastuullinen tapa toimia näkyy kaikessa mitä teemme. Yritysvastuutyötä johdetaan osana konsernin normaalia johtamista kaikilla organisaatiotasoilla.

Vastuullista tapaa toimia ohjaavat ja määrittävät:

Toteutamme hyvää hallintotapaa ja noudatamme kokonaisuudessaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Yritysvastuun johtamisesta vastaa konsernissa liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtoryhmän jäsen. Hänen lisäkseen vastuullisuusasioiden kehittämiseen ja koordinointiin osallistuvat markkinoinnista ja viestinnästä, lakiasioista ja henkilöstöasioista vastaavat johtajat. Konsernin johtoryhmä käsittelee ne asiat, jotka vaativat toimenpiteitä liiketoiminnoilta ja divisioonilta. Päätösten paikallisesta toimeenpanosta vastaavat divisioonien toimitusjohtajat.

Caverionin konsernijohtaja on vastuussa hallituksen hyväksymien eettisten liiketoimintaperiaatteiden toimeenpanosta. Eettisten asioiden tiimin (Group Compliance and Ethics Team) tarkoituksena on avustaa konsernijohtajaa ja hallituksen tarkastusvaliokuntaa sen varmistamisessa, että yhtiössä toimitaan lakien ja säädösten sekä eettisten toimintatapojen mukaisesti.

Tiimissä on edustettuna henkilöt, jotka hallitsevat seuraavia positioita:

  • Konsernijohtaja
  • Konsernin talousjohtaja
  • Kaksi divisioonajohtajaa
  • Konsernin sisäisen tarkastuksen johtaja
  • Konsernin henkilöstöjohtaja
  • Konsernin markkinointi- ja viestintäjohtaja
  • Konsernin hankintajohtaja

Konsernin lakiasiainjohtaja järjestää kokouksen ja toimii kokouksen sihteerinä.

Tiimi kokoontuu tarvittaessa. Vuonna 2017 kokoontumisia oli kolme.