GRI G4 indeksi 2017

 

Indi-kaattori

Teema

Raportoitu

Huomiot

Vuosikertomus 2017 / caverion.fi

Strategia ja analyysi

 

G4-1

Toimitusjohtajan katsaus

kyllä

Toimitusjohtajalta

G4-2

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

kyllä

Toimintaympäristö

Organisaation taustakuvaus

 

G4-3

Raportoivan organisaation nimi

kyllä

Caverion lyhyesti

G4-4

Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut

kyllä

Caverion lyhyesti

G4-5

Organisaation pääkonttorin sijainti

kyllä

Caverion lyhyesti

G4-6

Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta

kyllä

Caverion lyhyesti

G4-7

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

kyllä

Sijoittajille

G4-8

Markkina-alueet

kyllä

Toimintaympäristö

G4-9

Raportoivan organisaation koko

kyllä

Caverion lyhyesti


G4-10

Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

kyllä

Kestävä kehitys / Henkilöstömme / Henkilöstö lukuina

G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

kyllä

 

Kestävä kehitys / Henkilöstömme / Henkilöstö lukuina

G4-12

Organisaation toimitusketju

osittain

 

Kestävä kehitys  /
Taloudellinen vastuu / Hankinta

G4-13

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa , omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla

kyllä

Tilinpäätös 2017

G4-14

Varovaisuuden periaatteen soveltaminen

ei

 

 

G4-15

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

kyllä

Toimintaympäristö

G4-16

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

kyllä

Johto ja hallinnointi

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

 

G4-17

Konsernin laskentaraja

kyllä

Tilinpäätös 2017

G4-18

Raportin sisällönmäärittely

kyllä

Olennaisuusanalyysi

G4-19

Olennaiset näkökohdat

Olennaisuusanalyysi

G4-20

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä

kyllä

Olennaisuusanalyysi

G4-21

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella

kyllä

Olennaisuusanalyysi

G4-22

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

kyllä

Maakaasun kertoimet päivitetty. 2015 ja 2016 luvut eroavat tästä syystä aiemmin raportoiduista.

G4-23

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

kyllä

Ei merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen
verrattuna.

Sidosryhmävuorovaikutus

 

G4-24

Luettelo organisaation sidosryhmistä

kyllä

Olennaisuusanalyysi

G4-25

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

kyllä

Olennaisuusanalyysi

G4-26

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

kyllä

Olennaisuusanalyysi

G4-27

Sidosryhmien esille eistamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

kyllä

Olennaisuusanalyysi

Raportin kuvaus

 

G4-28

Raportointijakso

kyllä

1.1.2017-31.12.2017 Tilinpäätös 2017

G4-29

Edellisen raportin päiväys

kyllä

17.2.2017

G4-30

Raportin julkaisutiheys

kyllä

Kerran vuodessa

G4-31

Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja

ei

communications(a)caverion.com

G4-32

GRI-sisältövertailu

kyllä

G4-33

Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

kyllä

Ei ulkoista varmennusta

Hallintorakenne ja kokoonpano

G4-34

Hallintorakenne ja valiokunnat

kyllä

Johto ja hallinnointi

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä

 

G4-42

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä

osittain Johto ja hallinnointi
G4-51  Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen kyllä    Palkka- ja palkkioselvitys

Liiketoiminnan eettisyys

G4-56

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

kyllä Eettiset liiketoimintaperiaatteet             

Johtamistavan kuvaus

 

G4-DMA

Yleinen johtamistavan kuvaus

osittain

Kuvaus johtamiskäytännöistä
TALOUDELLINEN VASTUU

Kestävä kehitys  / Taloudellinen vastuu

Taloudelliset tulokset

G4-EC1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

osittain

Kestävä kehitys / Taloudellinen vastuu

G4-EC2

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan

osittain

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista 2017

YMPÄRISTÖVASTUU

 

Energia

G4-EN3

Organisaation oma energian kulutus

kyllä

Ympäristövaikutukset

G4-EN5

Energiaintensiteetti

kyllä

Ympäristövaikutukset

G4-EN6

Energian kulutuksen vähentäminen

kyllä

Ympäristövaikutukset

Päästöt

G4-EN15

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)

kyllä

Laskennassa on huomioitu suorat ja epäsuorat (scope 1 ja scope 2) CO2-päästölähteet.

Ympäristövaikutukset


G4-EN16

Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2)

kyllä

Laskennassa on huomioitu suorat ja epäsuorat (scope 1 ja scope 2) CO2-päästölähteet.

Ympäristövaikutukset


G4-EN18

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

kyllä

Ympäristövaikutukset


G4-EN19

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

kyllä

Ympäristövaikutukset


Määräystenmukaisuus

G4-EN29

Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

kyllä

Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikauden aikana.

Kuljetukset

G4-EN30

Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset

kyllä

Ympäristövaikutukset


SOSIAALINEN VASTUU

Työllistäminen

G4-LA1

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

osittain

Kestävä kehitys / Henkilöstömme / Henkilöstö lukuina

Työterveys ja -turvallisuus

G4-LA6

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteluna alueittain ja sukupuolen mukaan

osittain

Kestävä kehitys / Henkilöstömme / Henkilöstö lukuina 

Koulutus

G4-LA9

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin

osittain

Kestävä kehitys / Henkilöstömme / Henkilöstö lukuina

G4-LA10

Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa

osittain

Kestävä kehitys / Henkilöstömme / Kannustaminen ammatilliseen kasvuun

G4-LA11

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä

osittain Kestävä kehitys / Henkilöstömme / Kannustaminen ammatilliseen kasvuun
  IHMISOIKEUDET      

G4-HR3

Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

ei

Ei, mutta tavoitteenamme on raportoida tämä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä meillä on jo esimerkiksi whistleblowing-järjestelmä.

Lapsityövoima

G4-HR5

Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu merkittävä lapsityövoiman käytön riski, ja lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet

osittain

Ei tunnistettu merkittäviä lapsityövoiman käytön riskejä omissa toiminnoissa.

Pakko- ja rangaistustyövoima

G4-HR6

Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu merkittävä pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riski, ja pakko- ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet

osittain

Ei tunnistettu merkittäviä lapsityövoiman käytön riskejä omissa toiminnoissa.

YHTEISKUNTA

G4-SO4

Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus

osittain

Koulutus meneillään. Eettiset liiketoimintaperiaatteet päivitetty.

Kestävä kehitys / Henkilöstömme / Parasta työpaikkaa kehittämässä

G4-SO5

Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

kyllä

Kaksi tapausta havaittu ja julkistettu.
Tilinpäätös / Hallituksen toimitakertomus

Kilpailun rajoitukset

G4-SO7

Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset

kyllä


Yksi tapaus havaittu ja julkistettu.
Tilinpäätös / Hallituksen toimitakertomus

Määräystenmukaisuus

G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain.  kyllä Caverion ei maksa poliittista tukea.   

G4-SO8

Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

kyllä

Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikauden aikana.

TUOTEVASTUU  

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

G4-PR2

Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan

kyllä

Ei havaittuja tapauksia raportointikauden aikana.

Määräystenmukaisuus

G4-PR9

Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo

kyllä

Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikauden aikana.