GRI G4 indeksi 2017

 

Indi-kaattori

Teema

Raportoitu

Huomiot

 

Strategia ja analyysi

Vuosikertomus 2017

G4-1

Toimitusjohtajan katsaus

kyllä

G4-2

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

osittain

Organisaation taustakuvaus

Vuosikertomus 2017

G4-3

Raportoivan organisaation nimi

kyllä

G4-4

Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut

kyllä

G4-5

Organisaation pääkonttorin sijainti

kyllä

G4-6

Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta

kyllä

G4-7

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

kyllä

G4-8

Markkina-alueet

kyllä

G4-9

Raportoivan organisaation koko

kyllä

G4-10

Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

osittain

Kestävä kehitys  / Henkilöstö lukuina

G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

kyllä

 

G4-12

Organisaation toimitusketju

osittain

 

Kestävä kehitys  /
Taloudellinen vastuu / Hankinta

G4-13

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa , omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla

kyllä

Tilinpäätös 2017

G4-14

Varovaisuuden periaatteen soveltaminen

ei

 

 

G4-15

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

kyllä

Kestävä kehitys  /
Ympäristö / Toimintaympäristö

G4-16

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

kyllä

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

Kestävä kehitys / Lähestymistapamme

G4-17

Konsernin laskentaraja

kyllä

G4-18

Raportin sisällönmäärittely

kyllä

G4-19

Olennaiset näkökohdat

G4-20

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä

kyllä

G4-21

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella

kyllä

G4-22

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

kyllä

Maakaasun kertoimet päivitetty. 2015 ja 2016 luvut eroavat tästä syystä aiemmin raportoiduista.

G4-23

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

kyllä

Ei merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen
verrattuna.

Sidosryhmävuorovaikutus

Kestävä kehitys  / Sosiaalinen vastuu

G4-24

Luettelo organisaation sidosryhmistä

kyllä

G4-25

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

kyllä

G4-26

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

kyllä

G4-27

Sidosryhmien esille eistamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

kyllä

Raportin kuvaus

Kestävä kehitys  /
Lähestymistapamme / Raportointi

G4-28

Raportointijakso

kyllä

G4-29

Edellisen raportin päiväys

kyllä

17.2.2017

G4-30

Raportin julkaisutiheys

kyllä

Kerran vuodessa

G4-31

Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja

ei

G4-32

GRI-sisältövertailu

kyllä

G4-33

Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

kyllä

Ei ulkoista varmennusta

Hallinto

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Hallintorakenne ja kokoonpano

G4-34

Hallintorakenne ja valiokunnat

kyllä

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä

 

G4-42

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä

osittain

Hallinnointi

G4-51  Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen osittain  

Liiketoiminnan eettisyys

G4-56

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

kyllä

Kestävä kehitys  / Lähestymistapamme

Johtamistavan kuvaus

Kestävä kehitys  / Lähestymistapamme

G4-DMA

Yleinen johtamistavan kuvaus

osittain

Taloudellinen vastuu

Kestävä kehitys  / Taloudellinen vastuu

Taloudelliset tulokset

G4-EC1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

osittain

G4-EC2

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan

osittain

G4-EC4

Valtiolta saadut avustukset

osittain

Ympäristövastuu

Kestävä kehitys  / Ympäristö

Energia

G4-EN3

Organisaation oma energian kulutus

osittain

G4-EN5

Energiaintensiteetti

kyllä

G4-EN6

Energian kulutuksen vähentäminen

osittain

G4-EN7

Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa

osittain

Oma tuotekehitys Aachenin T&K-keskuksessa.

Päästöt

G4-EN15

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)

kyllä

Laskennassa on huomioitu suorat ja epäsuorat (scope 1 ja scope 2) CO2-päästölähteet.

G4-EN16

Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2)

kyllä

Laskennassa on huomioitu suorat ja epäsuorat (scope 1 ja scope 2) CO2-päästölähteet.

G4-EN17

Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3)?

osittain

G4-EN18

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

kyllä

G4-EN19

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

osittain

Tuotteet ja palvelut

G4-EN27

Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus

osittain

Määräystenmukaisuus

G4-EN29

Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

kyllä

Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikauden aikana.

Kuljetukset

G4-EN30

Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset

osittain

Sosiaalisen vastuu

 

Kestävä kehitys  / Henkilöstömme

Työllistäminen

G4-LA1

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

osittain

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

G4-LA4

Uudelleenjärjestelytilanteissa eiudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin

osittain

Työterveys ja -turvallisuus

G4-LA6

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteluna alueittain ja sukupuolen mukaan

osittain

Koulutus

G4-LA9

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin

osittain

G4-LA10

Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa

osittain

G4-LA11

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

kyllä

G4-HR3

Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

ei

Ei, mutta tavoitteenamme on raportoida tämä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä meillä on jo esimerkiksi whistleblowing-järjestelmä.

Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimusoikeudet

Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Lapsityövoima

G4-HR5

Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu merkittävä lapsityövoiman käytön riski, ja lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet

osittain

Ei tunnistettu merkittäviä lapsityövoiman käytön riskejä omissa toiminnoissa.

Pakko- ja rangaistustyövoima

G4-HR6

Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu merkittävä pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riski, ja pakko- ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet

osittain

Ei tunnistettu merkittäviä lapsityövoiman käytön riskejä omissa toiminnoissa.

Yhteiskunta

G4-SO4

Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus

osittain

Koulutus meneillään.

Kestävä kehitys  / Henkilöstömme /
Parasta työpaikkaa kehittämässä

G4-SO5

Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

kyllä

Kaksi tapausta havaittu ja julkistettu.
Tilinpäätös / Hallituksen toimitakertomus

Kilpailun rajoitukset

G4-SO7

Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset

kyllä


Yksi tapaus havaittu ja julkistettu.
Tilinpäätös / Hallituksen toimitakertomus

Määräystenmukaisuus

G4-SO8

Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

kyllä

Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikauden aikana.

Tuotevastuu

Kestävä kehitys  / Sosiaalinen vastuu /
Laatu- ja tuotekehitys

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

G4-PR2

Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan

kyllä

Ei havaittuja tapauksia raportointikauden aikana.

Määräystenmukaisuus

G4-PR9

Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo

kyllä

Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikauden aikana.