Työskentelyä turvallisessa ympäristössä

Työntekijöidemme, yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme turvallisuuden varmistaminen on osa Caverionin arkea ja johtamista. Caverionin johto ja koko henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan, ylläpitämään ja kehittämään yhteisiä turvallisuussääntöjä. Erinomainen turvallisuustaso on kilpailuetu ja todistaa Caverionin toiminnan laadusta.

Tavoitteenamme on varmistaa, että kaikilla työntekijöillämme on oman työnsä turvalliseen suorittamiseen tarvittava osaaminen. Joissakin yksiköissämme tiimejä palkitaan, jos ne saavuttavat tapaturmissa nollatavoitteen. Esimerkiksi palkkioiden maksaminen voidaan sitoa työturvallisuustavoitteiden saavuttamiseen.

Suhtaudumme jokaiseen tapaturmaan vakavasti. Kaikki omien työntekijöidemme ja alihankkijoiden tapaturmat raportoidaan ja tutkitaan välittömästi syiden selvittämiseksi ja tapahtumista oppimiseksi. Kaikkiin havaittuihin turvallisuuspuutteisiin tai -laiminlyönteihin puututaan järjestelmällisesti asiakkaiden kanssa yhteistyössä. 

Vuonna 2016 jatkoimme yhtenäisten työturvallisuusohjeiden ja perussääntöjen jalkauttamista. Työturvallisuusohjeet ja perussäännöt määritettiin ja otettiin käyttöön vuoden 2015 lopulla.

Työturvallisuuden tunnusluvut ja työturvallisuusasioiden kuukausiraportit ovat olennainen osa esimiestyötä kaikilla tasoilla.

Painopiste ennaltaehkäisevässä työturvallisuustyössä

Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa. Panostamme ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön: turvallisuus alkaa oikeista asenteista, riskien ennakoinnista ja työturvallisuushavaintojen aktiivisesta raportoinnista.

Aktiivinen työmme työturvallisuuden puolesta ja turvallisuusongelmiin puuttuminen ovat tuottaneet tuloksia, ja myönteinen kehitys jatkui vuonna 2016. Vuonna 2015 tapaturmataajuus (LTIFR) oli 6,3 (2015: 8,3). Vuoden aikana ei tapahtunut kuolemaan johtaneita tapaturmia. Sairauspoissaoloprosentti (poissaolotunteja työtunneista) oli viime vuoden tasolla (2015: 4,1).

Tavoitteena on lisätä turvallisuushavainnoista ilmoittamista, koska havainnoilla on selvä suhde tapaturmiin: mitä enemmän ilmoituksia turvallisuushavainnoista, sitä vähemmän tapaturmia. Vuonna 2016 järjestimme Itä-Europassa jopa kilpailun ennaltaehkäisevien turvallisuushavaintojen keräämisestä, mikä tuotti hyviä ja kestäviä tuloksia. Kaiken kaikkiaan vuonna 2016 kehitys ennaltaehkäisevien turvallisuushavaintojen ilmoittamisessa oli erittäin hyvää.

Tavoitteenamme on kasvattaa työturvallisuussertifioitujen toimintojen osuutta liiketoiminnastamme. Vuonna 2015 liikevaihdostamme 92 % muodostui OHSAS 18001-sertifioiduista toiminnoista (2014: 71 %).

OHSAS_18001-sertifioitua_toimintaa_16_fin

Vahva työturvallisuuskulttuuri

Vuonna 2015 suoritetun henkilöstökyselymme mukaan Caverionissa vallitsee vahva työturvallisuuskulttuuri niin toimihenkilöiden kuin työntekijöidenkin keskuudessa. Aina on kuitenkin varaa parantaa, ja siksi meidän on omaksuttava turvallisuus osaksi jokapäiväistä arkeamme.

Yksi tärkeä työturvallisuuden virstanpylväs saavutettiin lokakuussa 2015, kun Caverionissa otettiin käyttöön yhtenäiset työturvallisuusohjeet ja perussäännöt. Turvallisuusohjeet ja perussäännöt määrittävät turvalliset työtavat Caverionin työmailla ja toimistoissa.

Kymmenen työturvallisuuden perussääntöä muodostavat yhtenäisten työskentelytapojemme kulmakiven. Lisäksi ne täydentävät maakohtaisia turvallisuusohjeita. Caverionin kaikki divisioonat määrittelevät myös yksityiskohtaisemmat turvallisuusohjeet kunkin maan lainsäädännön ja kunkin työn luonteen mukaisesti.

Ehkäisemme työtapaturmia mm:

  • perehdyttämällä ja järjestämällä yleistä ja tehtäväkohtaista turvallisuuskoulutusta
  • pitämällä säännöllisesti turvallisuustarkastuksia ja -auditointeja
  • kannustamalla työntekijöitä raportoimaan turvallisuushavainnoista ja arvioimaan riskit ennen työn aloittamista
  • kehittämällä työkaluja ja työergonomiaa
  • järjestämällä esimiesten ja päälliköiden vetämiä turvallisuuskierroksia ja -tapaamisia työkohteissa

 

Yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa

Työturvallisuus on tärkeää kaikissa asiakaskohteissamme. Siihen liittyvät vaarat ovat kuitenkin erityiset suuret sellaisissa kiinteistöissä ja teollisuuslaitoksissa, joissa töitä tehdään vaihtelevissa oloissa. Näitä ovat mm. käynnissä oleva tai keskeytetty tuotanto, vikatilanteet ja tilapäisesti ohitetut turvajärjestelmät sekä erityisiä turvallisuussuunnitelmia vaativat kohteet, kuten ydinvoimalat ja prosessilaitokset.

Turvallinen työympäristö luodaan yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Me vaadimme turvallisuusmääräysten tiukkaa noudattamista. Tämä koskee yhtä lailla omia työntekijöitä kuin alihankkijoita ja yhteistyökumppaneitakin. Lisäksi omilta työntekijöiltä kaikilla Caverionin työmailla edellytetään turvavarusteiden ja -vaatteiden käyttöä.

 
Tapaturmataajuus_16_fin