Työturvallisuus

Työntekijöidemme, yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme turvallisuuden varmistaminen on osa Caverionin arkea ja johtamista. Caverionin johto ja koko henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan, ylläpitämään ja kehittämään yhteisiä turvallisuussääntöjä. Erinomainen turvallisuustaso on kilpailuetu ja todistaa Caverionin toiminnan laadusta.

Tavoitteenamme on varmistaa, että kaikilla työntekijöillämme on oman työnsä turvalliseen suorittamiseen tarvittava osaaminen. Joissakin yksiköissämme tiimejä palkitaan, jos ne saavuttavat tapaturmissa nollatavoitteen. Esimerkiksi palkkioiden maksaminen voidaan sitoa työturvallisuustavoitteiden saavuttamiseen.

Suhtaudumme jokaiseen tapaturmaan vakavasti. Kaikki omien työntekijöidemme ja alihankkijoiden tapaturmat raportoidaan ja tutkitaan välittömästi syiden selvittämiseksi ja tapahtumista oppimiseksi. Kaikkiin havaittuihin turvallisuuspuutteisiin tai -laiminlyönteihin puututaan järjestelmällisesti asiakkaiden kanssa yhteistyössä. 

Työturvallisuuden tunnusluvut ja työturvallisuusasioiden kuukausiraportit ovat olennainen osa esimiestyötä kaikilla tasoilla.

Painopiste ennaltaehkäisevässä työturvallisuustyössä

Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa. Panostamme ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön: turvallisuus alkaa oikeista asenteista, riskien ennakoinnista ja työturvallisuushavaintojen aktiivisesta raportoinnista.

Aktiivinen työmme työturvallisuuden puolesta ja turvallisuusongelmiin puuttuminen ovat tuottaneet tuloksia, ja myönteinen kehitys jatkui vuonna 2017. Vuonna 2017 tapaturmataajuus (LTIFR) oli 5,6 (2016: 6,3). Vuoden aikana ei tapahtunut kuolemaan johtaneita tapaturmia. Sairauspoissaoloprosentti (poissaolotunteja työtunneista) oli viime vuoden tasolla (2016: 4,1).

Tavoitteena on lisätä turvallisuushavainnoista ilmoittamista, koska havainnoilla on selvä suhde tapaturmiin: mitä enemmän ilmoituksia turvallisuushavainnoista, sitä vähemmän tapaturmia.

Tavoitteenamme on kasvattaa työturvallisuussertifioitujen toimintojen osuutta liiketoiminnastamme. Vuonna 2017 liikevaihdostamme 91 % muodostui OHSAS 18001-sertifioiduista toiminnoista (2016: 92 %).

OHSAS_18001-sertifioitua_toimintaa_17_fin


Ehkäisemme työtapaturmia mm:

  • perehdyttämällä ja järjestämällä yleistä ja tehtäväkohtaista turvallisuuskoulutusta
  • pitämällä säännöllisesti turvallisuustarkastuksia ja -auditointeja
  • kannustamalla työntekijöitä raportoimaan turvallisuushavainnoista ja arvioimaan riskit ennen työn aloittamista
  • kehittämällä työkaluja ja työergonomiaa
  • järjestämällä esimiesten ja päälliköiden vetämiä turvallisuuskierroksia ja -tapaamisia työkohteissa

Palkinto työturvallisuudesta

Caverion Saksa voitti DEKTRA-palkinnon, merkittävä työturvallisuuspalkinto Saksan suurimman setrifiointiorganisaation myöntämänä. Asiantuntijatuomaristo palkitsi Caverionin toimet tikasonnettomuuksein vähentämiseksi.

Yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa

Työturvallisuus on tärkeää kaikissa asiakaskohteissamme. Siihen liittyvät vaarat ovat kuitenkin erityiset suuret sellaisissa kiinteistöissä ja teollisuuslaitoksissa, joissa töitä tehdään vaihtelevissa oloissa. Näitä ovat mm. käynnissä oleva tai keskeytetty tuotanto, vikatilanteet ja tilapäisesti ohitetut turvajärjestelmät sekä erityisiä turvallisuussuunnitelmia vaativat kohteet, kuten ydinvoimalat ja prosessilaitokset.

Turvallinen työympäristö luodaan yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Me vaadimme turvallisuusmääräysten tiukkaa noudattamista. Tämä koskee yhtä lailla omia työntekijöitä kuin alihankkijoita ja yhteistyökumppaneitakin. Lisäksi omilta työntekijöiltä kaikilla Caverionin työmailla edellytetään turvavarusteiden ja -vaatteiden käyttöä.

 
Tapaturmataajuus_16_fin