Henkilöstö lukuina

Vuoden 2017 lopussa palveluksessamme oli 16 216 työntekijää 12 maassa. Henkilöstöstä 66 % oli työntekijöitä ja 34 % toimihenkilöitä.

Avainlukuja

 


2017

2016

2015

Henkilöstö vuoden lopussa

 16 216  16 913

17 399

Henkilöstö keskimäärin

 16 607  17 381

17 321

Työntekijöitä/toimihenkilöitä (%)

 66 / 34  66 / 34

66 / 34

Naisia/miehiä (%)

 11 /89  10 / 90

10 / 90

Naisten osuus johtoryhmässä (%)

 14  7

14

Naisten osuus hallituksessa (%)

25   40

33

Määräaikaisia työntekijöitä (%)

 11  12

9

Määräaikaisia työntekijöitä, naiset ja miehet (%)

 10 / 90  11 / 89

10 / 90

Kokoaikainen henkilöstö (%)

 95.4  96.3

96.5

Osa-aikaisen henkilöstön suhteellinen osuus, naiset ja miehet (%)

 15.5 / 3.1 16.1 / 2.3

15.9 / 2.1

Eri kansallisuuksia

 47  51

50

Työssäolovahvuus**

 15 715 16 383

16 862

Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta)

 10.6  11.0

10.8

Vaihtuvuus, vakituinen henkilöstö (%)

 15.6  14.6

16.5

Ikä keskimäärin (vuotta)

 42.7  42.3

42.3

Alle 26-vuotiaita (%)

 11  12


13

26–55-vuotiaita (%)

 69  70

70

Yli 55-vuotiaita (%)

 20  18

17

Tulos- ja kehityskeskusteluun vuoden aikana osallistuneiden osuus (%) henkilöstökyselyyn vastanneista

 75  n/a*

72

Koulutustapahtumiin (johtaminen, turvallisuuskoulutukset, ammatillinen koulutus) osallistuneiden määrä

 20 300  13 290

12 100

Koulutustapahtumien kokonaismäärä

 3 900  5 767

6 300

Henkilöstötutkimuksen vastausprosentti koko henkilöstöstä

 79   n/a*

79

Sairauspoissaoloprosentti (poissaolotunnit/kaikki työtunnit)

 4.1  4.1

4.1

Tapaturmataajuus (poissaolon aiheuttaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti)

 5.7  6.3

8.3

Kuolemaan johtaneita tapaturmia

 0  0

0

Työehtosopimusten piirissä olevan henkilöstön osuus koko henkilöstömäärästä (%)

 81  69

82

OHSAS 18001 -sertifikaatin mukainen liiketoiminta (%)

 91  92

71

*) Henkilöstötutkimusta ei toteutettu vuonna 2016
**) Töissä olevien määrä, ei sisällä yli kuukauden pituisia pitkiä poissaoloja tai lomautuksia

Muutokset vuonna 2017

Henkilöstön määrä laski 2016 yhteensä 486 työntekijää eli –2,8 %. Eniten henkilöstön määrä väheni Ruotsin, Teollisuuden ratkaisut- ja Itä-Euroopan divisioonissa.

Eräillä ydinosaamisalueillamme henkilöstön rekrytointia ja koulutusta jatkettiin osaamisemme vahvistamiseksi sekä lähteneiden tai eläköityneiden työntekijöiden korvaamiseksi. Vuonna 2017 palkkasimme yhteensä 1 700 uutta vakituista työntekijää. Lisäksi hankimme uutta osaamista kolmen pienen yritysoston kautta: Suomessa tehty liiketoimintakauppa toi meille kiinteistöjen etähallintaa koskevaa osaamista, ja Itävallassa hankimme osaamista puhdastilatekniikassa ja sähkösuunnittelussa.Henkilosto_vuoden_lopussa_16_fin
Tapaturmataajuus_16_fin
Ikajakauma_16_fin
OHSAS_18001-sertifioitua_toimintaa_16_fin

 Henkiloston_maara_maittain_17_fin

 

Henkilosto_divisionittain_16_fin