Rahoitusasema vuoden 2018 lopussa

Caverionin rahavarat olivat joulukuun lopussa 51,2 (29,2) milj. euroa. Lisäksi Caverionilla on nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa.

Caverion julkisti 14.6.2018 käynnistävänsä uusien osakkeiden suunnatun osakeannin säilyttääkseen vahvan taseaseman ja strategisen joustavuuden kilpailuoikeudellisen sakon maksamisen jälkeen. Yhtiö julkisti 15.6.2018, että se oli suunnannut institutionaalisille sijoittajille osakeannin, jossa merkityt 9 524 000 osaketta vastasivat noin 7,36 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä välittömästi ennen osakeantia. Noin 17 prosenttia osakkeista allokoitiin kansainvälisille sijoittajille. Osakkeiden merkintähinta osakeannissa oli 6,30 euroa osakkeelta, ja kerätyt varat ennen palkkioita ja kuluja olivat 60 milj. euroa. Osakkeiden merkintähinta oli noin 6,5 prosenttia alhaisempi kuin yhtiön osakkeen päätöskurssi 14.6.2018. Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä osakeannin jälkeen on 138 920 092 osaketta ja ulkona olevien osakkeiden määrä on 135 655 641 osaketta.

Konsernin korolliset velat olivat 58,1 (93,2) milj. euroa joulukuun lopussa, ja keskikorko suojausten jälkeen oli 2,59 prosenttia. Noin 86 prosenttia lainoista on pankeilta ja noin 11 prosenttia vakuutusyhtiöiltä. Yhteensä 27,2 milj. euroa korollisesta velasta erääntyy maksettavaksi seuraavien 12 kuukauden aikana. Konsernin nettovelka oli 6,9 (64,0) milj. euroa joulukuun lopussa. Velkaantumisaste oli joulukuun lopussa 2,7 (27,2) prosenttia ja omavaraisuusaste 30,2 (25,8) prosenttia. Caverion Oyj laski 9.6.2017 liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan, jota käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Kesäkuussa 2018 Caverion maksoi tämän hybridilainan 4,6 milj. euron vuosikoron (vuonna 2017 ei koronmaksua).

Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhdelukuun (Nettovelat/Käyttökate). Taloudellinen kovenantti ei saa ylittää tasoa 3,5:1. Joulukuun lopussa konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti oli 0,2x. Caverion sopi lainapankkiensa kanssa kesäkuussa, että Saksan kilpailuoikeudellinen sakko ja siihen liittyvät juridiset ja neuvonantokulut jätetään huomioimatta käyttökatetta laskettaessa taloudellisen kovenantin (Nettovelat/Käyttökate) laskennan yhteydessä.

Caverion uudelleenrahoitti pankkilainansa ja nostamattomat luottolimiittisopimuksensa helmikuun 2019 alussa. Lisätietoa on esitetty tilinpäätöstiedotteen kohdassa ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.

 

 Velkojen erääntyminen


Nettovelka


Nettovelan rakenne


Maksuvalmiusreservi

Kassavirta ja käyttöpääoma

Konsernin operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 21,6 (-8,7) milj. euroa tammi-joulukuussa. Kassavirtaan vaikutti elokuussa maksettu 40,8 milj. euron Saksan kilpailuoikeudellinen sakko. Lukuun ottamatta kyseistä sakkoa ja siihen liittyviä kuluja, operatiivinen kassavirta parani olennaisesti 72,3 milj. eurolla viime vuoteen verrattuna. Konsernin vapaa kassavirta parani 2,9 (-8,5) milj. euroon.

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 53,7 (66,9) milj. euroa.

Konsernin käyttöpääoma parani -54,6 (-30,8) milj. euroon joulukuun lopussa. Osatuloutussaamisten määrä laski 207,4 (226,5) milj. euroon ja myyntisaamisten määrä 311,6 (333,9) milj. euroon joulukuun lopussa. Myös vanhoissa erääntyneissä myyntisaamisissa oli myönteistä kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisuuden ratkaisuiden riskiprojekteihin sitoutunut käyttöpääoma jatkoi vähenemistään, ja vastaava trendi oli nähtävissä myös Saksassa neljännellä vuosineljänneksellä. Saksan kilpailuoikeudellinen sakko maksettiin kolmannella vuosineljänneksellä.