Rahoitusasema maaliskuun 2020 lopussa

Caverionin likviditeettiasema oli vahva ja Caverionilla oli suuri määrä nostamattomia luottolimiittejä 31.3.2020. Caverionin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 113,2 (101,3) milj. euroa. Lisäksi Caverionilla oli nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa.

Konsernin korolliset velat ilman vuokrasopimusvelkoja olivat 125,1 (128,4) milj. euroa maaliskuun lopussa, ja keskikorko 2,8 prosenttia. Noin 40 prosenttia lainoista on pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta ja noin 60 prosenttia pääomamarkkinoilta. Vuokrasopimusvelat olivat yhteensä 131,0 (135,6) milj. euroa maaliskuun 2020 lopussa ja korolliset velat yhteensä näin 256,0 (263,9) milj. euroa.

Konsernin nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja oli 11,8 (27,1) milj. euroa maaliskuun lopussa ja vuokrasopimusvelkojen kanssa 142,8 (162,7) milj. euroa. Velkaantumisaste oli 62,3 (75,1) prosenttia ja omavaraisuusaste 22,0 (21,3) prosenttia maaliskuun lopussa. Ilman IFRS 16:n vaikutusta velkaantumisaste olisi ollut 5,2 (12,5) prosenttia ja omavaraisuusaste 25,1 (24,6) prosenttia.

Caverion harkitsi maaliskuun alussa uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja julkisti ulkona olevaan hybridilainaansa liittyvän vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen. Takaisinostotarjouksen ja harkitun uuden hybridilainan julkistamisen jälkeen syventyneen koronaviruskriisin aiheuttaman erittäin korkean markkinavolatiliteetin vuoksi Caverion totesi, etteivät sen hetkiset ehdot kyseiselle uudelle hybridilainalle olisi olleet taloudellisesti houkuttelevat. Näin ollen Caverion päätti olla toteuttamatta takaisinostotarjousta ja uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua.

Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhdelukuun (Nettovelat/Käyttökate). Taloudellinen kovenantti ei saa ylittää tasoa 3,5:1. Maaliskuun lopussa konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti oli 1,1x. Vahvistetut laskentaperiaatteet eivät sisällä IFRS 16 -standardin vaikutuksia ja ne sisältävät tiettyjä muita oikaisuja, kuten hybridilainan käsittely velkana joulukuusta 2019 alkaen sekä Saksan kilpailuoikeudellisen sakon ja siihen liittyvien juridisten ja neuvonantokulujen huomioimatta jättäminen.

Q1_20_Velkamaturiteetti


Q1 2020 Nettovelka ja Käyttökate

Q1 2020 Nettovelan rakenne

Kassavirta ja käyttöpääoma

Konsernin operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja parani 56,1 (30,1) milj. euroon tammi-maaliskuussa ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 162,4 prosenttia. Konsernin vapaa kassavirta parani 46,0 (27,0) milj. euroon. Rahavirta investointien jälkeen oli 42,7 (23,5) milj. euroa.

Konsernin käyttöpääoma parani -127,3 (-60,4) milj. euroon maaliskuun lopussa. Käyttöpääoma kehittyi hyvin Suomen, Ruotsin, Teollisuuden ratkaisuiden ja erityisesti Saksan divisioonissa edellisvuoteen verrattuna. Myynti- ja osatuloutussaamisten määrä laski 492,8 (519,7) milj. euroon ja muut lyhytaikaiset saamiset laskivat 29,6 (30,0) milj. euroon. Velkapuolella saadut ennakot kasvoivat 219,4 (188,1) milj. euroon ja muut lyhytaikaiset velat 269,2 (251,4) milj. euroon, kun taas osto- ja osatuloutusvelat laskivat 179,5 (187,4) milj. euroon.