Rahoitusasema kesäkuun 2018 lopussa

Caverionin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 62,2 (19,8) milj. euroa. Lisäksi Caverionilla on nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa.

Caverion julkisti 14.6.2018 käynnistävänsä uusien osakkeiden suunnatun osakeannin säilyttääkseen vahvan taseaseman ja strategisen joustavuuden kilpailuoikeudellisen sakon maksamisen jälkeen. Strateginen joustavuus merkitsee Caverionille muun muassa seuraavaa: siirtymistä edelleen kohti Palvelut-liiketoimintaa, tukea strategisille projekteille ja toiminnan kehittämiselle, investointeja digitalisaatioon ja vahvaa kassatilannetta pienehköjen yritysostojen rahoittamiseksi valikoiduilla alueilla palveluissa erityisesti hyvin suoriutuvissa divisioonissa. Yhtiö julkisti 15.6.2018, että se oli suunnannut institutionaalisille sijoittajille osakeannin, jossa merkityt 9 524 000 osaketta vastasivat noin 7,36 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä välittömästi ennen osakeantia. Noin 17 prosenttia osakkeista allokoitiin kansainvälisille sijoittajille. Osakkeiden merkintähinta osakeannissa oli 6,30 euroa osakkeelta, ja kerätyt varat ennen palkkioita ja kuluja ovat 60 milj. euroa. Osakkeiden merkintähinta oli noin 6,5 prosenttia alhaisempi kuin yhtiön osakkeen päätöskurssi 14.6.2018. Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä osakeannin jälkeen on 138 920 092 osaketta ja ulkona olevien osakkeiden määrä on 135 655 641 osaketta.

Konsernin korolliset velat olivat 72,4 (118,4) milj. euroa kesäkuun lopussa, ja keskikorko suojausten jälkeen oli 2,65 prosenttia. Noin 83 prosenttia lainoista on pankeilta ja noin 15 prosenttia vakuutusyhtiöiltä. Yhteensä 28,3 milj. euroa korollisesta velasta erääntyy maksettavaksi seuraavien 12 kuukauden aikana. Konsernin nettovelka oli 10,2 (98,6) milj. euroa kesäkuun lopussa. Velkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 3,9 (41,7) prosenttia ja omavaraisuusaste 28,2 (25,8) prosenttia. Caverion Oyj laski 9.6.2017 liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan, jota käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Kesäkuussa 2018 Caverion maksoi hybridilainan 4,6 milj. euron (vuonna 2017 ei koronmaksua) vuosikoron.

Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhdelukuun (Nettovelat/Käyttökate). Taloudellinen kovenantti ei saa ylittää tasoa 3,5:1. Kesäkuun lopussa konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti oli 0,2x. Caverion sopi lainapankkiensa kanssa kesäkuussa, että Saksan kilpailuoikeudellinen sakko ja siihen liittyvät juridiset ja neuvonantokulut jätetään huomioimatta käyttökatetta laskettaessa taloudellisen kovenantin (Nettovelat/Käyttökate) laskennan yhteydessä.Velkojen erääntyminen


Rahan lähteet velkasalkussa
Korkotyyppi (suojausten jälkeen)


Nettovelka


Nettovelan rakenne


Maksuvalmiusreservi

Kassavirta ja käyttöpääoma

Konsernin operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä oli 4,9 (-38,1) milj. euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Operatiivinen kassavirta parani kaikissa divisioonissa paitsi Tanskassa seurauksena paremmasta kannattavuudesta ja parantuneesta käyttöpääoman hallinnasta. Konsernin vapaa kassavirta parani -5,1 (-46,7) milj. euroon.

Konsernin käyttöpääoma parani -57,2 (-8,6) milj. euroon kesäkuun lopussa. Käyttöpääoma parani myös maaliskuun 2018 lopun -41,4 milj. euron tasolta. Osatuloutussaamisten määrä laski 249,4 (273,1) milj. euroon ja myyntisaamisten määrä 280,1 (300,6) milj. euroon kesäkuun lopussa. Vanhoissa erääntyneissä myyntisaamisissa oli myös hyvää kehitystä. Kauden loppua kohden käyttöpääomaa alkoi vapautua Teollisuuden ratkaisuiden riskiprojekteista, kun taas Saksan käyttöpääomaan vaikutti kilpailuoikeudelliseen sakkoon liittyvä 40,8 milj. euron lyhytaikainen velka. Kilpailuoikeudellinen sakko maksetaan kolmannella vuosineljänneksellä.