Rahoitusasema kesäkuun 2017 lopussa

Caverionin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 19,8 milj. euroa (3/2017: 24,7 milj. euroa). Lisäksi Caverionilla on nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa.

Konsernin korolliset velat olivat 118,4 milj. euroa kesäkuun lopussa (3/2017: 189,6 milj. euroa), ja keskikorko suojausten jälkeen oli 2,35 prosenttia. Noin 67 prosenttia lainoista on pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta, noin 13 prosenttia suoraan rahamarkkinoilta ja noin 17 prosenttia vakuutusyhtiöiltä. Yhteensä 45,0 milj. euroa korollisesta velasta erääntyy maksettavaksi seuraavien 12 kuukauden aikana. Konsernin nettovelka oli 98,6 milj. euroa kesäkuun lopussa (3/2017: 164,9 milj. euroa).

Caverion Oyj laski 9.6.2017 liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan, jota käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Lainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 4,625 prosenttia vuodessa 16.6.2020 saakka. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa 16.6.2020 sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä. Mikäli lainaa ei lunasteta takaisin 16.6.2020, nousee kuponkikorko 500 korkopisteellä. Liikkeeseen laskettu hybridilaina vahvisti yhtiön pääomarakennetta ja rahoitusasemaa. Hybridilainalla kerätystä pääomasta 40 miljoonaa euroa käytettiin olemassa olevan pankkirahoituksen takaisinmaksuun kauden aikana ja loput käytetään yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin. Tämän jälkeen yhtiön viisi olemassa olevaa pankkirahoitussopimusta yhdistettiin yhdeksi sopimukseksi. 100 milj. euron hybridilainan noston jälkeen Caverionin tunnusluvut paranivat seuraavasti: omavaraisuusaste nousi kesäkuun lopussa 28,1 (3/2017: 19,2) prosenttiin ja velkaantumisaste parani 37,2 (3/2017: 90,1) prosenttiin.

Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhdelukuun (Nettovelat/Käyttökate). Caverion sopi hybriditransaktion yhteydessä muutoksista lainasopimuksiinsa yhteistyöpankkiensa kanssa. Taloudellinen kovenantti ei saa ylittää tasoa 5,0:1 syyskuun 2017 loppuun asti ja tämän jälkeen suhdeluku ei saa ylittää tasoa 3,5:1. Kesäkuun lopussa konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti oli 3,4x.

 Velkojen erääntyminen Q2 2017


Rahan lähteet
Korkotyyppi Q2 2017


Nettovelan kehitys Q2 2017


Nettovelan rakenne Q2 2017


Maksuvalmiusreservi Q2 2017

Kassavirta ja käyttöpääoma

Konsernin vapaa kassavirta oli negatiivinen, vaikka se paranikin viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Konsernin vapaa kassavirta oli -46,7 (-61,3) milj. euroa tammi–kesäkuussa. Vapaata kassavirtaa paransivat investointien matalampi taso viime vuoteen verrattuna. Konsernin operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -38,1 (-31,1) milj. euroa tammi–kesäkuussa.

Käyttöpääoma oli 31,0 (15,3) milj. euroa kesäkuun lopussa. Käyttöpääoma oli negatiivinen ja kehitys oli myönteistä Suomen, Ruotsin ja Tanska-Norjan divisioonissa. Riskiprojektit sitoivat käyttöpääomaa Teollisuuden ratkaisujen ja Saksan divisioonissa. Osatuloutussaamisten määrä oli kesäkuun lopussa 297,3 (292,8) milj. euroa. Myyntisaamisten määrä oli kesäkuun lopussa 315,6 (334,1) milj. euroa.