Rahoitusasema maaliskuun 2018 lopussa

Caverionin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 37,2 (24,7) milj. euroa. Lisäksi Caverionilla on nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa.

Konsernin korolliset velat olivat 84,4 (189,6) milj. euroa maaliskuun lopussa, ja keskikorko suojausten jälkeen oli 2,7 prosenttia. Noin 83 prosenttia lainoista on pankeilta ja noin 14 prosenttia vakuutusyhtiöiltä. Yhteensä 30,1 milj. euroa korollisesta velasta erääntyy maksettavaksi seuraavien 12 kuukauden aikana. Konsernin nettovelka oli 47,2 (164,9) milj. euroa maaliskuun lopussa. Velkaantumisaste oli maaliskuun lopussa 19,4 (106,4) prosenttia ja omavaraisuusaste 27,7 (16,7) prosenttia.

Caverion Oyj laski 9.6.2017 liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan, jota käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. 

Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhdelukuun (Nettovelat/Käyttökate). Taloudellinen kovenantti ei saa ylittää tasoa 3,5:1. Maaliskuun lopussa konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti oli 1,8x.


Velkojen erääntyminen


Rahan lähteet velkasalkussa
Korkotyyppi (suojausten jälkeen)


Nettovelka


Nettovelan rakenne


Maksuvalmiusreservi

Kassavirta ja käyttöpääoma

Konsernin operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja kääntyi selvästi positiiviseksi ja parani 19,8 (-12,1) milj. euroon tammi–maaliskuussa. Kassakonversio oli 148,2 prosenttia. Operatiivinen kassavirta parani kaikissa divisioonissa seurauksena paremmasta kannattavuudesta ja parantuneesta käyttöpääoman hallinnasta. Konsernin vapaa kassavirta parani 12,2 (-18,5) milj. euroon. 

Konsernin käyttöpääoma parani -41,4 (-21,3) milj. euroon maaliskuun lopussa. Käyttöpääoma parani myös joulukuun 2017 lopun -30,8 milj. euron tasolta. Osatuloutussaamisten määrä laski 240,4 (268,3) milj. euroon ja myyntisaamisten määrä 269,9 (298,6) milj. euroon maaliskuun lopussa. Vanhoissa erääntyneissä myyntisaamisissa oli myös hyvää kehitystä. Maaliskuun lopussa tietyt riskiprojektit sitoivat edelleen käyttöpääomaa pääosin Teollisuuden ratkaisujen ja Saksan divisioonissa.