Rahoitusasema maaliskuun 2019 lopussa

Caverionin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 101,3 (37,2) milj. euroa. Lisäksi Caverionilla on nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa.

Konsernin korolliset velat ilman vuokrasopimusvelkoja olivat 128,4 (84,4) milj. euroa maaliskuun lopussa, ja keskikorko suojausten jälkeen oli 2,9 prosenttia. Noin 39 prosenttia lainoista on pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta, noin 58 prosenttia pääomamarkkinoilta ja noin 3 prosenttia vakuutusyhtiöiltä. Yhteensä 3,3 milj. euroa korollisista rahoituslainoista erääntyy maksettavaksi seuraavien 12 kuukauden aikana. Vuokrasopimusvelat olivat yhteensä 135,6 milj. euroa maaliskuun 2019 lopussa ja korolliset velat yhteensä näin 263,9 milj. euroa.

Konsernin nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja oli 27,1 (47,2) milj. euroa maaliskuun lopussa ja vuokrasopimusvelkojen kanssa 162,7 milj. euroa. Velkaantumisaste oli maaliskuun lopussa 75,1 (19,4) prosenttia ja omavaraisuusaste 21,3 (27,7) prosenttia. Ilman IFRS 16:n vaikutusta velkaantumisaste olisi ollut 12,5 prosenttia ja omavaraisuusaste 24,6 prosenttia.

Vuosineljänneksen lopussa Caverion laski liikkeeseen uuden 75 milj. euron kiinteäkorkoisen ja vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 28.3.2023 sekä teki myös vapaaehtoisen käteistarjouksen 16.6.2017 liikkeeseen laskemastaan 100 milj. euron hybridilainasta. Nelivuotisten velkakirjojen kiinteä vuotuinen korko on 3,25 %. Uusista velkakirjoista kerättyjen varojen käyttötarkoituksena oli hybridilainan osittaisen lunastuksen lisäksi yleiset liiketoimintatarpeet ja Caverionin strategian mukaiset investoinnit ja yritysjärjestelyt. Lopullinen hybridilainan takaisinostotarjouksen hyväksytty määrä oli 33,94 milj. euroa. Hybridilainan takaisinostohinta oli 101,20 %. Transaktioiden tarkoituksena oli hallita ennakoivasti konsernin velkaportfoliota, pidentää konsernin maturiteettiprofiilia ja alentaa rahoituskustannuksia. Lisäksi Caverion myös uudelleenrahoitti pankkilainansa ja nostamattomat luottolimiittisopimuksensa helmikuun 2019 alussa.

Caverion Oyj laski 16.6.2017 liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan, jota käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Hybridilainan takaisinostotarjouksen toteuttamisen jälkeen hybridilainan jäljellä oleva määrä on 66,06 milj. euroa.

Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhdelukuun (Nettovelat/Käyttökate). Taloudellinen kovenantti ei saa ylittää tasoa 3,5:1. Maaliskuun lopussa konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti oli 0,7x. Vahvistetut laskentaperiaatteet eivät sisällä IFRS 16 -standardin vaikutuksia ja ne sisältävät tiettyjä muita oikaisuja, kuten Saksan kilpailuoikeudellisen sakon ja siihen liittyvien juridisten ja neuvonantokulujen huomioimatta jättäminen.Velkojen erääntyminen


Nettovelka


Nettovelan rakenne


Kassavirta ja käyttöpääoma

Konsernin operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 30,1 (19,8) milj. euroa tammi-maaliskuussa. Konsernin vapaa kassavirta parani 27,0 (12,2) milj. euroon.

Konsernin käyttöpääoma parani -60,4 (-41,4) milj. euroon maaliskuun lopussa. Myynti- ja osatuloutussaamisten määrä kasvoi 519,7 (510,3) milj. euroon, kun taas muut lyhytaikaiset saamiset laskivat 30,0 (47,8) milj. euroon. Velkapuolella muut lyhytaikaiset velat kasvoivat 251,4 (241,4) milj. euroon ja saadut ennakot 188,1 (168,9) milj. euroon. Vanhoissa erääntyneissä myyntisaamisissa oli myös myönteistä kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernitasolla käyttöpääoma jatkoi laskutrendiään ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun taas Saksan divisioona oli edelleen korkealla tasolla. Käyttöpääoma parani edelleen Norjan, Suomen ja Teollisuuden ratkaisuiden divisioonissa.