Osakepääoma ja valtuutukset

Caverionin osakkeiden lukumäärä oli 125 596 092 ja osakepääoma oli 1 000 000 euroa 1.1.2018. Caverionin hallussa oli 512 328 yhtiön omaa osaketta 1.1.2018.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018-2022 ja siihen liittyvien osakeantien ja –luovutusten toteuttamisen jälkeen Caverionin osakkeiden rekisteröity lukumäärä oli 129 396 092 ja Caverionin hallussa oli 3 264 451 yhtiön omaa osaketta. Tarkempaa tietoa näistä annettiin 7.2.2018, 19.2.2018, 1.3.2018 ja 8.3.2018 julkaistuissa pörssitiedotteissa.

Yhtiö julkisti 15.6.2018 toteuttaneensa 9 524 000 uuden osakkeen suunnatun osakeannin institutionaalisille sijoittajille. Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä osakeannin jälkeen on 138 920 092 osaketta. Lue lisää osakeannista täältä.

Yhtiö luovutti 28.2.2019 suunnatussa maksuttomassa osakeannissa 23 622 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan kuuluvalle avainhenkilölle. Ohjelman yhteydessä ei laskettu liikkeeseen uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ollut laimentavaa vaikutusta.

Caverion Oyj:n hallitus päätti tämän lisäksi suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018–2022 ensimmäisen palkkioerän maksamiseksi 14.5.2019. Ennen suunnattua osakeantia Caverionilla oli hallussaan yhteensä 3 240 829 omaa osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen jäi yhtiön haltuun 2 947 289 omaa osaketta. Lisätietoja kyseisestä suunnatusta maksuttomasta osakeannista on esitetty alla seuraavassa kohdassa.

Caverionin hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Caverion Oyj:n 25.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen päättää osakeannista. Valtuutus on voimassa 31.3.2020 saakka.

Caverion Oyj:n hallitus päätti vuoden 2019 aikana kolmesta suunnatusta maksuttomasta osakeannista Caverionin osakepalkkiojärjestelmien palkkioerien maksamiseksi. Näissä suunnatuissa maksuttomissa osakeanneissa luovutettiin 23 622 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta 28.2.2019 ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan (Restricted Share Plan) 2016–2018 kuuluvalle avainhenkilölle ja vastaavasti 293 540 ja 97 929 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta luovutettiin 14.5.2019 ja 18.12.2019 ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2018–2022 (Matching Share Plan) kuuluville avainhenkilöille. Lisätietoa osakkeiden luovuttamisesta ja kyseisistä osakepalkkiojärjestelmistä on esitetty yllä mainittuina päivinä julkaistuissa pörssitiedotteissa. Ensimmäinen suunnattu osakeanti perustui varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen ja kaksi jälkimmäistä yhtiökokouksen 25.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. 


Caverionin hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta


Caverion Oyj:n 25.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Caverionin omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa 25.9.2020 asti. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta kauden aikana.

Osana ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän toteutusta yhtiö on ottanut pantiksi yhtiöltä lainaa ottaneiden avainhenkilöiden ostamat osakkeet. Tämän seurauksena Caverionilla oli panttina 711 034 Caverion Oyj:n osaketta raportointikauden päättyessä 31.12.2019.