Omat osakkeet ja valtuutukset

Caverion Oyj omistaa tällä hetkellä 3 240 829 omaa osaketta.

 Pvm Muutos, kpl  Omia
osakkeita   yhteensä  
Tapahtuma 
 28.2.2019  23 622 3 240 829
Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa luovutettu osakkeita ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan kuuluvalle avainhenkilölle
 8.3.2018  87 912 3 264 451  Merkintä toissijaisen merkintäoikeuden nojalla maksullisessa suunnatussa osakeannissa liittyen konsernin avainhenkilöiden ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän  2018-2022 toteuttamiseen
 1.3.2018  959 965  3 352 363 Maksullinen suunnattu osakeanti liittyen konsernin avainhenkilöiden ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän  2018-2022 toteuttamiseen
 19.2.2018 3 800 000  4 312 328  Caverion Oyj:n yhtiölle itselleen suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa merkittiin yhteensä 3 800 000 uutta osaketta.
 1.4.2016 237 512 328  Caverion Oyj vastaanotti 237 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 31.12.2015 630  512 091 Caverion Oyj vastaanotti 630 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 1.10.2015  474 511 461  Caverion Oyj vastaanotti 474 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 12.3.2015 1 493  510 750  Caverion Oyj vastaanotti 1 493 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 31.12.2014 2 102  509 257   Caverion Oyj vastaanotti 2 102 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 30.9.2014 1 518  507 155   Caverion Oyj vastaanotti 1 518 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)
 23.7.-12.8.2014 500 000  505 637   Caverion Oyj hankki 500000 yhtiön omaa osaketta varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2014 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeita hankinnan tarkoituksena oli toteuttaa ja suojata pitkäaikainen osakepohjainen kannustinjärjestelmä yhtiön avainjohdolle vuosille 2014–2016.

Osakkeet hankittiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan ajalla 23.7.-12.8.2014.

Kumulatiivinen vaihto oli 3172965.90 euroa ja kumulatiivinen hinta 6,3459 euroa.
 13.3.2014 1 557  5 637   Caverion Oyj vastaanotti 1 557 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)
 31.12.2013 2 706  4 080   Caverion Oyj vastaanotti 2 706 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)
 30.9.2013 1 374  1 374   Caverionille palautui 1374 Caverionin omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)

*) Palautuneet osakkeet on alun perin luovutettu niille avainhenkilöille, jotka kuuluivat YIT Oyj:n osakepalkkio-ohjelman 2010−2016 kohderyhmään ansaintajaksoilla 2011 ja 2012, ja jotka ovat myöhemmin YIT:n jakautuessa siirtyneet Caverionin palvelukseen.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous 2018 


Caverionin hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta


Caverion Oyj:n 26.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Caverionin omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta vuonna 2018. Osana ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän toteutusta yhtiö otti pantiksi yhtiöltä lainaa ottaneiden avainhenkilöiden ostamat osakkeet. Tämän seurauksena Caverionilla oli panttina 743 700 Caverion Oyj:n osaketta raportointikauden päättyessä 30.9.2018.


Caverionin hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla enintään 12 000 000 Caverionin osaketta yhdessä tai useammassa osakeannissa. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta. Anti voidaan kohdistaa myös yhtiölle itselleen osakeyhtiölain rajoitusten mukaisesti. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.

Antivaltuutus sisältää valtuutuksen päättää yhtiön hallussa olevien sekä mahdollisesti hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. Tämän valtuutuksen kohteena on enintään 12 500 000 osaketta. Hallitus oikeutettiin päättämään luovuttamisen tarkoituksesta ja ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.3.2019 saakka. Hallitus on käyttänyt valtuutusta vuonna 2018. Yhtiö julkisti 15.6.2018, että se oli suunnannut 9 524 000 uuden osakkeen osakeannin institutionaalisille sijoittajille.

Aikaisemmat valtuutukset 


Yhtiökokous 2017 

 

Caverion Oyj:n 17.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsitti enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutusta ei käytetty.

Lisäksi Caverion Oyj:n 17.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista. Valtuutus voitiin käyttää kokonaan tai osittain antamalla enintään 25 000 000 Caverionin osaketta yhdessä tai useammassa osakeannissa. Hallitus sai myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Valtuutusta voitiin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Osakeanneissa osakkeita voitiin antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta. Anti voitiin kohdistaa myös yhtiölle itselleen osakeyhtiölain rajoitusten mukaisesti. Valtuutus sisälsi hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. Antivaltuutus sisälsi valtuutuksen päättää yhtiön hallussa olevien sekä mahdollisesti hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. Tämän valtuutuksen kohteena oli enintään 12 500 000 osaketta. Hallitus oikeutettiin päättämään luovuttamisen tarkoituksesta ja ehdoista.

Caverionin hallitus päätti 7.2.2018 käynnistää Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018-2022. Lisätietoa ohjelmasta ja siihen liittyvistä osakeanneista ja -luovutuksista on kerrottu tarkemmin 7.2.2018, 19.2.2018, 1.3.2018 ja 8.3.2018 julkaistuilla pörssitiedotteilla.


Yhtiökokous 2016 

 

Caverion Oyj:n 21.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutusta ei käytetty.

Yhtiökokous 2015  

 

16.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään Caverionin omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutusta ei käytetty.

Yhtiökokous 2014

 

Caverion Oyj:n 17.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

  • Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia enintään 12 500 000 omaa osaketta Caverionin vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
  • Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
  • Valtuutus on voimassa 31.3.2015 asti.

Caverionin hallitus päätti 21.7.2014 käynnistää omia osakkeita koskevan osto-ohjelman varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella. Hallitus päätti hankkia enintään 500 000 yhtiön omaa osaketta, jotka kaikki hankittiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 23.7.–12.8. välisenä aikana.