Omat osakkeet ja valtuutukset

Caverion Oyj omistaa tällä hetkellä 2 807 991 omaa osaketta.

 Pvm Muutos, kpl  Omia
osakkeita   yhteensä  
Tapahtuma 
 26.6.2020 6 673 2 807 991  Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa luovutettiin 26.6.2020 6 673 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan (Restricted Share Plan) 2016–2018 kuuluvalle avainhenkilölle. 
 4.6.2020  4 431 2 814 664  Caverion Oyj:lle palautui  4 431 omaa osaketta. Osakkeiden palautus liittyi 18.12.2019 tiedotettuun suunnattuun osakeantiin, jossa yhtiön omia osakkeita luovutettiin yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018–2022 palkkioerän maksamiseksi. 
 27.2.2020  39 127 2 810 233  Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa luovutettiin 27.2.2020 39 127 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan (Restricted Share Plan) 2017–2019 kuuluville avainhenkilöille. 
 18.12.2019  97 929 2 849 360  Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa luovutettiin 18.12.2019 97 929 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2018–2022 kuuluville avainhenkilöille. 
 14.5.2019  293 540 2 947 289 Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 14.5.2019 luovutettu 293 540 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2018–2022 kuuluville avainhenkilöille.
 28.2.2019  23 622 3 240 829
Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa luovutettu osakkeita ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan kuuluvalle avainhenkilölle
 8.3.2018  87 912 3 264 451  Merkintä toissijaisen merkintäoikeuden nojalla maksullisessa suunnatussa osakeannissa liittyen konsernin avainhenkilöiden ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän  2018-2022 toteuttamiseen
 1.3.2018  959 965  3 352 363 Maksullinen suunnattu osakeanti liittyen konsernin avainhenkilöiden ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän  2018-2022 toteuttamiseen
 19.2.2018 3 800 000  4 312 328  Caverion Oyj:n yhtiölle itselleen suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa merkittiin yhteensä 3 800 000 uutta osaketta.
 1.4.2016 237 512 328  Caverion Oyj vastaanotti 237 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 31.12.2015 630  512 091 Caverion Oyj vastaanotti 630 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 1.10.2015  474 511 461  Caverion Oyj vastaanotti 474 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 12.3.2015 1 493  510 750  Caverion Oyj vastaanotti 1 493 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 31.12.2014 2 102  509 257   Caverion Oyj vastaanotti 2 102 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)
 30.9.2014 1 518  507 155   Caverion Oyj vastaanotti 1 518 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)
 23.7.-12.8.2014 500 000  505 637   Caverion Oyj hankki 500000 yhtiön omaa osaketta varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2014 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeita hankinnan tarkoituksena oli toteuttaa ja suojata pitkäaikainen osakepohjainen kannustinjärjestelmä yhtiön avainjohdolle vuosille 2014–2016.

Osakkeet hankittiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan ajalla 23.7.-12.8.2014.

Kumulatiivinen vaihto oli 3172965.90 euroa ja kumulatiivinen hinta 6,3459 euroa.
 13.3.2014 1 557  5 637   Caverion Oyj vastaanotti 1 557 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)
 31.12.2013 2 706  4 080   Caverion Oyj vastaanotti 2 706 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)
 30.9.2013 1 374  1 374   Caverionille palautui 1374 Caverionin omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)

*) Palautuneet osakkeet on alun perin luovutettu niille avainhenkilöille, jotka kuuluivat YIT Oyj:n osakepalkkio-ohjelman 2010−2016 kohderyhmään ansaintajaksoilla 2011 ja 2012, ja jotka ovat myöhemmin YIT:n jakautuessa siirtyneet Caverionin palvelukseen.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous 2020


Caverionin hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta


Caverion Oyj:n 25.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen tai pantiksi ottaminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2019 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 23.9.2021 asti.

Osana ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän toteutusta yhtiö on ottanut pantiksi yhtiöltä lainaa ottaneiden avainhenkilöiden ostamat osakkeet. Tämän seurauksena Caverionilla oli panttina 689 056 Caverion Oyj:n osaketta raportointikauden päättyessä 30.9.2020.

 
Caverionin hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Caverion Oyj:n 25.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 24.5.2021 saakka.