Toimintaohjeet ja politiikat

Yhtiön hallitus on vahvistanut Caverion-konsernille seuraavat toimintaohjeet ja -politiikat, joista osa on julkistettu:

 • Hallituksen työjärjestys (The Charter of Board of Directors)

 • Tarkastusvaliokunnan työjärjestys (Audit Committee Charter)

 • Henkilöstövaliokunnan työjärjestys (Human Resources Committee Charter)

 • Sisäpiiriohje (vain englanniksi)
 • Tiedonantopolitiikka
 • Riskienhallinta
 • Sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan järjestäminen (Internal Audit Charter)
 • Laskenta- ja raportointiperiaatteet sekä taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät
 • Konsernijohdon palkitsemista koskevat periaatteet (toteutettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 47 mukaisena palkka- ja palkkioselvityksenä)
 • Treasury Policy
 • Information Security Policy
 • Human Resources Framework