Hallituksen tehtävät ja kokoonpano

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa. Sen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua huolehtimalla koko konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta. Se on vahvistanut toimintaansa koskevan työjärjestyksen sekä työjärjestykset molemmille valiokunnille. Hallitus vastaa toiminnastaan yhtiökokoukselle, joka päättää hallituksen jäsenten vastuuvapaudesta.

Tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, jonka ajanmukaisuuden se arvioi säännöllisesti. Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön ja konsernin toimintaa ja päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategioista. Hallitus seuraa konsernin toimintaa, taloutta ja riskienhallintaa.

Erityisesti seuraavat tehtävät kuuluvat hallituksen käsiteltäviin ja päätettäviin asioihin:

  • toimitusjohtajan, mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen sekä ylimmän johdon nimittäminen ja (erottaminen) sekä toimisuhteiden ehdot;
  • konsernin liiketoimintastrategia ja pitkän aikavälin tavoitteet;
  • budjetit ja toimintasuunnitelmat ja niiden toteutumisen valvonta;
    tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten hyväksyminen;
  • merkittävät yrityskaupat ja –myynnit, joiden arvo on yli 10 milj. euroa ja investoinnit, joiden arvo ylittää 5 milj. euroa;
  • tarjoukset ja sopimukset, joiden arvo ylittää 50 milj. euroa;
  • keskeiset toimintapolitiikat;
  • konsernin toiminnallinen rakenne ja
  • riskienhallinnan periaatteet.

Kokoonpano ja toimikausi

Caverion Oyj:n yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 3–6 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on valinnan tehneen yhtiökokouksen ja sitä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen välinen aika. Caverion Oyj:n ensimmäisen hallituksen valitsi kuitenkin YIT Oyj:n jakautumisesta päättänyt ylimääräinen yhtiökokous 17.6.2013

Jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava Suomen listayhtiöiden hallintokoodin suosituksen 10 mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi edellytetään, että vähintään kaksi enemmistöön kuuluvaa jäsentä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain. Lisäksi jäsenten tulee ottaa esille riippumattomuutensa arviointi hallituksen kokouksessa aina kun arviointiin vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut muutos.

Kokoontuminen ja päätöksenteko

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti noin kerran kuukaudessa. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää asioiden sitä vaatiessa tarvittaessa muulloinkin. Hallitus arvioi toimintaansa ja työtapojaan kerran vuodessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin ja äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksissa ovat säännönmukaisesti läsnä yhtiön toimitusjohtaja sekä hallituksen kutsuma sihteeri. Kokousten valmistelusta ja esityslistan laatimisesta huolehtivat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallituksen työjärjestys (vain englanniksi)