Näkymät vuodelle 2020

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020 (julkaistu 5.11.2020) 

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Suuri osa Caverionin palveluista on erittäin tärkeitä kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta. Tämä käsittää energia- ja liikenneinfrastruktuurin, sairaaloiden, lääketehtaiden, ruokateollisuuden, ruokakaupan ja -logistiikan sekä julkisen sektorin käyttämien toimitilojen ja palveluiden jatkuvan toimivuuden varmistamisen. Merkittävä osa näistä palveluista on suoritettava koronapandemiasta huolimatta. Jatkossa hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin vastuullisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella. Tällaisilla uusilla, hallitusten tai EU:n antamilla tukipaketeilla ei ollut vielä näkyvää vaikutusta kolmannella vuosineljänneksellä.

Kolmannen vuosineljänneksen alussa koronapandemia oli hyvin hallinnassa useimmissa Caverionin toimintamaissa, kun taas koronan toinen aalto alkoi näkyä kolmannen vuosineljänneksen lopulla, mikä jälleen lisää riskitasoa. Koronan toinen aalto on tällä hetkellä johtamassa uusiin sulkutoimenpiteisiin myös Caverionin toimintamaissa ja lisäämässä negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan neljännellä vuosineljänneksellä. Caverionin liikevaihdon tasoon ja myös kannattavuuteen vaikuttaisivat edelleen kaikki tällaiset lisärajoitukset, joilla rajoitetaan teollista tuotantoa tai seisokkeja tai suljetaan väliaikaisesti toimitiloja tai työmaita.

Koronakriisi on johtanut maailmanlaajuiseen taantumaan, mutta on edelleen epäselvää, kuinka syvä ja pitkä taantuma tulee olemaan ja kuinka nopeasti talous elpyy. Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta jatkossa. Vaikka digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tapaa suotuisia Caverionille, maailmanlaajuinen taantuma vaikuttaa mitä todennäköisimmin heikentävästi myös Caverionin tarjooman yleiseen kysyntätasoon ja hinnoitteluympäristöön. Mitä todennäköisimmin uusien rakennusprojektien kysyntä laskee, mutta vaikutus voi kohdistua myös pienempiin lisätöihin palveluissa ja projekteissa.

Koronakriisi ja sitä seuraava taantuma saattavat luoda lisäkysyntää ja uusia mahdollisuuksia joillekin Caverionin ratkaisuille. Esimerkiksi etäohjatut rakennukset auttavat asiakkaita säästämään rahaa ja aikaa, mutta mahdollistavat myös rakennusten turvallisemman ohjauksen. Ilmanvaihto- ja ilmastointiratkaisuille voi myös olla erityisvaatimuksia, mikä nostaa ilmastointiuudistusten kysyntää uusien ohjeistusten ja vaatimusten mukaisiksi.

Koronasta ja sen taloudellisista vaikutuksista huolimatta toimialan yleiset megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, säilyvät vahvoina ja luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä.

Palvelut

Koronakriisin ja taloudellisen taantuman odotetaan yleisesti vaikuttavan heikentävästi Palveluiden kysyntäympäristöön, erityisesti lisäpalveluissa ja palveluiden miniprojekteissa. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on kuitenkin luonteeltaan vakaampaa ja suhdanteista riippumattomampaa kuin Projektit-liiketoiminta. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon, kunnossapidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa. Joissain tapauksissa myös tyhjissä rakennuksissa tehtävien lisätöiden määrä voi kasvaa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Jäähdytysliiketoiminnassa on meneillään tekninen muutos F-kaasujen käyttämisestä kohti CO2-pohjaisia kylmäteknisiä järjestelmiä, mikä lisää päivitysten ja modernisointien tarvetta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan vähitellen yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa.

Projektit

Koronakriisin ja taloudellisen taantuman odotetaan yleisesti vaikuttavan heikentävästi Projektien kysyntäympäristöön. Mitä todennäköisimmin uusien rakennusprojektien kysyntä laskee, mutta toisaalta korjausrakentamisen odotetaan edelleen kasvavan. Nykyolosuhteissa on myös mahdollista tehdä korjauksia ja erilaisia asennusprojekteja tyhjillään oleviin kiinteistöihin ja työmaille. parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen trendeinä talotekniikkaan kohdistuvaa kysyntää tulevina vuosina. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan vähitellen yleiseen kysyntään Projektit-liiketoiminnassa.