Näkymät vuodelle 2020

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020 (julkaistu 30.4.2020)

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian puhkeamisen vuoksi aikaisemmat 7.2.2020 julkistetut markkinanäkymät eivät enää ole voimassa. Koronaviruskriisi vaikuttaa Caverionin vuoden 2020 markkinanäkymiin usealla tavalla.

Suuri osa Caverionin palveluista on erittäin tärkeitä kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta. Tämä käsittää toimitilakiinteistöjen, energia- ja liikenneinfrastruktuurin, sairaaloiden, lääketehtaiden, ruokateollisuuden, ruokakaupan ja -logistiikan sekä julkisen sektorin käyttämien toimitilojen ja palveluiden jatkuvan toimivuuden varmistamisen. Merkittävä osa näistä palveluista on edelleen suoritettava jopa koronaviruspandemian vastaiseen taisteluun määrättyjen sulkutoimenpiteiden aikana. Hallitusten tukipakettien odotetaan lisäävän investointeja infrastruktuuri- ja sairaalaprojekteihin Caverionin toiminta-alueella. Myös lisäinvestoinnit lääketeollisuussegmentin kapasiteettiin sekä suojavarusteiden valmistukseen saattavat lisätä puhdashuoneosaamisen tarvetta.

Tästä huolimatta Caverionin liiketoimintaan saattavat myös vaikuttaa rajoitustoimenpiteet, joilla leikataan teollista tuotantoa tai seisokkeja tai suljetaan väliaikaisesti toimitiloja tai työmaita. On kuitenkin erittäin vaikeaa arvioida, ovatko vaikutukset luonteeltaan lyhytaikaisia vai onko niillä pidempiaikaista vaikutusta.

Globaalin koronakriisin odotetaan johtavan maailmanlaajuiseen taantumaan. Vaikka megatrendit ja Caverionin tarjoomaan kohdistuva tarve saattavat kriisin vuoksi jopa vahvistua jatkossa, maailmanlaajuinen taantuma vaikuttaa heikentävästi myös Caverionin tarjooman kysyntään. Mitä todennäköisimmin uusien rakennusprojektien kysyntä laskee, mutta vaikutus voi kohdistua myös pienempiin lisätöihin palveluissa ja projekteissa.

Toisaalta koronakriisi saattaa luoda jatkossa lisäkysyntää ja uusia mahdollisuuksia joillekin Caverionin ratkaisuille. Etäohjatut rakennukset auttavat asiakkaita säästämään rahaa ja aikaa, mutta mahdollistavat myös rakennusten turvallisemman ohjauksen. Nykytilanteessa ilmanvaihto- ja ilmastointiratkaisuille voi myös olla erityisvaatimuksia, nostaen ilmastoinnin parantamisen kysyntää uusien ohjeistusten ja vaatimusten mukaisiksi.

Koronaviruksesta ja sen taloudellisista vaikutuksista huolimatta toimialan yleiset megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, säilyvät vahvoina ja luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana. Lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä tukevat sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen.

Palvelut

Lyhyellä aikavälillä koronakriisin ja taloudellisen taantuman odotetaan vaikuttavan heikentävästi Palveluiden kysyntäympäristöön kaikissa Caverionin divisioonissa, erityisesti lisäpalveluissa. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on luonteeltaan vakaampaa ja suhdanteista riippumattomampaa kuin Projektit-liiketoiminta. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon, kunnossapidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa. Koronapandemia saattaa jopa lisätä ulkoistusten määrää jatkossa. Joissain tapauksissa myös tyhjissä rakennuksissa tehtävien lisätöiden määrä voi kasvaa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Jäähdytysliiketoiminnassa on meneillään tekninen muutos F-kaasujen käyttämisestä kohti CO2-pohjaisia kylmäteknisiä järjestelmiä, mikä lisää päivitysten ja modernisointien tarvetta.

Projektit

Lyhyellä aikavälillä koronakriisin ja taloudellisen taantuman odotetaan vaikuttavan heikentävästi Projektien kysyntäympäristöön kaikissa Caverionin divisioonissa. Työvoiman poissaolojen määrän odotetaan kasvavan hieman ja lisäksi työmailla odotetaan olevan enemmän viiveitä ja sulkemisia. Toistaiseksi vain rajallinen määrä työmaita on ollut suljettuna Caverionin Projektit-liiketoiminnassa. Nykyolosuhteissa on myös mahdollista tehdä korjauksia ja erilaisia asennusprojekteja tyhjiin kiinteistöihin ja työmaille. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen talotekniikkaan kohdistuvaa kysyntää tulevina vuosina.