Näkymät vuodelle 2020

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 (julkaistu 6.8.2020)

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Suuri osa Caverionin palveluista on erittäin tärkeitä kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta. Tämä käsittää energia- ja liikenneinfrastruktuurin, sairaaloiden, lääketehtaiden, ruokateollisuuden, ruokakaupan ja -logistiikan sekä julkisen sektorin käyttämien toimitilojen ja palveluiden jatkuvan toimivuuden varmistamisen. Merkittävä osa näistä palveluista on suoritettava koronaviruspandemiasta huolimatta. Hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin vastuullisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella.

Caverionin toimintamaissa koronapandemian ensimmäisen aallon sulkutoimenpiteet vaikuttivat Caverionin liiketoimintaan pääasiassa maaliskuun puolivälin ja toukokuun lopun välillä, minkä jälkeen niitä on vähitellen purettu ja niiden vaikutus on vähentynyt. Toisen vuosineljänneksen lopulla koronapandemia oli hyvin hallinnassa useimmissa Caverionin toimintamaissa, kun taas maailmanlaajuisesti pandemia jatkoi leviämistä. Koronaviruksen mahdollinen toinen aalto voisi johtaa uusiin sulkutoimenpiteisiin myös Caverionin toimintamaissa ja lisätä negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Caverionin liiketoimintaan voivat vaikuttaa kaikki tällaiset lisärajoitukset, joilla rajoitetaan teollista tuotantoa tai seisokkeja tai suljetaan väliaikaisesti toimitiloja tai työmaita.

Koronakriisi on johtanut maailmanlaajuiseen taantumaan, mutta on edelleen epäselvää, kuinka syvä ja pitkä taantuma tulee olemaan ja kuinka nopeasti talous elpyy. Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla, mutta molempia on edelleen vaikeaa ennustaa tällä hetkellä. Vaikka digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tapaa suotuisia Caverionille, maailmanlaajuinen taantuma vaikuttaa mitä todennäköisimmin heikentävästi myös Caverionin tarjooman yleiseen kysyntätasoon ja hinnoitteluympäristöön. Mitä todennäköisimmin uusien rakennusprojektien kysyntä laskee, mutta vaikutus voi kohdistua myös pienempiin lisätöihin palveluissa ja projekteissa.

Koronakriisi ja sitä seuraava taantuma saattavat luoda jatkossa lisäkysyntää ja uusia mahdollisuuksia joillekin Caverionin ratkaisuille. Etäohjatut rakennukset auttavat asiakkaita säästämään rahaa ja aikaa, mutta mahdollistavat myös rakennusten turvallisemman ohjauksen. Ilmanvaihto- ja ilmastointiratkaisuille voi myös olla erityisvaatimuksia, mikä nostaa ilmastointiparannusten kysyntää uusien ohjeistusten ja vaatimusten mukaisiksi.

Koronaviruksesta ja sen taloudellisista vaikutuksista huolimatta toimialan yleiset megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, säilyvät vahvoina ja luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana. Lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä tukevat sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen.

Palvelut


Koronakriisin ja sitä seuraavan taloudellisen taantuman odotetaan yleisesti vaikuttavan heikentävästi Palveluiden kysyntäympäristöön, erityisesti lisäpalveluissa. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on kuitenkin luonteeltaan vakaampaa ja suhdanteista riippumattomampaa kuin Projektit-liiketoiminta. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon, kunnossapidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa. Taloudellinen taantuma saattaa jopa lisätä ulkoistusten määrää jatkossa. Joissain tapauksissa myös tyhjissä rakennuksissa tehtävien lisätöiden määrä voi kasvaa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Jäähdytysliiketoiminnassa on meneillään tekninen muutos F-kaasujen käyttämisestä kohti CO2-pohjaisia kylmäteknisiä järjestelmiä, mikä lisää päivitysten ja modernisointien tarvetta.

Projektit


Koronakriisin ja sitä seuraavan taloudellisen taantuman odotetaan yleisesti vaikuttavan heikentävästi Projektien kysyntäympäristöön. Mitä todennäköisimmin uusien rakennusprojektien kysyntä laskee, mutta toisaalta korjausrakentamisen odotetaan edelleen kasvavan. Nykyolosuhteissa on myös mahdollista tehdä korjauksia ja erilaisia asennusprojekteja tyhjillään oleviin kiinteistöihin ja työmaille. Trendien näkökulmasta parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen talotekniikkaan kohdistuvaa kysyntää tulevina vuosina. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään Projektit-liiketoiminnassa.