Toimitusjohtajan katsaus

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 (julkaistu 20.7.2017)

“Vuoden 2017 toisella neljänneksellä jatkoimme yhtiön kääntämistä parempaan suuntaan ja toimintojemme vakauttamista. Vaikka kannattavuuden kannalta neljännes oli yhtiölle vaikea, työ etenee suunnitellun mukaisesti. Haasteet riskiprojekteissamme vaikuttivat sekä kannattavuuteen että kassavirtaan ja peittävät hyvän edistymisen muualla. Jatkoimme korjaavien toimenpiteiden toteuttamista projektiliiketoimintamme suorituskyvyn nostamiseksi ja onnistuimme välttämään uusien projektien lisäämistä riskiprojektilistallemme tänä vuonna.

Caverionin liikevaihto oli 565,1 (615,5) milj. euroa ja käyttökate -13,0 (-14,4) milj. euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Valuuttakursseilla, työpäivien pienemmällä määrällä, alaskirjauksilla ja valikoivammalla tarjoustoiminnallamme oli heikentävä vaikutus kauden kehitykseen. Markkinaympäristömme oli kauden aikana edelleen suotuisa. Divisioonista Suomi ja Itävalta paransivat vakaata suoritustaan. Tanska-Norjan divisioona jatkoi käännettään parempaan suuntaan ja olen tyytyväinen, että Norja on vakauttanut asemansa hyvin suoriutuvien maidemme joukossa. On myös merkkejä Ruotsin liiketoiminnan kääntymisestä parempaan suuntaan, esimerkiksi kassavirtamme Ruotsissa oli selvästi parempi kuin viime vuonna. Palveluliiketoiminnassa Tekninen huolto ja kunnossapito ja Palveluiden johtaminen paransivat entisestään suoritustaan. Palvelut-liiketoiminta kasvoi toisella neljänneksellä 3,1 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 17,7 prosenttia.

Projektikannattavuuttamme rasittivat edelleen merkittävät alaskirjaukset erityisesti Teollisuuden ratkaisuissa ja Saksassa. Alaskirjaukset ja jäljellä olevat projektien suoritusriskit liittyvät noin 15 riskiprojektiin, joista suurin osa saadaan päätökseen tänä vuonna. Olen tyytyväinen, ettei riskilistallemme tullut yhtään uutta projektia tänä vuonna. Kannattavuuttamme kaudella heikensi merkittävästi kustannusylitykset ja alaskirjaukset Teollisuuden Ratkaisujen projekteissa uudella biotuotetehtaalla Suomessa, jossa arvioimme saavamme työmme päätökseen tänä kesänä.

Odotamme säästöjä tehdyistä saneeraustoimista sekä kiinteiden kulujen leikkauksista. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana henkilöstökulumme laskivat noin 3,7 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut noin 4,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Käynnistimme toisella neljänneksellä jatkotoimenpiteitä Ruotsin ja Teollisuuden ratkaisujen divisioonissa tuloksen ja käyttöasteen parantamiseksi. Nämä lisätoimenpiteet aiheuttivat noin 6,3 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja niiden arvioitu säästövaikutus on yhteensä noin 2,7 milj. euroa vuonna 2017 ja noin 5,5 milj. euroa vuonna 2018. Kaiken kaikkiaan toimenpiteiden arvioidaan johtavan noin 160 työntekijän henkilöstövähennyksiin Ruotsissa. Tämän lisäksi Teollisuuden ratkaisuissa oli 0,7 milj. euroa muita uudelleenjärjestelykuluja toisella vuosineljänneksellä.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana teimme edellä mainittuihin riskiprojekteihin yhteensä 18,3 milj. euron alaskirjaukset pääosin Teollisuuden ratkaisujen ja Saksan divisioonissa. Näiden alaskirjausten ja heinäkuussa tekemämme viimeisimmän arvion jälkeen loppuvuodelle jäljellä olevien projektien suoritusriskien arvioidaan edelleen olevan noin 20 milj. euroa. Kasvu verrattuna aikaisempiin ennusteisiimme aiheutuu lähes yksinomaan yllämainitusta Teollisuuden Ratkaisujen projektista Suomessa, jossa olemme tehneet 11,2 milj. euron alaskirjaukset. Vanhojen, erääntyneiden myyntisaamisten osalta olemme onnistuneet perimään tiettyjä vanhoja saamisia ilman suurempaa vaikutusta kannattavuuteen. Koko vuoden 2017 arvioitu riski vanhoihin, erääntyneisiin myyntisaamisiin liittyen on hieman aikaisempaa, enintään 10 milj. euron arviota matalampi. Käyttöasteeseen liittyvän riskin ei arvioida ylittävän aikaisemmin arvioitua, enintään 10 milj. euron tasoa. Olemme kuitenkin valmiita toteuttamaan lisää kulusäästöjä vuonna 2017, mikäli välttämätöntä.

Kesäkuun alkupuolella laskimme liikkeeseen 100 milj. euron hybridilainan. Se oli meille tärkeää liiketoimintamme käännekohdassa, sillä hybridilaina vahvisti pääomarakennettamme ja rahoitusasemaamme sekä loi perustan liiketoimintamme edelleen kehittämiselle. Olen erittäin iloinen velkasijoittajien yhtiötämme kohtaan osoittamasta luottamuksesta.

Caverionin taloudellista tuloksentekokykyä vuonna 2017 heikentää pääosin projektiliiketoimintamme suorituskyky. Nykyisessä liiketoimintamme taitekohdassa meidän on ensin vietävä loppuun riskiprojektimme, uudelleenjärjestelyt ja muut korjaavat toimenpiteet. Olemme vahvistaneet johtoryhmäämme ja viimeistelemme parhaillaan strategiaamme kohti vuotta 2020. Kerromme siitä lisää pääomamarkkinapäivässämme Helsingissä 7.11.2017.”

Ari Lehtoranta

 
ari_lehtoranta