• kemijoki_fi

Vesivoima, Kemijoki, Suomi

Uusi toimintamalli auttaa meitä uudistumaan ja sopeutumaan muuttuviin tarpeisiin. Yrityksen tulevaisuuden investoinnit keskittyvät olemassa olevan tuotantojärjestelmän vastuulliseen kehittämiseen.  Pystyimme löytämään Caverionin kanssa yhteisen näkemyksen palvelujen laajuudesta ja laadullisesta sisällöstä. Valintakriteereissä korostuivat kokemus ja resurssit, palvelujen toteutustapa sekä vastuullisuuden huomioon ottaminen.

Tuomas Timonen, toimitusjohtaja, Kemijoki Oy

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiöllä on 20 vesivoimalaa, joista 16 Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi yhtiö säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä.

Voimaloiden yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 1 100 MW. Vuonna 2013 Kemijoen vesivoimalaitokset tuottivat kaikkiaan 4 126 gigawattituntia sähköenergiaa, eli noin kolmanneksen Suomessa vesivoimalla tuotetusta sähköenergiasta.

Palvelut

 • Kiinteistöjohtaminen
 • Tekninen huolto ja kunnossapito
 • Projektin johtaminen

Järjestelmät ja tuotteet

 • Teollisuusasennukset
 • Automaatio

Asiakkaat

 • Teollisuus
 • Energiateollisuus

Käyttötarkoitus

Haaste

 • Kemijoen toimintaan vaikuttivat vahvasti muuttuvat investointitarpeet. Kemijoen vesivoimalaitosten suurimmat peruskorjaukset ja tehonnostot olivat valmistumassa ja uusien vesivoimahankkeiden osalta jatko oli epävarmaa.
 • Kemijoki-yhtiön laajan vesivoimaosaamisen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä oli varmistettava.
 • Kemijoki Oy:n oli pystyttävä sopeuttamaan toimintaansa ja kustannusrakennettaan vastaamaan tulevaisuuden tilannetta.
 • Kemijoki Oy:n toimintaan vahvasti vaikuttava yritysvastuu oli myös otettava huomioon uutta toimintamallia toteutettaessa. Kemijoki Oy:n oli huomioitava tämä kokonaisuus yhtenä tärkeimmistä osakokonaisuuksista uutta toimintamallia haettaessa.

Ratkaisut

Caverion vastaa Kemijoen 16 vesivoimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotoiminnoista, jotka sijaitsevat Kemijoen vesistöalueella.

 • Kemijoki Oy keskittyy uudessa toimintamallissa olemassa olevien vesivoimalaitosten vastuulliseen käyttöön ja taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan.
 • Käyttö- ja kunnossapitotoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulevaisuuden osaamisen varmistamiseksi Kemijoen ratkaisu oli ulkoistaa kyseinen toiminto Caverionille.
 • Integraation suorittamisen varmistamiseksi Kemijoki ja Caverion toteuttivat yhteistyössä hallitun siirtymisen varmistavan projektin, jonka päävastuu oli Caverionilla.  Suunnitelma rakentui hyvin yksityiskohtaiseksi varmistaen siirron toteuttamisen ilman vaikutuksia Kemijoen tuotantoon.
 • Yritysvastuun osalta uusi toimintamalli esiteltiin paikallisille sidosryhmille Kemijoen ja Caverionin toimitusjohtajien toimesta.
 • Jotta Kemijoki Oy pystyi heti uuteen toimintamalliin siirtymisen yhteydessä aloittamaan oman toimintamallinsa jalkauttamisen omassa organisaatiossaan, oli myös kesken olevien tehonnostoprojektien osalta huomioitava häiriötön siirtyminen uuteen toimintamalliin. Tämän varmistamiseksi myös näiden vastuut siirrettiin samassa yhteydessä Caverionille.
 • Yritysvastuun merkitystä korostettiin integraatiossa ja tiedottamiseen panostettiin molemmin puolin hyvin paljon. Integraatiossa käytettiin hyvin kokenutta caverionilaista osaamista, jonka vastuulla oli myös uuden liiketoiminnan vetovastuun siirtymisestä lähtien antaen uudelle vetäjälle mahdollisuuden päästä toimintaan sujuvasti sisään.

Ajankohta

Yhteistyö alkoi vuonna 2014.

Tietoja sopimuksesta

Sopimuksen mukaisesti noin 80 Kemijoki Oy:n työntekijää siirtyi Caverion Industrialle. Integraatioprosessi onnistui suunnitellusti eikä aiheuttanut keskeytyksiä tai muita ei-toivottuja vaikutuksia Kemijoen toiminnalle.

 

Tietoja Caverionin palveluista

 • Työturvallisuusvastuut ja turvalliset toimintamallit.
 • 16 Kemijoen vesivoimalaitoksen paikalliskäyttö ja kunnossapito
 • Laitosten varallaolo
 • Sopimuksen sisältämien asennus-, tarkastus- ja tarkkailutehtävien suorittaminen
 • Erillisprojektien suunnittelu-, toteutus- ja valvontatehtävät
 • Hankinnat
 • Laitosten työturvallisuusvastuu myös ulkopuolisten vierailijoiden tai alihankkijoiden osalta.
 • Yhteiskuntaviestinnässä eri sidosryhmien kanssa toimiminen

16
vesivoimalaa

80
työntekijää

 

 

4126
gigawattituntia sähköenergiaa