Kestävä kehitys | Usein kysytyt kysymykset

Kestävä kehitys | Usein kysytyt kysymykset

Kysyttävää vastuullisuustyöstämme? Alta löytyy vastauksia meiltä useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä: sustainability@caverion.com

 

 

Yleistä

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen yhdessä asiakkaidemme kanssa strategiamme ja liiketoimintamme tarkoituksen mukaisesti: mahdollistamme suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia älykkäissä ja kestävissä rakennetuissa ympäristöissä.

Olemme määritelleet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi neljä ympäristövastuun,
sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) painopistealuetta:

 • Jalanjäljen pienentäminen
 • Kädenjäljen kasvattaminen
 • Henkilöstöstä välittäminen
 • Arvoketjun vastuullisuuden varmistaminen

 

 


 

Kyllä. Kestävä kehitys on yksi strategiamme keskeisistä teemoista. Kehitämme edelleen kaikkia ESG-mittareiden (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallinto) mukaisia käytäntöjämme. Olemme määrittäneet tärkeimmät mittarit ja tehneet konsernitason toimintasuunnitelman kestävän kehityksen mukaisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Kestävä kehitys mahdollistaa myös kasvumme: Caverion on erittäin hyvässä asemassa asiakkaidensa vastuullisuuspyrkimysten tukemisessa. Parannamme ja laajennamme jatkuvasti älykkään teknologian ja digitaalisten ratkaisujen tarjoamaamme, esimerkiksi kestävän kehityksen kriteerit täyttävää jäähdytystä, energianeuvontapalveluita ja etähallintapalveluita, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaille ja kasvattavat hiilikädenjälkeämme.

 

Kyllä. Olemme sitoutuneet Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin vuonna 2021.

Omiin kestävyystavoitteisiimme ja mittareihimme liittyvät erityisesti seuraavat YK:n kestävän
kehityksen tavoitteet:

 • Terveyttä ja hyvinvointia
 • Sukupuolten tasa-arvo
 • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria
 • Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • Ilmastotekoja

Teemme työtä monella rintamalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tuemme Pariisin sopimuksen mukaisia tavoitteita, esimerkiksi pyrkimyksiä rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 °C:een.

Helmikuussa 2022 Caverion sitoutui Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi), joka edistää
kunnianhimoisia ilmastotekoja. SBT-aloite tukee yrityksiä tieteeseen perustuvien
päästövähennystavoitteiden asettamisessa, Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, jotta ilmaston
lämpeneminen voitaisiin pysäyttää 1,5 asteeseen. Jatkamme vuonna 2022 työtä Scope 1-3
päästötavoitteiden määrittelemiseksi perustuen maailmanlaajuiseen hiilijalanjäljen
laskentastandardiin, GHG Protokollaan, ja SBT- aloitteen mukaisesti.

Caverion on mukana mm. seuraavissa kolmannen osapuolen tekemissä arvioinneissa:

Sustainalyticsin ESG-riskiluokitus: matala riski (7/2021)
MSCI A (12/2021)
ISS ESG C (NP)
ISS Corporate solutions Governance 3 (1/2022)
CDP C (2021)
Ecovadis Gold -luokitus
OMX Sustainability Finland GI
OMX Sustainability Finland PI
OMX Sustainability Finland CAP GI
OMX Sustainability Finland CAP PI

Lisäksi olemme mukana tietyissä maakohtaisissa indekseissä. 

Kyllä. Raportoimme vuosittain kestävästä kehityksestä toiminnassamme. Kestävästä kehityksestä kertovat raportit ja niiden päivitykset ovat nähtävissä osoitteessa caverion.fi/kestava-kehitys.

 

Ympäristö

Caverionin vaikutus ympäristöön on suurin kädenjälkemme kautta. Tarjoamme asiakkaillemme energiatehokkaita ja kestäviä ratkaisuja sekä älykkäitä teknologioita – jäähdytystä, turvallisuusratkaisuja ja automaatiota – sekä modernisointihankkeita. Teemme jatkuvasti yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että esimerkiksi energiavaroja käytetään tehokkaasti ja vastuullisesti.

Lisäksi Caverion tekee paljon työtä vähentääkseen ympäristöjalanjälkeään, kuten kasvihuonekaasupäästöjä.

Vuoteen 2025 mennessä olemme määrittäneet tarkalleen, mistä hiilijalanjälkemme muodostuu. Suunnittelemme parhaillaan lisätoimia Scope 1-, 2- ja 3-tason päästöjen vähentämiseksi toiminnassamme ja toimitusketjussamme.

Huoltoajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi keskitymme etähallintapalvelujen lisäämiseen, reittien optimointiin sekä biopolttoaineiden ja sähköajoneuvojen käytön lisäämiseen. Autokantaamme kuului 4 300 huoltoajoneuvoa vuonna 2021.

Olemme sitoutuneet lisäämään uusiutuvan energian käytön osuutta omissa kiinteistöissämme sekä
toteuttamaan jokapäiväisiä energiatehokkuustoimia, joita on jo toteutettu yhtiömme pääkonttorissa ja useissa muissa toimipisteissä. Joissakin maissamme olemme jo siirtymässä 100- prosenttisesti uusiutuvan energian käyttöön vuonna 2022.

Scope 3 -kategoriassa ostetut tavarat ja palvelut, sähkö- ja LVImateriaalit muodostavat suurimman osan
materiaalikäytöstämme. Yhteistyöllä toimittajiemme kanssa varmistamme, että asentamamme nykyiset ja uudet tuotteet sopivat kiertotalouden vaatimuksiin. Pyrimme myös laskemaan asiakkaille tarjoamiemme keskeisten ratkaisujen ja palveluiden ympäristöjalanjäljen. Merkittävien toimittajien kanssa suunnitellaan yhteistyötä tuotteiden päästöjen ja jätteiden vähentämiseksi.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskentamalli on laadittu  GHG-protokollan mukaisesti, joka on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan. (Scope 1–3 päästöt)

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monin tavoin suotuisia Caverionille. Niiden arvioidaan lisäävän Caverionin tarjoamisen ratkaisujen kysyntää entisestään tulevaisuudessa. Lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, jatkuvasti kiristyvät energiatehokkuutta koskevat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen jatkuvat vahvoina ja luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan voimakkaana. EU-vaatimukset sekä kansallinen lainsäädäntö lisäävät tietoisuutta kestävästä kehityksestä, joka edellyttää energiatehokkuutta ja hiilineutraaliutta koskevia tiukkoja tavoitteita ja toimia. Esimerkiksi yli 97 prosenttia EU:n rakennuskannasta on päivitettävä, jotta EU:n vuoteen 2050 ulottuva hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskeva visio voidaan saavuttaa. Caverion on ponnistellut paljon kehittääkseen tarjoomaansa ja ratkaisuja tähän kysyntään vastaamiseksi. Asiantuntemuksemme kattaa tarjooman rakennusten koko elinkaarelle, varmistaen mahdollisimman hyvän tehokkuuden asennuksista jatkuvaan huolto ja kunnossapitoon.

Hiilikädenjälkemme kasvattamiseksi aiomme esimerkiksi nopeuttaa älyratkaisujen ja kestävän kehityksen mukaisen tarjoomamme innovointia ja kehittämistä, kouluttaa työntekijöitämme edistämään asiakkaiden kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja lisätä älyteknologian osuutta kokonaisliikevaihdosta. Kun olemme mukana asiakkaiden investointihankkeissa jo varhaisessa vaiheessa, voimme tarjota esimerkiksi energianeuvonantoa ja auttaa asiakasta valitsemaan kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja. Niillä voi olla suuri vaikutus rakennuksen tai teollisuusinvestoinnin elinkaaren aikana.

Lisäksi pyrimme ylläpitämään jatkuvaa vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa, tehostaa tiedonkeruuta ja datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Caverion ottaa huomioon pörssiyhtiöihin vuoden 2022 alusta alkaen sovellettavat EU:n taksonomiasäännöt. Julkaisemme ensimmäiset, vuotta 2021 koskevat taksonomiatiedot vuoden 2022 aikana.

Käyttämämme puhtaan teknologian ratkaisut voidaan jakaa kahteen ryhmään: omassa toiminnassamme hyödynnettävään ja asiakkaille tarjottaviin. Omassa toiminnassamme huolehdimme esimerkiksi toimistojemme energiatehokkuuden parantamisesta. Lisäksi edistämme digitaalisten ratkaisujen käyttöä ja hyödynnämme esimerkiksi virtuaalikokouksia matkustamisen sijaan.

Tarjottavien ratkaisujen avulla voimme parhaiten kasvattaa kädenjälkeämme – positiivista vaikutusta – omaan toimintaamme verrattuna. Tarjoamme asiakkaillemme energiatehokkaita ja kestäviä ratkaisuja sekä älykkäitä teknologioita – jäähdytystä, turvallisuusratkaisuja ja automaatiota – sekä ja modernisointiprojekteja.

Caverionin oma toiminta ei ole erityisen paljon energiaa kuluttavaa, joten esimerkiksi kasvaviin energian hintoihin liittyvät riskit ovat kohtuullisia.

Määrittelemme parhaillaan Caverionin keskeisiä ilmastoon liittyviä riskejä. Caverion noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia, voimassa olevia säännöksiä ja myös niiden kehittämistä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla.

ISO 14001 kattaa 91 prosenttia toiminnoistamme.

Karkean arviomme mukaan noin 6 prosenttia liikevaihdostamme on yhteydessä öljyn, hiilen tai kaasun tuontantoon. Tämä osuus liikevaihdosta on peräisin Teollisuus-divisioonasta. Koska kyseessä on suuntaa antava arvio, laadimme parhaillaan yksityiskohtaisempaa laskelmaa, joka ottaa huomioon myös muut divisioonamme.

Jätteiden asianmukainen käsittely ja materiaalien tehokas käyttö ovat osa jokapäiväistä työtämme. Palveluidemme avulla autamme myös asiakkaitamme tehostamaan materiaalien käyttöä ja parantamaan jätteiden käsittelyä. Kiertotaloutta koskeva työmme tehostuu ja sen painopiste selkeytyy, kun alamme tulevaisuudessa julkaista Scope 3 ‑tason kriteerien mukaisia päästötietoja.

 

Sosiaalinen vastuu

Välitämme työntekijöidemme turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista. Keskitymme ennaltaehkäisevään työturvallisuuteen ja hyvinvointiin sekä työprosessiemme jatkuvaan kehittämiseen.

Edellytämme, että työntekijämme noudattavat tarkasti Caverionin turvallisuusohjeistusta ja työmaan työturvallisuussääntöjä ja ‑määräyksiä. Työturvallisuusasioihin perehdyttäminen ja koulutus on osa kaikkien Caverionin työntekijöiden työtä. Keskitymme ennakoivaan turvallisuustyöhön: teemme säännöllisesti henkilökohtaisia riskien arviointeja, käymme läpi vaaratilanteita ja opimme niistä, keskustelemme turvallisuusasioista ja teemme turvatarkastuksia.

Kannustamme työntekijöitämme huolehtimaan hyvinvoinnistaan sekä työssä että sen ulkopuolella. Caverionin hyvinvointikartta tukee tätä pyrkimystä. Otamme huomioon terveydelle aiheutuvat riskit ja teemme tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Ylläpidämme työkykyä, työkuormituksen hallintaa ja työhön paluuta erilaisten yksilöllisten hankkeiden avulla.

Tapaturmataajuus (LTIFR, poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti) vuonna 2021 oli ennätyksellisen alhainen – vain 4,0 (2020: 4,2).  Olemme alamme huippuluokkaa turvallisuuden varmistamisessa. Kehitämme kuitenkin edelleen toimintatapojamme, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on päästä mahdollisimman lähelle nollatasoa. 

Olemme sitoutuneet tarjoamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön kaikille Caverionin palveluksessa oleville riippumatta siitä, missä he työskentelevät. Caverion noudattaa paikallista lainsäädäntöä ja ammattiliittojen sopimuksia kaikkialla.

Olemme esimerkiksi määritelleet selkeästi kutakin toimintamaata ja työtehtävää koskevat työajat. Haluamme varmistaa, että kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus hyvään työ- ja yksityiselämän tasapainoon ja että työntekijämme huolehtivat hyvinvoinnistaan.

Haluamme olla kilpailukykyisiä markkinoilla, joilla toimimme. Tällöin meidän pitää pystyä houkuttelemaan ja pitämään oikeat työntekijät palveluksessamme. Siksi rakennamme palkitsemispakettimme paikallisten työmarkkinakäytäntöjen perusteella ja Caverionin palkitsemisohjeiden mukaisesti.

Teemme säännöllistä kansainvälistä yhteistyötä eurooppalaisen yritysneuvoston (EWC) kanssa.

Kohtelemme työntekijöitämme oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti ja pyrimme viestimään palkitsemisesta selkeästi. Kaikkien palkitsemiseen liittyvien päätösten on oltava vähintään esimiehen esimiehen ja henkilöstöhallinnon hyväksymiä. Siten varmistetaan hallinnointia koskevien ohjeistojemme noudattaminen. Olemme hiljattain päivittäneet tehtävärakennettamme, mikä lisää työtehtävähierarkian avoimuutta ja parantaa tasa-arvoisen palkkauksen analysoinnin mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on maksaa samasta työstä ja samasta suorituksesta sama palkka, kun huomioon otetaan esimerkiksi paikallisen työmarkkinan vertailuarvot. 

Caverion kannustaa työntekijöitään tavoittelemaan ammatillista kasvua ja tukee heitä taitojen oppimisessa ja kehittämisessä. Vuosittainen tulos- ja kehityskeskustelu tarjoaa sekä esimiehille että työntekijöille mahdollisuuden antaa ja saada palautetta suoriutumisesta, yhteistyöstä, osaamisesta, käyttäytymisestä ja johtamisesta. Osana prosessia jokaiselle työntekijälle laaditaan vuosittainen yksilöllinen kehittymissuunnitelma tukemaan nykyisen ja tulevan osaamisen kehittämistä.

Palveluksessamme ollaan keskimäärin yli 10 vuotta. Pisimmillään työntekijöidemme ura palveluksessamme on kestänyt yli 50 vuotta. Monet ammattilaisistamme ovat tulleet taloon harjoittelijoina. Palkkaamme vuosittain noin 900–1 000 kesätyöntekijää, opinnäytetyöntekijää ja harjoittelijaa.

Sairauspoissaoloprosentti (poissaolotuntien suhde kokonaistyötunteihin) oli 4,6 % vuonna 2021 (2020: 4,7). Seuraamme jatkuvasti sairauspoissaolojen määrää ja toteutamme ennakoivia toimia työntekijöidemme hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi. Teemme tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa: tuemme työkyvyn ylläpistoa, työkuormasta selviytymistä ja työhön paluuta erilaisten yksilöllisten hankkeiden avulla.

Caverion kannustaa työntekijöitään tavoittelemaan ammatillista kasvua ja tukee heitä taitojen oppimisessa ja kehittämisessä. Esimerkiksi vuonna 2021 järjestimme noin 10 000 koulutustapahtumaa. Koulutus sisältää turvallisuuskoulutusta, teknisten tuotealueiden ja yleisten työtaitojen koulutusta sekä opiskeluohjelmia ja muuta koulutusta. Olemme hiljattain kehittäneet sisäisen oppimisalustan nimeltään Caverion Campus. Se on avoin kaikille työntekijöille ja tarjoaa runsaasti sisältöä erilaisten taitojen kehittämiseen.

Yksi vastuullisuuden avainmittarimme on, mitata vastuullisuuskoulutuksen saaneiden työntekijöiden määrää. Seuraamme miten kattavasti kestävän kehityksen, turvallisuuden ja eettiseten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutuksia on suoritettu.

Jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus käydä säännöllisesti kehityskeskusteluja esimiehensä kanssa. Jokaiselle työntekijälle laaditaan yksilöllinen kehityssuunnitelma, jonka avulla hän voi kehittää nykyistä ja tulevaa osaamistaan. Uskomme, että suurin osa oppimisesta tapahtuu työssä. Siksi kannustamme kaikkia työntekijöitä olemaan uteliaita, oppimaan joka päivä toisiltaan ja kehittämään itseään jatkuvasti.

Vahva sitoutuminen eettisiin liiketoimintatapoihin on vastuullisen liiketoiminnan perusta. Caverionin eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti huolehdimme avoimen ja yhteistyökykyisen työilmapiirin ylläpitämisestä ja kunnioitamme yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:

 • Tuemme työntekijöiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja tasapuolisia palkkausperusteita. 
 • Työntekijöillämme on järjestymisvapaus, oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin edunsuojan varmistamiseksi sekä oikeus työehtosopimusneuvotteluihin.
 • Olemme vastuullinen ja reilu työnantaja. Emme salli minkäänlaista syrjintää, kuten ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, fyysiseen tai psyykkiseen toimintarajoitteeseen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää.
 • Emme salli lapsityövoiman, minkäänlaisen pakkotyövoiman tai laittoman työvoiman käyttöä ja vastustamme ihmiskauppaa ja uusia orjuuden muotoja.
 • Emme salli minkäänlaista ahdistelua tai kiusaamista työpaikalla.

Olemme sitoutuneet Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact ‑aloitteeseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin.  Caverion noudattaa paikallista lainsäädäntöä kaikissa toimintamaissa.

Caverion kunnioittaa ihmisiä yksilöinä, hyväksyy erilaisuuden ja edistää henkilöstön osallistamista. Missä tahansa toimimmekin, olemme sitoutuneet luomaan työympäristön, joka on osallistava, oikeudenmukainen ja joustava ja joka edistää henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. Toimialamme erityispiirteiden vuoksi haluamme kiinnittää erityistä huomiota sukupuolten tasa-arvoon ja kykyymme tarjota mielenkiintoinen ja turvallinen työympäristö kaikille sukupuolesta riippumatta. Uskomme, että monimuotoisuus ja osallistaminen ovat ratkaisevia tekijöitä, kun luomme työllämme lisäarvoa asiakkaille, liikekumppaneille, työntekijöille ja osakkeenomistajille.

Vuonna 2021 työntekijöistämme 11 % oli naisia. Yksi kestävän kehityksen mukaisista tavoitteista, jonka edistymistä mittaamme, on nostaa naispuolisten työntekijöiden osuus 15 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Caverionin johtoryhmässä 21% on naisia sekä hallituksessa 29% on naisia. (vuoden 2021 lopussa)

Vuonna 2021 työntekijöistämme 91 prosenttia kuului työehtosopimusten piiriin (2020: 85%).

Caverion toimii pääasiassa kehittyneillä, läpinäkyvillä markkinoilla. Mahdolliset riskit liittyvät epävarmuuteen tai epätietoisuuteen siitä, miten alihankkijat menettelevät omassa päivittäisessä toiminnassaan.

Mahdollisia ihmisoikeusrikkomusten riskejä on pääosin kauempana toimitusketjussa. Alihankkijoilta edellytettävät eettiset liiketoimintaperiaatteet sisältävät eettiset ohjeet ja vaatimukset, joita kumppanimme on noudatettava. Hyväksymällä alihankkijan eettiset liiketoimintaperiaatteet alihankkijamme sitoutuu noudattamaan yleisesti hyväksyttyjä eettisiä perusperiaatteita ja toimintaohjeita. 

Työmme tarkoitus on meille yrityskansalaisuutta: mahdollistamme suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia älykkäissä ja kestävissä rakennetuissa ympäristöissä. Tämä lause ohjaa meitä toiminnassamme.

Esimerkiksi vuonna 2021 haastoimme asiakkaitamme ja työntekijöitämme tutustumaan älykaupunkien käsitteeseen ja edistämään niiden kestävää kehitystä. Tehtyjen toimenpiteiden perusteella teemme lahjoituksen John Nurmisen säätiölle Itämeren ja sen perinnön pelastamiseksi tuleville sukupolville.

Caverion on sitoutunut läpinäkyvään ja vastuulliseen liiketoimintaan, ja se näkyy yhtiön sponsorointia koskevassa ohjeistuksessa. Ohjeet kuvastavat myös yhtiön arvoja ja vastaavat eettisiä liiketoimintaperiaatteitamme. Divisioonat vastaavat paikallisista sponsorointipäätöksistä. Divisioonan sponsoroinnista päätetään divisioonatasolla, päätökset hyväksyy divisioonan johtaja ja ne kirjataan divisioonan johtoryhmän kokouspöytäkirjaan. Caverion ei tue rahallisesti poliittisten puolueiden tai ryhmien tai yksittäisten poliitikkojen toimintaa.

 

Hallinto ja etiikka

Hallituksessamme on tällä hetkellä kaksi komiteaa (HR-komitea ja tarkastuskomitea), jotka molemmat käsittelevät kestävään kehitykseen liittyviä asioita asiayhteyden mukaan. Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu strategian toteuttamisesta liiketoiminnassa.

Konsernin strategia ja pitkän aikavälin tavoitteet ovat yksi keskeinen osa hallituksen tehtäviä. Hallituksen puheenjohtaja on vastuussa Caverionin CO₂-kädenjäljen ja -jalanjäljen johtamisesta. Tämä tarkoittaa CO₂-jalanjäljen minimointia ja positiivisen CO₂-kädenjäljen kasvattamista tarjoomamme kautta.

Kyllä. Asetimme ensimmäiset koko konsernia koskevat kestävän kehityksen tavoitteet vuonna 2020. Tavoitteenamme on vuoteen 2030 mennessä luoda ratkaisuillamme kestävää vaikutusta siten, että positiivinen hiilikädenjälkemme on kymmenen kertaa suurempi kuin oma hiilijalanjälkemme. Olemme asettaneet selkeät suorituskykymittarit tavoitteidemme saavuttamiseksi ja tiedotamme niistä avoimesti. Lisätietoja tavoitteista on täällä.

Toimintaamme ohjaavat useat kansalliset ja kansainväliset ohjeistot. Kunnioitamme kansainvälisissä sopimuksissa vahvistettuja ihmisoikeuksia.

Meillä on myös omat käytäntömme ja ohjeistomme, jotka ohjaavat liiketoimintaamme ja toimintatapojamme. Kestävään kehitykseen vahvimmin liittyviä käytäntöjä ja ohjeita ovat esimerkiksi seuraavat:  

 • Caverionin eettiset liiketoimintaperiaatteet
 • Henkilöstöpolitiikka, mukaan lukien monimuotoisuuspolitiikka
 • Caverionin toimittajien eettiset liiketoimintaperiaatteet
 • Hankinnan toimintaohjeet
 • Tietoturvapolitiikka
 • Tietosuojapolitiikka

HR-komitean tehtävä on varmistaa, että hallituksen jäsenten koulutus, ammatillinen tausta, sukupuoli, ikä ja maantieteellinen alkuperä ovat moninaisia. Hallituksemme jäsenet edustavat eri toimialoja ja ikäryhmiä. He ovat toiminta-alueemme kansalaisia viidestä eri Pohjois- ja Keski-Euroopan maasta. Tällä hetkellä hallituksen seitsemästä jäsenestä kaksi on naispuolisia, mikä vastaa 29 % hallituksen jäsenistä.

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on täällä.

Lisätietoja on täällä.

Asetimme kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet marraskuussa 2020. Teemme työtä tavoitteiden toteuttamiseksi ja mittaamme tavoitteissa onnistumista kaikissa divisioonissa. Tämä auttaa meitä tunnistamaan sopivimmat kestävän kehityksen tavoitteet ja vakiinnuttamaan mittarit, jotka voidaan tulevaisuudessa yhdistää rahalliseen palkitsemiseen.

Caverionilla on pitkäaikaisia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka on suunnattu konsernin ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille. Matching Share Plan 2018–2022 (MSP) on suunnattu Caverionin ylimmälle johdolle. Performance Share Plan (PSP) koostuu vuosittain alkavista yksilöllisistä ohjelmista, jotka on suunnattu Caverionin johdolle ja tietyille avainhenkilöille. ehdollinen osakepalkkio-ohjelma (Restricted Share Plan, RSP) on täydentävä osakepohjainen kannustinjärjestelmä erityistilanteisiin. Se koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä ohjelmista. Caverion julkisti MSP-ohjelman rakenteen 7.2.2018, PSP-ohjelman rakenteen 18.12.2018 ja RSP-ohjelman rakenteen 18.12.2015 pörssitiedotteissa.

Caverionilla on nollatoleranssi korruption, lahjonnan, kilpailun vastaisten toimien, syrjinnän, häirinnän ja ylipäätään laittomuuksien suhteen. Tämä on mainittu eettisissä liiketoimintaperiaatteissa.

Seuraavat periaatteet ohjaavat Caverionin suhdetta toimittajiin, alihankkijoihin ja muihin liikekumppaneihin:

 • Caverion ei hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai muita laittomia maksuja suhteissaan toimittajiin, alihankkijoihin ja muihin liikekumppaneihin.
 • Caverion tekee kaiken voitavansa lahjonnan, korruption ja talousrikollisuuden torjumiseksi. Caverion tukee avointa ja oikeudenmukaista kilpailua kaikilla toimintamarkkinoillaan. Caverion noudattaa sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä kaikissa toiminnoissaan ja välttää tilanteita, joissa saattaa olla kilpailulainsäädännön rikkomisen riski.

Alihankkijoilta edellytettävät eettiset liiketoimintaperiaatteet sisältävät eettiset ohjeet ja vaatimukset, joita yritysten on noudatettava. Hyväksymällä alihankkijan eettiset liiketoimintaperiaatteet alihankkijamme sitoutuu noudattamaan yleisesti hyväksyttyjä eettisiä perusperiaatteita ja toimintaohjeita. 

Vuonna 2021 toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus oli 66%. Tavoitteena vuoteen 2025 mennessä on 90%.

Kyllä. Caverionin eettiset liiketoimintaperiaatteet ovat julkiset ja saatavilla täällä.

Caverion jatkaa yhteisen konserninlaajuisen alihankkijoiden auditointiprosessin luomista. Tavoitteena on parantaa läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta koko konsernissa.

Keskittämällä jatkuvasti ostoja valituille toimittajille Caverion on pystynyt vähentämään toimittajien määrää entisestään ja hyödyntämään mittakaavaetuja entistä paremmin.

Konsernin eri osilla on useita yhteisiä alihankkijoita, mutta suuri osa hankinnoista tehdään kuitenkin paikallisesti toimintamaissa valituilta toimittajilta. Arvostamme sitä, että tavarantoimittajat ovat meitä lähellä ja pystyvät reagoimaan nopeasti muuttuviin liiketoimintavaatimuksiin.

Vuoden 2021 lopussa 66 % Caverionin kokonaisostoista tehtiin toimittajilta, jotka ovat allekirjoittaneet toimittajan eettiset liiketoimintaperiaatteet.

Kyllä. Caverionin alihankkijoita koskevat eettiset liiketoimintaperiaatteet ovat saatavilla täällä. Alihankkijan eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaan toimittajien, alihankkijoiden ja muiden liikekumppaneiden tulee

 • kunnioittaa kansainvälisiin sopimuksiin, etenkin Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, perustuvia ihmisoikeuksia
 • noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä perussopimuksia
 • varmistaa, että niiden omat toimittajat noudattavat vaatimuksia, jotka ovat vähintään samantasoisia kuin Caverionin eettisten liiketoimintaperiaatteiden vaatimukset.

Caverion toimii pääasiassa kehittyneillä, läpinäkyvillä markkinoilla. Mahdolliset riskit liittyvät epävarmuuteen tai epätietoisuuteen siitä, miten alihankkijat menettelevät omassa päivittäisessä toiminnassaan. Ihmisoikeusrikkomusten riskejä on pääosin kauempana Caverionin toimitusketjussa.

Yksi Caverionin seurantakeinoista on tutkia kaikki sen eettisen ilmiantokanavan kautta tehdyt ilmiannot. Kanava on verkkopohjainen ilmiantoväline, joka on kaikkien Caverionin työntekijöiden käytössä. Konsernin Compliance-organisaatio tutkii kaikki tehdyt ilmoitukset ja niissä esitetyt väitteet. Ilmiannot voi toimittaa myös sähköpostitse.

Olemme sitoutuneet kehittämään tietoturvaa jatkuvasti varmistaaksemme liiketoimintamme moitteettoman toiminnan. Caverionille on myönnetty ISO/IEC 27001 ‑tietoturvasertifikaatti konsernin yhteisistä IT-palveluista, mikä osoittaa, että yhtiöllä on halua investoida tietoturvan ja tietosuojan hallintaan.

Caverion arvioi säännöllisesti tietoturvariskejä ja toteuttaa korjaavia toimia tunnistettujen riskien hallitsemiseksi. Teemme useita tietoturva-auditointeja vuosittain. Olemme ottaneet käyttöön teknisiä järjestelmiä voidakseen estää ja tunnistaa tietoturvaloukkaukset kattavasti ja reagoida niihin asianmukaisesti.

Kaikkien Caverionin työntekijöiden on tunnettava tietoturvapolitiikka ja ‑ohjeistukset, noudatettava niitä ja osallistuttava vuosittain toteutettavaan koulutukseen. 

Tietosuojaohjeiden tavoitteena on varmistaa, että henkilötietojen käsittely ei vaaranna yksilön oikeuksia ja vapauksia. Tämä on olennainen osa tietosuojakäytännössä ilmoitettua toimintaamme. Olemme sitoutuneet noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Rekisteröidyille ilmoitetaan viivytyksettä, jos tietosuojakäytäntöä muutetaan tai tietoturvaloukkaus havaitaan.
 • Noudatamme johtavia tietosuojastandardeja käytännössä.
 • Pyydämme henkilötietoja ja käsittelemme niitä laillisin ja avoimin keinoin ja tarvittaessa rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.
 • Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ilmoitettua tarkoitusta varten.
 • Asetamme selkeät ehdot henkilötietojen keräämiselle, käytölle, jakamiselle ja säilyttämiselle. Tämä koskee myös kolmansille osapuolille siirrettäviä tietoja.
 • Edellytämme kolmansia osapuolia, joiden kanssa tietoja jaetaan, noudattamaan yhtiön tietosuojakäytäntöjä.
 • Varmistamme henkilötietojen luottamuksellisuuden ja eheyden tietoturvakäytännöillä, jotka täyttävät ISO/IEC 27001 ‑tietoturvasertifikaatin vaatimukset.